Orman Muhafaza Memurlarının Haklı Taleplerinin Takipçisiyiz

                    Orman Muhafaza Memurlarının Sorunlarının Çözümü İçin Çalışıyoruz

   
     Değerli Orman Muhafaza Memuru Üyelerimiz ve Çalışanlarımız;

    Hatırlanacağı üzere Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 17/08/2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

    
    TOÇBİR-SEN Genel Merkezi olarak bu yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren zaman kaybetmeden, üyelerimizin ve çalışanlarımızın mağdur edilmemesi ve yönetmeliğin bu haliyle uygulanması halinde yaşanılacak sıkıntılara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri ile çok sayıda görüşme gerçekleştirdik.

    Yaptığımız görüşmelerde öncelikle amacımızın üzüm yemek olduğunu, bağcı dövmek olmadığını, sorunların kurumlarımızla çatışma yaşanmadan çözülmesini istediğimizi; Ancak kurumların, yaptığımız tüm akli selim taleplerimize karşılık vermemeleri durumunda konuyu mahkemeye taşıyacağımızı detaylı bir şekilde kendilerine aktardık.

    
    Görüşmelerimiz neticesinde yönetmeliğin uygulamada yaratacak sıkıntılarını bertaraf etmek için taleplerimizi içeren yazımız Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’ne sunulmuş, 27 Orman Bölge Müdürlüğüne de konu hakkında bilgilendirme yazısı gönderilmiştir.

   
     İlgili kurumların söz konusu yönetmelikte düzeltme yapılması isteğimize vereceği cevabın, Orman Muhafaza Memuru üyelerimizi tatmin etmemesi durumunda yasal haklarımızı kullanacağımızdan, haklı taleplerimizin gerçekleşmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

 

    TOÇ BİR-SEN olarak üyelerimizin çıkarları ve sosyal-özlük haklarının her zaman savunucusu olduk. Ancak; 1992’den beri sendikacılık yaptığını söyleyen, ancak 20 yıldır çalışanlarımız için duvarda çakılı bir çivisi olmayan sadece “sizin için dava açtık” diyerek günü kurtaran ve çalışanları aldattığını zanneden zavallı sendikaları ve yöneticilerinin attığı çamurlara aldırış etmeden;

    
    2008 yılında sizlerin büyük teveccühü ve desteği ile Yetkili olan 2012 yılında 34500 üyeye ulaşan Sendikamız TOÇ BİR- SEN bugüne kadar birikmiş ve ötelenmiş sorunları bir bir çözer hale gelmişse bu sizlerin bize verdiği büyük destek neticesindedir. 

Sendikamızın sadece 2012 yılı kazanımları şöyledir:
(Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz)


           2012 YILI TARIM ORMANCILIK HİZMET KOLUYLA İLGİLİ KAZANIMLARIMIZ


Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi

 MADDE 1-1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, orman yangınları ile bilfiil mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı personeline, hizmetin gereği olarak orman yangınlarıyla mücadele esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim ve donanım malzemesi döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere verilir. Giyim ve donanım malzemelerinin standartları, hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Orman Genel Müdürlüğü ve yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Yangın Tazminatı
MADDE 2- 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun hükümlerine göre ödeme yapılanlar hariç olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden, orman yangınlarına müdahale esnasında kullanılan hava vasıtalarında yangın söndürme faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla fiilen görev yapanlara 1/7/2012 tarihinden itibaren her uçuş günü için (900) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere tazminat ödenir. Bu şekilde bir ayda yapılacak ödeme tutarı (5400) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.

Seyyar Görev Tazminatı    
MADDE 4- 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 49. maddesi hükümlerine göre bölge sınırı esas alınarak yapılan seyyar görev tazminatı ödemelerinde de il sınırı esas alınır.

Fazla Çalışma Ücreti
MADDE 5- 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan memur ve sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında orman yangınlarına doğrudan bilfiil mücadele edenlere döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Toplu Taşıma Araçlarından Ücretsiz Faydalanma
MADDE 6- 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza memurları, resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar.

Burs Alan veya Devletçe Okutulan Çocuklar İçin Aile Yardımı Ödeneği
MADDE 7- 15/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202. maddesi ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 153. maddesi uyarınca çocuk için verilmekte olan aile yardım ödeneği, burs alan veya Devletçe okutulan çocuklardan anılan Kanunlarda bu ödeneğin verilmesine ilişkin diğer şartları taşıyanlar için de aynı usul ve esaslar dahilinde  ödenir.

Mali Sorumluluk Zammı
MADDE 8- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetveli'nin " (A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü"nün  37. sırasında ögörülen mali sorumluluk zammı puanı, kadro veya görevleri itibarı ile mali sorumluluk zammından yararlanamayan veya daha küçük puan üzerinden söz konusu zamdan yararlananlardan taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenler için de uygulanır. Anılan sırada yer alan puandan daha düşük mali sorumluluk zammı öngörülen kadro ve görevlerde bulunup, aynı zamanda taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere kadro veya görevleri itibarı ile öngörülen mali sorumluluk zammı ayrıca ödenmez.

Zam ve Tazminatlar
MADDE 9- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karara ekli (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetveli'nin "(B) Teknik Hizmetler Bölümü'nün 4. sırada hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetveli'nin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 1. sırasının (d) bendinde dereceler itibarı ile öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyolog unvanlı kadrolarda bulunan personel için de uygulanır. Söz konusu kadrolarda bulunan personele anılan Bakanlar Kurulu Kararı'nın diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez.

KİT'lerde Konut Kira Bedeli 
 MADDE 10- 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, kamu iktisadi teşebbüslerince bedeli karşılığı kamu konutu tahsis edilen personelden, her yıl Milli Emlak Genel Tebliğlerince yayınlanan kira birim bedellerinin % 85'i tahsil edilir. 
   
     Ayrıca çözüm bekleyen "Orman Muhafaza Memurlarının T.H.S geçirilmesi", "49. madde tazminatlarının düzenli ve maaşla birlikte ödenmesi" gibi onlarca sorunun çözümü için gayretlerimiz devam etmektedir.

    Durdurulamaz yükselişimizi ve kendi düşüşlerini hazmedemeyen “Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nin sendikamız ve Orman Genel Müdürlüğü’nün ortak karar ve görüşmeleri neticesinde çıkarıldığı” ve daha da ileri giderek üyelerimize “sendikanız sizi sattı” iftiralarında bulunan, sözde “sendika” olarak geçinen ama özünde“iftira sendikacılığı” yapan zavallı sendikaları ve yöneticilerini acıyarak izliyoruz.

 

    Bilinmelidir ki profesyonel yönetim kadromuz, azimli ve çalışkan Şube/İl Başkanları ve İşyeri Temsilcilerimizle, gece gündüz demeden, onurlu bir duruş sergileyerek, üyelerimizden aldığımız destek ve güveni hiçbir zaman karşılıksız bırakmayarak, hak ve kazanımlarınız için, malum “iftira sendikacılarının” karalama ve yıldırmalarına da aldırış etmeden, yılmadan, yorulmadan, haklı taleplerinizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada takipçisi olacağız.

 

    Orman Muhafaza Memurları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde, çalışanlarımız mağdur edilmememsi için yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar mücadelemiz idari ve adli olarak devam edecek olup, üyelerimiz çalışmalarımızın her aşamasında SMS ve Web sitemiz aracılığı ile bilgilendirilecektir.

 

    Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesine yönelik, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’ne ve 27 Orman Bölge Müdürlüğü’ne gönderilen, yazımız aşağıdadır.


                                               
                                                    ORMAN MUHAFAZA MEMURLARININ ZORUNLU ATAMA SIKINTISI 
                                                        TOÇ BİR-SEN'İN GİRİŞİMLERİ İLE ÇÖZÜME KAVUŞUYOR


 17/08/2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Orman Muhafaza Memurları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” nin, Orman Muhafaza Memuru çalışanlarımızı ve ailelerini mağdur edeceği gerekçesiyle durdurulması ve değiştirilmesi talebiyle YETKİLİ SENDİKA TOÇ BİR-SEN olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın sayın müsteşarı başta olmak üzere birçok üst düzey yetkililer ile ve Orman Genel Müdürü Sayın Mustafa Kurtulmuşlu ve üst düzey Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yaptığımız onlarca çözüm odaklı görüşmeler ve yaptığımız resmi yazışmalar sonucu kurumlarla üyelerimizin sorunlarını çözecek, etkili diplomatik dialoglar geliştirerek “üyelerimizin bizlere verdiği sorumluluğun gereği ve bilinci” ile yaptığımız çalışmalar ve görüşmeler neticesinde Sayın Bakan başta olmak üzere, Sayın Müsteşar ve Sayın Orman Genel Müdürünün iyi niyetli adımları ile TOÇ BİR-SEN Genel Merkezimizin, binlerce Orman Muhafaza Memuru, eşleri ve çocukları adına beklemekte olduğu müjdeli yazı Orman Genel Müdürü Sayın Mustafa KURTULMUŞLU’nun imzaları ile 25/09/2012 tarih ve 20719 sayılı yazı ile 27 Orman Bölge Müdürlüklerine gönderilmiştir.

     TOÇ BİR-SEN ailesi olarak, birileri gibi “sendikal çığırtkanlık” yaparak kendilerini rezil edip, üyelerini zor duruma düşüren, çözümsüzlük düğümüne bir düğüm daha atanlara inat, amacı “üzüm yemek” olan, üyenin sorunlarını çözen, “hizmet sendikacılığına” yılmadan devam edeceğiz. Saygıdeğer üyelerimiz kimlerin “yalakalık” kimlerin “sendikacılık” yapıp, sorunlara çözüm ürettiğini çok iyi bilmektedirler. Arif olan tarım-orman çalışanlarımız bunun için senelerdir TOÇ BİR-SEN’i YETKİLİ kılmaktadırlar. Birileri bundan ders alıp, seviyesizce iftira atmaktan vazgeçip, ağustos böceği misali sendikal çığırtkanlık yapmayı bırakıp, baraj altı kalan marjinal muhalefeti, baraj üstünde tutmak için üyelerini bu suflü düşüncelerine ve sendikacılıklarına alet etme basiretsizliğinden kurtulmadıkça ağustos böceği gibi kendi hırsları ve anlamsız bağırtılarına feda olacaklardır.

     TOÇ BİR-SEN Genel Merkezi olarak binlerce Orman Muhafaza Memuru üyelerimize saygı ile duyurulur.
Sayfayı Yazdır