Tarım ve Köyişleri Bakanını Ziyaret Ettik


TOÇ BİR-SEN Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ahmet GÜNDOĞDU ile birlikte  Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi EKER’i ziyaret ederek Tarım ve Köyişleri Bakanlığı çalışanlarının talepleri iletti.

 

 Genel başkanımız Günay KAYA ekte sunduğumuz taleplerimizin bulunduğu dosyayı Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER’e sundu.Bakanlığımızın Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun tasarısına TBMM Alt Komisyonunda Sendikamız TOÇ BİR-SEN’in talebi doğrultusunda eklenen, “Tarım çalışanlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tanımlanan en yüksek devlet memuru aylığının ek göstergeleri de dahil olmak üzere brüt tutarının %300'ünü geçmeyecek aylık ek ödeme verilir." Şeklindeki 24’üncü madde olarak eklenen önergenin TBMM Genel Kurulu’nda da kalmasını isteyerek, yasanın bu haliyle çıkması halinde, Tarım ve Gıda Bakanlığı çalışanlarının ilave ek ödeme almalarına imkan sağlanacağını dile getirildi.Genel Başkanımız Günay KAYA Bakanlığın Teşkilat Kanununun çıkması durumunda özlük haklarında gerileme olacak Merkez Şube Müdürleri, Taşra İl Müdür Yardımcıları için gerekli yasal ekleme ve düzeltme yapılarak mağduriyetin giderilmesi gerektiğini ifade etti.Bakanlık bünyesinde, 4/B statüsünde çalışanlar için bir durum tespiti yapılması ve 4/B’li çalışanlara yönelik bir çalışma yapılmasını da isteyen TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay KAYA, İl ve İlçe Merkezlerinde personel ihtiyacı varken köyde istihdam zorunluluğunun kaldırılması gerektiğin kaydetti. 4/B’li çalışanların 4/A statüsündeki meslektaşlarından aylık yaklaşık 300-400 TL daha az ücret aldığına da dikkat çekilerek , 4/B’lilerin bu mağduriyetlerinin de giderilmesini istendi.Bakanlığın merkez ve taşra kuruluşlarında çalışan önlisans ve meslek yüksek okulu mezunu personele, lisans tamamlama hakkının verilmesi talebini de iletildi. Heyet tarafından Bakanlığın YÖK nezdinde gerekli çalışmaları yapması gerektiğini kaydetti. Ek ödeme konusundaki sıkıntıları da iletilerek, fiili hizmet tazminatı konusunda mağduriyet yaşayan meslek gruplarının bu sıkıntılarının giderilmesi beklentisini iletildi.2008 yılı içerisinde yapılan unvan değişikliği sınavında 70 ve üzeri puan alanların bir an önce atanması ve hukuken bunun mümkün olmaması durumunda ise 2010 yılı içerisinde mutlaka bir unvan değişikliği sınavı yapılması talebi iletildi, bu talep üzerine söz alan personel genel Müdürü Sayın Nizamettin EKİNCİ tarafından 2010 yılı sonunda sınav yapılacağı bilgisi verildi.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı personelinin yaşadığı ücret dengesizliğinin giderilmesini de isteyen heyet, merkez teşkilatı için de döner sermaye işletmesi kurulmasını ve bu işletmenin kar payından Bakanlık merkez teşkilatı çalışanlarının faydalanmasının sağlanmasını istendi.Mülkiyeti Hazineye, kullanımı bakanlığa ait konut yapımına elverişli alanlarda TOKİ ile anlaşarak konut yapılmasını ve yapılacak konutların Bakanlık personelinin ödeme imkanları göz önünde bulundurularak satılmasını önerildi.

Bakan Mehdi Eker ise, kendisine iletilen konularla ilgili ayrıntılı bir çalışma yapılmasını, teknik konularda ortak çalışma yapılabileceğini belirtti.Ziyarete, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ahmet GÜNDOĞDU, MEMUR-SEN Genel Teşkilat Sekreteri Hüseyin ÇUMAK, TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay KAYA, TOÇ BİR-SEN Genel Mevzuat Toplu Görüşme ve Dış İlişkiler Sekreteri Aziz Oğuzhan KARAMAN, TOÇ BİR-SEN Genel Eğitim ve Sosyal İlişkiler Sekreteri Hüseyin ÖZTÜRK ve TOÇ BİR-SEN Genel Basın ve halkla İlişkiler Sekreteri Mehmet Zeki AKGÜN katıldılar.

 

………………………………………………………………………………….

 
TARIM ORMAN HİZMET KOLUNUN GENEL YETKİLİ SENDİKASI 

TOÇ BİR-SEN’İN TARIM ÇALIŞANLARI ADINA

SAYIN TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANINDAN TALEPLERİ


1- Tarım ve Gıda Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun tasarısına TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Alt Komisyonunda sendikamızın ısrarlı talepleri ve alt komisyon üyesi sayın milletvekillerinin oy birliği ile ilave edilen “tarım çalışanlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tanımlanan en yüksek devlet memuru aylığının ek göstergeleri de dahil olmak üzere brüt tutarının %300'ünü geçmeyecek aylık ek ödeme verilir." Şeklinde tasarıya 24’üncü madde olarak eklenen önergenin Tarım ve Gıda Bakanlığı çalışanlarına tasarının bu haliyle yasalaşması durumunda ilave ek ödeme almalarına imkan sağlamaktadır. Ek ödeme maddesinin hem TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunda hem de TBMM Genel kurulunda tasarıda muhafaza edilip yasalaşması için bakanlığımızın özelliklede Sayın Bakanımızın desteğinin belirleyici olacağı kanaatindeyiz. TBMM çatısı altında bakanlıkların ve kurumların teşkilat kanunlarında temayül oluşturmuş olan ilgili personelin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların bu kanun tasarısı kapsamında değerlendirilmesi için bütün tarım çalışanları adına siz Sayın Bakanımızdan yeterli desteği beklemekteyiz.

2-Yine Tarım ve Gıda Bakanlığı Teşkilat Kanununun çıkması durumunda özlük haklarında gerileme olacak Merkez şube müdürleri, Taşra İl Müdür Yardımcıları için Bakanlığın daha önceki reorganizasyonuna ilişkin 441 sayılı K.H.Kararnamenin Geçici 5. maddesinde yer verildiği gibi, ‘Şube Müdürü, Savunma Sekreteri, Bölge Müdür Yardımcısı, İl Müdür Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı ve İlçe Müdürü kadrolarında görev yapanlardan 657 sayılı kanunun 36. maddesinin 1. bendinde belirtilen Genel İdare Hizmetler Sınıfı çalışanlarının, bir defaya mahsus olmak üzere yeni kadrolarına atanmış sayılmaları ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer özlük hakları şahıslarına bağlı olarak devam eder ve boşalan kadro da başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilir’’ hükmüne yer verildiğinde mağduriyet giderilmiş olacaktır.  Bu konuda Bakanlığımızca Tarım ve Orman Komisyonunda gerekli desteğin verilmesi,

3- Tarım ve Köyişleri Bakanlığında 4/B statüsünde çalışanlar için bakanlığımızın bir durum tespiti yapması ve 4/B li çalışanlarımıza bir projeksiyon sunulması çok boyutlu zaruret konumuna gelmiştir. İlçe ve il müdürlüklerimizin ciddi personel ihtiyacı varken köyde istihdam zorunluluğu insan kaynağımızın verimli kullanımını engellediğini düşünmekteyiz. Bu konudaki zorunluluktan vazgeçilerek ilçe ve il merkezlerinde görevlendirme yapılarak böylece çalışanlarımızın daha geniş kapsamlı kamu hizmetlerinde istihdam edilmelerinin önü açılmalıdır.
Yine hizmet kolundaki 4/B’li çalışanlarımızın ücretleri de 4/A statüsündeki meslektaşlarından aylık yaklaşık 300-400 TL daha geridedir. Daha zor şartlarda, birçok sosyal imkandan, mesleki yetki kullanımı bakımından daha sınırlı bir biçimde çalışmakta olan 4/B’li çalışanlarımızın mağduriyetleri bir an önce giderilmelidir. 4/B statüsünde çalışan personelin, sosyal statü, sosyal güvence, tam anlamıyla mesleklerini icra edebilme, özlük hakları ve çalışma koşulları bakımından durumları düzeltilmelidir. Bu konuda sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağı geniş katılımlı bir çalıştay yapılması sorunların tespiti ve çözümü bakımından yararlı bulmaktayız.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığında istihdam edilen 4/B’li çalışanlarımızın yaşamakta olduğu onlarca sorunu Milli Eğitim Bakanlığında olduğu gibi 4/A kadrosuna geçirilmesiyle çözülebileceği hususundaki kanaatimizi bir kez daha yenilemeyi önemli buluyoruz.

4- Bakanlığımız merkez ve taşra kuruluşlarında çalışan önlisans ve meslek yüksek okulu mezunu personele, emsali diğer kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi lisans tamamlama hakkının verilmesi yönünde YÖK nezdinde sendikamız TOÇ BİR-SEN’ce yürüttüğümüz çalışmalara ek olarak Bakanlığımızca YÖK nezdinde gerekli çalışmaların yapılması lisans tamamlama hakkının tarım çalışanlarına YÖK tarafından verilebilmesi için önemli bulmaktayız.

5- Ek ödemelerde Tarım ve Köyişleri Bakanlığında çalışan Veteriner sağlık teknikeri, Veteriner sağlık teknisyenleri, Kimyagerler, Biyologlar, Sivil savunma uzmanları, Uzman yardımcıları iyileştirme kapsamına alınarak ek ödeme mağduriyetleri giderilmelidir. Kimyagerler, Biyologlar, Sivil savunma uzmanları, uzman yardımcıları emsal eğitim durumları ve laboratuarlarda aynı işi yapmaları göz önünde bulundurularak, ek ödeme oranlarının teknik hizmetler sınıfındaki mühendisler gibi % 82 oranına çıkarılması. Veteriner sağlık teknikeri, Veteriner sağlık teknisyenlerinin de emsal teknisyen ve teknikerler göz önünde bulundurularak ek ödeme oranları 10 puan yükseltilmelidir.

6- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40. maddesi değiştirilerek Tarım ve Köyişleri Bakanlığında zoonoz hastalıkları, zirai mücadele ve laboratuar ortamında çalışan, kimyasal maddelerle etkileşim içinde olan personel ile sağlık riski taşıyan görevlerde çalışan tüm personele yılda en az 2 ay fiili hizmet tazminatı verilmelidir.

7- Toprak Mahsulleri Ofisi, TİGEM ve Et Balık Kurumunda 399 sayılı KHK’ye göre çalışan, I sayılı cetveldeki Müdür, Şube Müdürü, Şube Müdür Yardımcısı konumundaki idareciler ile Başuzmanların ek ödemelerinin II sayılı cetvele tabi teknik ve sağlık kökenli personellerinin ek ödemelerinin üzerinde belirlenerek hiyerarşik saygınlık muhafaza edilmelidir. Ayrıca GİH’teki memurlar ile 399 sayılı KHK’nin II sayılı cetveline göre çalışan Kontrolörler, İdari şeflerin ek ödemedeki adaletsizlikleri giderilmelidir.

8- Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca 2008 yılı içerisinde unvan değişikliği sınavı yapılmıştır. Ancak yapılan sınava başvurular ve bazı branşlarda 70 puan ve üstünü alarak başarılı olan hiçbir personelin olmaması, teknikerlik kadrolarına başvurudaki yoğunluk dikkate alındığında 2010 yılı içerisinde yeni bir unvan değişikliği sınavı yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bakanlığımızda istihdamı mümkün olan tüm kadrolar için Unvan değişikliği sınavının 2010 yılı içerisinde yapılması,

9- Bakanlığımızın döner sermayeli kuruluşlarında çalışmakta olan Personele dağıtıla üretimi teşvik primi katkı paylarının ek ödeme kadar olan kısmının vergi matrahına sayılmaması için Bakanlığımızca Maliye Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması,

10- Tarım ve Köyişleri Bakanlığının merkez ve taşra kuruluşlarında Genel İdare hizmetler sınıfında çalışmakta olan memurlarımızın aleyhine oluşan ücret dengesizliğinin giderilmesi ve görevlerine yakışır bir ücret ödenmesi için Bakanlığımızca gerekli çalışma başlatılması,

11- Bakanlığımızda sağlık hizmetleri sınıfında çalışan personele de arazi tazminatı ve büyük proje tazminatı ödenmesi konusunda girişimlerde bulunulması,

12- Bakanlığımız merkez teşkilatı için Döner sermaye işletmesi kurulmalı ve bu işletmenin kar payından Bakanlık merkez teşkilatı çalışanlarının yararlandırılmalıdır.

13-Türkiye genelinde mülkiyeti Hazineye, kullanımı Bakanlığımıza ait konut yapımına elverişli alanlarda TOKİ ile anlaşarak konut yapılması ve yapılacak konutların Bakanlık personelinin ödeme imkanları göz önünde bulundurularak alımına sunulmalıdır.

Yukarıda bahsettiğimiz, tarım çalışanlarımızın bu gün itibariyle temel sorunlarını hizmet kolumuzun genel yetkili sendikası olarak Tarım ve Köyişleri Bakanımız Sayın Mehmet Mehdi EKER Beyefendiye arz etmenin memnuniyetiyle

Saygılarımızı sunarız…

              

                                                                         TOÇ BİR-SEN GENEL MERKEZ

                                                                                     YÖNETİM KURULU

 

           

 
Sayfayı Yazdır