2012 Yılı Toplu Sözleşme Tekliflerimiz

(TARIM ORMAN VE ÇEVRE ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI)

 

Tarım Orman Çalışanları Sendikası ile Kamu İşveren Heyeti arasında Tarım ve Ormancılık kolunu kapsayan GTHB Bakanlığı ile Bağlı ilgili kuruluşları İLE

KAMU İŞVEREN HEYETİ

ARASINDA

TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLUNU

KAPSAYAN

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

İLE BAĞLI İLGİLİ KURULUŞLARI,

( TMO, TİGEM, ET BALIK KURUMU, AOÇ, TKDK) ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI,

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU GÖREVLİLERİ

İÇİN BAĞITLANAN

 

1. DÖNEM

KAMU GÖREVLİLERİ TOPLU SÖZLEŞMESİ

 

 

Yürürlük Süresi: 01.01.2012/31.12.2013

 

İmza Tarihi :

 

KAMU GÖREVLİLERİ TOPLU SÖZLEŞMESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

TARAFLAR - AMAÇ - KAPSAM – YÜRÜRLÜK

Madde 1- Taraflar

Madde 2- Tanımlar

Madde 3- Uygulama alanı ve kapsam

Madde 4- Toplu sözleşmenin amacı

Madde 5- Toplu sözleşmenin hükmü

Madde 6- Toplu sözleşmenin uygulama esasları

Madde 7- Toplu sözleşmenin teminatı

Madde 8- Toplu sözleşmenin yürürlük ve süresi

 

İKİNCİ BÖLÜM

TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI

Madde 9- Kamu İşverenin sevk ve idare hakkı ile sorumluluğu

Madde 10- Müracaatların cevaplandırılması

Madde 11- Ferdi Şikâyet hakkı

Madde 12- Sosyal faaliyetlerde yardımcı olma, yazlık ve kışlık sosyal tesislerden yararlanma

Madde 13- İlan panoları

Madde 14- Memurlar ile ilgili Genelge ve Yayınlar

Madde 15- Sendika temsilciliği odası tahsisi

Madde 16- Çalışan memurların listesinin verilmesi

Madde 17- Sendika aidatları

Madde 18- Sendika temsilciliği

Madde 19- Sendika, şube yönetici ve temsilcilerinin işyeri sendikal faaliyetleri, teminatları ve üst kurul yöneticileri

Madde 20- Sendika ve şubelerinin sorumlulukları

Madde 21- Sendika üyeliğinin teminatı ve saklı hakları

Madde 22- Disiplin kovuşturması yapılamayacak ve ceza verilemeyecek haller

Madde 23- Sınav kurulları ve sınav çeşitleri, duyurusu, soruları, sınav sonu yapılacak işlemler, ilanı, itiraz ve itirazların kabul edilemeyeceği haller

Madde 24- İlk tanıtma eğitimi

Madde 25-Kamu görevlilerinin emeklilik ikramiyesi

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞMA ŞARTLARI

Madde 26- Statü, atama, yer değiştirme, görevde yükselme ve unvan değişikliği

Madde 27- Fazla çalışma

Madde 28- Fazla çalışmanın hesaplanması

Madde 29-Fazla çalışma uygulaması ve ücret ödemeleri

Madde 30- Vardiyalı çalışma

Madde 31-Vardiyalı işlerin düzenlenmesi

Madde 32- Fiili hizmet

Madde 33- Ulusal bayram ve genel tatil günleri

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÜCRETLER

Madde 34- Aylık ve ücretler (verilecek zam, Toplu Sözleşme Primi, Dayanışma aidatı, ek ödeme)

BEŞİNCİ BÖLÜM

SOSYAL HAKLAR VE DİĞER BAZI ÖDEMELER

Madde 35- Aile yardımı

Madde 36- Çocuk yardımı

Madde 37- Evlenme yardımı

Madde 38- Doğum yardımı

Madde 39- Ölüm yardımı

Madde 40- Giyim eşyası karşılığı yardım

Madde 41- Resmi ve koruyucu elbise yardımı

Madde 42- Yemek yardımı

Madde 43- Muayene ve tedavi katılım payı, hastalık ve tedavi yardımı

Madde 44- Gelir vergisi

Madde 45- Özel hizmet tazminatı

Madde 46- Özel hizmeti tazminatı emekliğe yansıma oranı

Madde 47- Üretimi teşvik ve döner sermaye primi

Madde 48- Diğer ücret ve tazminatlar

Madde 49- Vardiya tazminatı

Madde 50- Kira yardımı

Madde 51- Kreş yardımı

Madde 52- Özürlülere ve şehit yakınlarına pozitif ayrımcılık

Madde 53- Doğal afet durumunda yardım

Madde 54- Seyyar görev tazminatı

Madde 55- Harcırah (Gündelik)

Madde 56- Ulaşım giderleri

Madde 57- 4/C statüsünde istihdam edilen personel

Madde 58- Sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilen personel

Madde 59- Fazla çalışma ücreti

Madde 60- İşçilikte geçen sürelerin memuriyette emekliliğe esas aylıkta değerlendirmesi

Madde 61- Ulusal bayram ve genel tatil ücretleri

Madde 62- Diğer hususlar

 

ALTINCI BÖLÜM

İZİNLER

Madde 63- İznin tanımlanması

Madde 64- Diğer ücretli izinler

Madde 65- Ücretli mazeret izni

Madde 66- Ücretsiz izin

Madde 67- Sendikal izinler

 

YEDİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

Madde 68- İşyerinde sağlık ve güvenlik esasları

Madde 69- Memurun eğitimi

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

Madde 70- Mal beyanı

Madde 71- Disiplin cezaları, tekerrür, cezanın hafifletilmesi, uygulanması

Madde 72- Disiplin cezalarının genel prensipleri

Madde 73- Disiplin kurullarının çeşitleri

Madde 74- Uyuşmazlık, cezaların tebliği ve yetkili disiplin kurullarınca verilen kararlara karşı itiraz usulü

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 75- Memur araçları için park yeri

Madde 76- Yurt dışına gönderilecek memurlar

Madde 77- Yurt içi seyahatlerde uygulamalar

Madde 78- Tayin yönetmeliklerine göre tayinlerin yapılması

Madde 79- Komisyonlarda sendika temsilcisinin bulundurulması

Madde 80- Yürürlük

Madde 81- İmza

 

 

 

 

1. BÖLÜM : TARAFLAR - AMAÇ - KAPSAM -YÜRÜRLÜK

 

MADDE 1 - TARAFLAR :

Tarım ve Ormancılık Hizmet Koluna giren Bakanlıklar, bu bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşları ile bu kuruluşlardaki kamu görevlilerini temsil eden Tarım Orman ve Çevre Çalışanları Birliği Sendikası Toplu Sözleşme taraflarını oluşturmaktadır.

MADDE 2 - TANIMLAR:

Bu Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinde;

a) KAMU GÖREVLİSİ ; Hizmet Kolundaki Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu çalışanlarını,

b) KONFEDERASYON ; En çok üyeye sahip yetkili konfederasyon olan MEMUR-SEN (Memur Sendikaları Konfederasyonu)

c) SENDİKA ; Tarım Ormancılık hizmet kolunda en çok üyeye sahip yetkili sendika olan TOÇ BİR-SEN (Tarım Orman ve Çevre Çalışanları Birliği Sendikası)

d) ŞUBE ; Tarım Ormancılık hizmet kolunda en çok üyeye sahip yetkili sendika olan TOÇ BİR-SEN (Tarım Orman ve Çevre Çalışanları Birliği Sendikası)’in Şube Başkanlıkları,

e) İL ve İLÇE TEMSİLCİLİĞİ; Tarım Ormancılık hizmet kolunda en çok üyeye sahip yetkili sendika olan TOÇ BİR-SEN (Tarım Orman ve Çevre Çalışanları Birliği Sendikası)’in Şube sayısına yasal olarak ulaşmamış olan veya henüz hukuken şube tüzel kişiliği oluşmamış Yetkili Sendika tüzüğüne göre atanmış İl ve ilçe Temsilciliğini,

f) KAMU İŞVERENİ ya da İŞVEREN; 4688 sayılı yasa kapsamında yetkili memur sendikaları ile hükümet adına toplu sözleşme görüşmeleri yapan ve toplu sözleşme bağıtlamaya yetkili taraf olan Kamu İşveren Heyetini,

g) İŞVEREN VEKİLİ ; İşveren adına hareket eden ve işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimseler,

h) SENDİKALI MEMUR; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan işçi dışındaki personelin kamu görevlileri sendikalara üye olanlarını,

ı) TOPLU SÖZLEŞME ; Kamu görevlileri için uygulanacak mali ve sosyal hakları belirlemek üzere yetkili Kamu Görevlileri Sendikası TOÇ BİR-SEN ve Kamu İşveren Heyeti arasında yapılan görüşmelerde demokratik, paydaş bir düzen içerisinde kamu görevlilerinin sorunlarının çözüme kavuşturulduğu ve sonucunda mutabık kalınması durumunda taraflarca imzalanan belgeyi,

i) TOPLANTI TUTANAĞI; Yetkili Kamu Görevlileri Sendikası TOÇ BİR-SEN ile Kamu İşveren Kurulu arasında yapılan görüşmeler sonucunda toplu sözleşme imzalanamaması halinde, tarafların uzlaştığı konular ile üzerinde uzlaşılamayan konuların belirtildiği tutanak,

o) KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU; Toplu Sözleşme görüşmelerinde toplantı tutanağı imzalanması halinde uyuşmazlık konuları üzerinde nihai karar vermeye yetkili olan kurul; olarak kabul ve ifade edilmiştir.

 

MADDE 3 - UYGULAMA ALANI VE KAPSAM :

Bu sözleşme;

1-İşyeri bakımından;

a)Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının merkez ve taşra kuruluşlarını,

-TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü)

-EBK (Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü)

-TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü)

-AOÇ (Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü)

-TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı)

b)Orman ve Su İşleri Bakanlığının merkez ve taşra kuruluşlarını,

-OGM (Orman Genel Müdürlüğü)

2- Şahıs Bakımından; Toplu Sözleşmenin işyeri bakımından uygulama alanına giren işyerlerinde çalışan ve sözleşmenin 2. Maddesinin ( h ) fıkrasında tanımlanan Sendikalı Memurlara uygulanacaktır.

MADDE 4 –TOPLU SÖZLEŞMENİN AMACI:

Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında düzenli, etkin ve verimli çalışmayı sağlamak, hizmet üretimini artırmak, kamu İşvereninin ve memurların hak ve menfaatlerini dengelemek, 21. yüz yıl şartları göz önüne alınarak insan odaklı ve insan onuruna yakışır bir düzen içerisinde karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak, taraflar arasında doğabilecek farklılıkları uzlaştırıcı yollarla gidermektir.

 

MADDE 5 – TOPLU SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ:

a) Bu toplu sözleşmenin kamu görevlileri mevzuatına ilişkin hükümleri, sözleşmeden yararlanan memurlar yönünden, sözleşmenin yürürlük süresinin hitamından itibaren yeni bir sözleşme yapılıncaya kadar toplu sözleşme hükmü olarak devam eder.

b) Bu sözleşmede mevzuat hükümlerine yapılan atıflar, muhtevaları sözleşmede yer almasa bile bu sözleşmenin hükmü niteliğini taşır.

 

MADDE 6 – TOPLU SÖZLEŞMENİN UYGULAMA ESASLARI:

a) Sözleşmenin Bütünlüğü: Sözleşme, gerek maddelerinin açık anlamları ve gerekse ruhu ile değindiği tüm hususlarda geçerlidir. Bölüm ve madde başlıkları maddelerin anlamını tamamlar.

b) Yorum: Sözleşme hükümleri amacı dışında yorumlanamaz. Taraflar, yorumunu gerekli gördükleri maddeleri öncelikle aralarında müzakere ederek ortak bir çözüm yolu bulmaya çalışırlar ve uyuştukları hususları bir tutanakla tespit ederler. Anlaşma temin edilemeyen konularda yasa hükümleri uygulanır.

c) Uyuşmazlıkların Giderilmesi: Taraflar, uyuşmazlıkları aralarında çözmek için çaba gösterirler. Bu amaçla yapılacak bir toplantı çağrısına, karşı tarafın uyması zorunludur. Çağrıda bulunan taraf, görüşülmesini istediği konuları ve toplantı tarihini en az 10 (on) gün öncesinden karşı tarafa bildirir. Taraflar arasında uyuşma sağlanamazsa toplu sözleşme hükümleri uygulanır.

d) Memurların faydalandırılması: Bu sözleşmenin imzalandığı tarihte kamu görevlileri sendikalarına üye olan kamu görevlileri, toplu sözleşmeden yürürlük tarihinden itibaren yararlanır. Toplu sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra kamu görevlileri sendikalarına üye olan kamu görevlileri, kendilerinden sendika adına üyelik aidatı kesildiği tarihten itibaren toplu sözleşmeden yararlanır.

e) Sözleşmenin Yürütümü: Sözleşmenin yürütülmesini Kamu İşvereni ve Taraf Konfederasyon ile Tarım Ormancılık hizmet kolunda yetkili sendika TOÇ BİR-SEN birlikte sağlar. Konfederasyon ve yetkili sendika Yönetim Kurulu ve yetkilileri tarafından, İşveren de vekilleri veya yetkilileri tarafından temsil edilirler. Sendikaya bağlı Şubeler, İl ve İlçe temsilcilikleri faaliyet alanları dâhilindeki işyerlerinde Sendika üyelerini ilgilendiren uygulamaları izlemeye, İşverenler veya İşveren vekilleriyle temas etmeye yetkilidirler. Ancak, Konfederasyon ve Yetkili Sendika bu işlem­ler için aynı işyerinde birden fazla Şube görevlendirmemeye özen gösterir.

 

MADDE 7 – TOPLU SÖZLEŞMENİN TEMİNATI:

Sözleşmenin teminatı konusunda anayasa ve yasa hükümleri uygulanır.

 

MADDE 8 – TOPLU SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK VE SÜRESİ:

Bu Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe girmek ve 31.12.2013 tarihinde sona ermek üzere 2 yıl süre ile geçerlidir.

 

II. BÖLÜM: TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI

 

MADDE 9 -KAMU İŞVERENİNİN SEVK VE İDARE HAKKI İLE SORUMLULUĞU:

A) İşveren, mevzuat (ilgili Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Başbakanlık Genelgesi), Toplu Sözleşmeye aykırı olmamak üzere, işin tanzimi ve işyerinin sevk ve idaresiyle ilgili kararlar almaya ve bunları uygulamaya yetkilidir.

B)İşveren;

a) İşyerlerinde iş güvenliği ve çalışan sağlığı bakımından gereken tedbirleri zamanında ve noksansız almak, uygulamak ve denetlemek,

b) Memurların her türlü ücretleri ile bunlara yapılan zam ve ek ödemelerinin zamanında ve noksansız olarak ödenmesini sağlamak,

c) Konfederasyon, yetkili sendika ve memurlara karşı gerek mevzuat (ilgili Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Başbakanlık Genelgesi) ve gerekse Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,

d) İşyerlerini, Memurun hizmet yapmaya amade bulunması kaydıyla, gereken çalışma koşulları ile memurların hizmet görmesine hazır bulundurmak, hususlarında sorumluluk taşır.

 

MADDE 10 - MÜRACAATLARIN CEVAPLANDIRILMASI:

Konfederasyon veya sendika tarafından işvereni, işveren vekilini, sendikayı veya memurları ilgilendiren konularda yazılı olarak yapılacak müracaatlara işveren ve işveren vekilince gerekli incelemeyi müteakip 10 gün içinde cevap verilmesi zorunludur.

 

MADDE 11 – FERDİ ŞİKÂYET HAKKI:

Toplu Sözleşmenin herhangi bir maddesinin kendisi hakkında uygulanmaması, eksik uygulanması veya yanlış uygulanması veya çalışma hayatını düzenleyen mevzuattan doğan aksaklıklar sebebiyle zarar gören memurlar, durumu işyeri sendika temsilcisine bildirir. İşyeri Sendika temsilcisi konuyu en yakın amiri veya vekiliyle halle çalışır. İşyeri kademesinde uzlaşma olmadığı takdirde, Sendika temsilcisi konuyu Sendikasına iletir. Sendika konuyu İşveren veya İşveren vekiline aksettirir ve sorunun müştereken karara bağlanmasını talep eder.

Disiplin suçları ayrık olmak üzere, şikâyetleri dolayısıyla hiçbir sendikalı memur sorumlu tutulamaz, haklarında idari tedbir ve karar alınamaz.

 

MADDE 12 - SOSYAL FAALİYETLERDE YARDIMCI OLMA, YAZLIK VE KIŞLIK SOSYAL TESİSLERDEN YARARLANMA:

Kamu İşvereni, Konfederasyon veya Sendikaların Sendikalı memurlar için girişecekleri sosyal faaliyetlerinde ve üyelerinin sosyal konulardaki ihtiyaçları için önceden izin alınmış olması kaydıyla yardımcı olur, salon, araç ve gereçlerinden ücretsiz olarak yararlandırır.

Memurların bedenen ve ruhen gelişmesini sağlamak amacıyla imkân nispetinde sportif, kültürel ve eğitim faaliyetleri için işveren yer ve malzeme temin eder. Kamu işveren vekili kurumlarda bulundurulmak üzere, çalışan personelin mesleki becerilerini geliştirmek için o hizmet koluyla ilgili ulusal dergi vb yayınlardan temin eder.

 

İşverene ait sosyal tesislerden ve misafirhanelerden ayırım yapılmaksızın tüm çalışanların yararlanmaları esastır.

 

Tedavi maksadıyla gelen memurun eş ve çocukları ile bakmakla mükellef olduğu ana ve babaları ve Sendika ile ilgili Şube yöneticileri de misafirhanelerden imkânlar nispetinde yararlanırlar.

 

Yüksek okullarda veya üniversitelerde okuyup, yılın bazı dönemlerinde sınav sebebiyle farklı şehirlerden gelen memur çocukları sınava gireceklerini belgelendirmek kaydıyla misafirhanelerden imkân dâhilinde kurum personeli tarifesi üzerinden yararlandırılırlar.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın anasınıfı açılması için belirlediği öğrenci sayısı esas alınarak, kamu kurum ve kuruluşları yönüyle ayırım yapılmaksızın kamu görevlilerinin 0-6 yaş grubundaki çocuklarının yararlanmasına yönelik kreş ve gündüz bakımevleri açılacaktır. Kreş ve gündüz bakımevi açılamayan hizmet alanlarında görev yapan kamu görevlilerinin kreş ve gündüz bakımevi gideri karşılanacaktır.

 

MADDE 13 - İLAN PANOLARI:

Kamu İşveren Yetkilisi, Toplu Sözleşmenin uygulandığı tüm işyerlerinde Konfederasyon, Yetkili sendikanın işyeri temsilciliklerinin ilanlarının asılmasına mahsus sorumluluğu Sendikaya ait olmak ve anahtarı yetkili sendikanın işyeri temsilcilerinde bulunmak üzere kurum tarafından yaptırılmak kaydıyla kilitli bir ilan panosu bulunmasını sağlar.

İşyeri geniş bir saha dâhilinde birden fazla binalardan teşekkül ediyorsa, aynı ilan panolarından bu binaların uygun yerlerine de konulur.

 

MADDE 14 - MEMURLAR İLE İLGİLİ GENELGE VE YAYINLAR:

Kamu İşveren Yetkilisi; Memur, Toplu Sözleşme ve uygulama ile ilgili olarak yayınlayacağı (Gizlidir) kaydı taşımayan genelgelerle varsa işyeri bültenleri ve memurun yararlanabileceği sair yayınlardan yeteri kadar nüshayı Yetkili Sendika ve ilgili Şubeye yazılı döküm veya elektronik posta ortamında gönderir.

 

MADDE 15 - SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ ODASI TAHSİSİ:

Toplu Sözleşmenin uygulandığı işyerlerinde Yetkili Sendikanın işyeri temsilciliklerinin talebi halinde Kamu İşvereni, sıhhi şartları haiz ve içerisinde masa, sandalye, dosya dolabı, bilgisayar, internet, dâhili telefonu bulunan ve çağın gerektirdiği diğer teçhizatları olan bir temsilcilik odası tahsis eder. Bu yerler sendikal faaliyetler dışında kullanılamaz.

 

MADDE 16 - ÇALIŞAN MEMURLARIN LİSTESİNİN VERİLMESİ:

Konfederasyon veya Sendikaca talep edilmesi halinde kamu işvereni, işyerinde çalışan memurların ad ve soyadlarıyla görev unvanlarını ve sendikalara dağılımını belirtir listeleri ilan panolarında ilan eder ve israfı, gecikmeyi önlemek için elektronik ortamda yetkili konfederasyona veya Yetkili Sendika temsilcilerine gönderir.

 

MADDE 17 - SENDİKA AİDATLARI:

Kamu İşvereni, Yasalar gereğince kesmeye mecbur olduğu aidatları her ay keserek memur ücretlerinin ödendiği günü takip eden 5 gün içinde Sendikanın bildireceği banka hesabına yatırmakla yükümlüdür. İşveren bu işlem­ler için Sendikadan herhangi bir masraf isteyemez. Bu madde uyarınca yapılan kesintileri gösterir bir listeyi İşveren müteakip ay içerisinde elektronik ortamda veya basılı evrak olarak sendikaya gönderir.

 

İşveren, kestiği aidatları kestiği tarihten itibaren bir ay içinde Sendikanın hesaplarına intikal ettirmediği takdirde; kesilen tutarla birlikte bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiz üzerinden hesaplanan tutarı da ödemek zorundadır.

 

MADDE 18 - SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ:

Her hizmet kolunda en çok üyeye sahip olan sendika Toplu Sözleşmenin uygulanmasının takibi için işyeri sendika temsilcisini seçer. Ancak kamu görevlileri sendikalarının bir işyerinde birden fazla işyeri sendika temsilcisi bulunduramayacağı göz önüne alınarak bir

işyerinde birden fazla kamu görevlileri sendikası olması nedeniyle diğer sendikalar da sendika işyeri temsilcisi bulundurur. O işyerinde yetkili temsilci hizmet kolundaki en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisidir.

 

O işyerinde yetkili sendikanın hiç üyesi yoksa Toplu Sözleşmenin takibi için sendikanın şubesi ya da temsilciliği bir üyesini görevlendirir.

 

Bir iş yerinde en çok üye kaydetmiş sendikanın dışında faaliyette bulunan sendikalar da sendikal faaliyetlerin yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak üzere o iş yerinde sendika iş yeri temsilcisi belirleyebilirler.

 

MADDE 19 – SENDİKA, ŞUBE YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİNİN İŞYERİ SENDİKAL FAALİYETLERİ İLE TEMİNATLARI VE ÜST KURUL YÖNETİCİLİKLERİ:

a)Sendika ve ilgili Şube Yönetici ve Temsilcileri Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde işyerinde Sendikal faaliyetlerde bulunabilirler.

b)Sendikanın ve ilgili Şubenin Yönetiminde görev almış Sendikacılar ve Temsilciler gerek Toplu Sözleşmenin uygulaması ve gerekse Memur-İşveren ilişkilerinin gerekli kıldığı işlerle diğer hususların zamanında halli için ilgili amirine bilgi vermek suretiyle makul süreler için işbaşından ayrılabilir.

c)Yetkili Sendika yetkilileri, üyelerini ve çalışma hayatını ilgilendiren konularda işyerlerinde, İşveren veya vekiliyle görüşmek hakkına haizdirler. Keza Kamu İşvereni veya vekiliyle mutabık kalmak kaydıyla, üyeleriyle münferit görüşmelerde bulunmak ve işyerlerini gezmek hakkına sahiptir. Toplu olarak yapılacak görüşmeler için bilgi verilmesi esastır.

d)Sendika ve ilgili Şube Yönetici ve Temsilcileri gerektiğinde dahili ve harici görüşmeler için işyeri telefonlarından yararlanırlar.

e)İşyerinde çalışan Sendika ve ilgili Şubenin yönetim, denetim, disiplin kurulları başkan ve üyeleri ile işyeri Sendika temsilcileri sırf Sendikal faaliyetleri nedeniyle cezalandırılamaz. Bu yönetici ve temsilciler rızaları dışında meslekleri ile ilgili olmayan bir göreve nakledilemezler ve tayinleri çıkartılamaz. Kendi isteği dışında her ne sebeple olursa olsun bu kişiler Aralıksız 30 günden ve yılda 60 günden fazla geçici görevle görevlendirilemezler. Yönetici ve Temsilcilerin teminatı konusunda yasal hükümler uygulanır.

f)Sendikanın, ilgili Şubesinin veya Sendikanın bağlı bulunduğu Konfederasyonun Yönetim Kurullarında veya Başkanlığında Profesyonel olarak görev alanlar bu görevde bulundukları sürece ücretsiz izinli sayılırlar. Ancak çalıştıkları kurumların tüm sosyal haklarından faydalanırlar. Bu kişiler hakkında, toplu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uygulanır.

g)Profesyonel görevleri icabı işlerinden ayrılanlar profesyonel görevlerinin; seçilmeme, yeniden atanmama veya kendi arzuları ile sona ermesinden itibaren yada profesyonelliği bırakarak amatör olarak göreve devam etmek isteyenler müracaatları halinde müracaat tarihinden itibaren 1 ay içerisinde o andaki şartlarla eski görevlerine veyahut eski görevlerine eş değer bir göreve, başka taleplilere tercih edilerek alınırlar. Bu takdirde ücret, özlük ve diğer sosyal hakları saklıdır. Göreve tekrar başlamada, ayrıldıkları tarihteki ücretlerine daha sonra, Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmelerinde aynı derecedeki memurlar için getirilen zamlar ilave edilir. Ücretleri aynı hizmet yılındaki emsallerinden aşağı olamaz. Konfederasyon, Sendika ve Şube Yönetim Kurullarına seçilenlerin talep edecekleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde profesyonelliğe ayrılma hakları saklıdır. Profesyonelliğe ayrılan yöneticiler talepleri halinde en fazla 1 ay içerisinde eski görevlerine döndürülürler.

 

h)4688 sayılı yasa uyarınca sendika genel merkezine seçilmiş olanlardan ücretsiz izinli sayılanların kamu hizmeti görmeleri nedeniyle, kurumun açacağı hizmet içi eğitim programlarına katılabilmeleri ve görevde yükselme eğitim ve sınavlarına talebi halinde müracaat etme imkânı sağlanması. 4688 sayılı yasa uyarınca ücretsiz izinde geçen bu surelerin, görevde yükselme hizmet değerlendirilmesinde kurumda çalışılan surelere dâhil edilir.

i)Sendika ve Konfederasyonlarının Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi iken ücretsiz izinli olanların geçmişe dönük sehven ödenmeyen emekli kesintilerinin 3 ay içinde isteğe bağlı olarak ödenme imkanı sağlanır.

j)4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre faaliyet gösteren ve hizmet kolunda toplam çalışanın % 20’ si oranında üyeye sahip olan sendikaların ve Toplu Sözleşme Masasına oturmayı hak etmiş Konfederasyonların kurumlarından ücretsiz izinli olarak çalışan genel merkez yönetim kurulu üyelerine genel kurullarının ve tüzüklerinin öngördüğü yetkiler doğrultusunda verilen maaşlar üzerinden emekli primlerinin yatırılması hakkı verilerek, emekliliğin bu kesintilere orantılı olarak yapılması sağlanır.

 

MADDE 20 - SENDİKA VE ŞUBELERİNİN SORUMLULUKLARI:

Sendika ve Şubeleri;

a)Üyelerinin sözleşme ve mevzuata uymayan davranışlarını benimsemez. Bu gibi hareketleri maddi ve manevi olarak desteklemez. Bu gibi hareketlere teşebbüs halinde, durdurmak için her türlü gayreti sarf eder.

b)Bütün Yönetici ve Temsilcileriyle disiplinsizlikleri ve düzensizlikleri önlemek için her türlü gayreti sarf eder. Dirlik ve çalışma barışını korur ve çıkacak anlaşmazlıkları barışçı yollarla halle çalışır.

 

MADDE 21 - SENDİKA ÜYELİĞİNİN TEMİNATI VE SAKLI HAKLAR:

a)Sendika üyeliğinin teminatı konusunda yasa hükümleri uygulanır.

b)Bu sözleşmenin yürürlük tarihine kadar, memurlara kamu işvereni tarafından sağlanmış bulunan haklardan, bu sözleşme ile yeniden düzenlenmemiş veya değiştirilmemiş bulunan hususlarda emredici kurallarla bağdaştığı ölçüde memur lehine olanlar saklıdır.

 

MADDE 22 – DİSİPLİN KOVUŞTURMASI YAPILAMAYACAK VE CEZA VERİLEMEYECEK HALLER:

a)Sağlık Bakanlığı’na bağlı Tesisler ile Sosyal Sigortalar Kurumunun anlaşmalı olduğu Sağlık Kurumlarından verilmiş raporlarla tevsik edilen hastalık sebebiyle 18 ay süre ile kuruma gelmemek,

b)Hamilelik ve analık halinde kullanılan yasal izin sürelerinde,

c)İhtiyat askerlik görevine veya manevralara, sivil savunma görevine veya kanundan doğan başka bir göreve çağırılması nedeniyle esas görevine devam edememek,

d)İşlerine devam etmek şartıyla tutuksuz olarak yargılanmaları hallerinde sırf bu nedenle,

e)Başbakanlık genelgesi dahil mevzuatta yer alan hükümler çerçevesinde sendikal faaliyette bulunmaları nedeniyle,

f)Kamu görevlilerinin her hangi bir nedenle gözaltına alındıkları süre boyunca haklarında

disiplin kovuşturması yapılamaz, ceza verilemez.

 

MADDE 23 – SINAV KURULLARI VE SINAV ÇEŞİTLERİ, DUYURUSU, SORULARI, SINAV SONU YAPILACAK İŞLEMLER, İLANI, İTİRAZ VE İTİRAZLARIN KABUL EDİLEMEYECEĞİ HALLER:

Kamu kurum ve kuruluşlarına ilk defa alınacaklar hakkında personel istihdamı için gerçekleştirilecek sözlü sınav kurullarında Toplu Sözleşmenin tarafı yetkili sendikanın bir

 

temsilcisi bulunur. Yetkili sendikanın görevlendireceği temsilciler diğer sınav kurulu üyelerinin yetkisine sahiptir.

 

Dışa dönük sınavlar hariç olmak üzere yapılacak sınavlar yazılı, sözlü uygulamalı veya mülakat türlerinden biri, birkaçı veya tamamının uygulanması suretiyle yapılabilir.

 

Her statüde memur alınması gerektiğinde, öncelikle göreve alınacak memur yoksa kamu işvereni;

a)sınav açılacak unvan ve pozisyonun ücret grubunu ve unvanını,

b)bu unvan ve pozisyona kaç kişinin alınacağını,

c)görev yerlerini,

d)aranacak nitelikleri,

e)yapılacak sınav türünü,

f)sınav yerini, tarihini ve saatini,

g)sınav için başvuru şeklini,

h)en geç başvurulacak tarihi,

belirleyen bir sınav duyurusu düzenler. Kamu işvereni, bu duyuruyu en az 30 gün önce ilan eder ve bu ilanının bir örneğini yetkili sendika yetkililerine verir.

 

Yazılı sınavın veya testlerin soruları ve karşılık notları ve gerekli sınav süresi sınav kurulu tarafından tespit edilir. Sınav sonunda sınav kurulu tarafından;

a)sınava kaç kişinin girdiği,

b)sınavı geçersiz sayılan olup olmadığını,

c)sınav kurulunun kimlerden teşekkül ettiğini,

belirten bir tutanak, sınav mahalli terk edilmeden aynı yerde düzenlenir.

Sözlü sınavlarda sınav kurulları önceden belirlenen objektif kurallar nispetinde değerlendirme yapacaklardır.

 

Kamu işvereni, sınav öncesinde veya sınav süresinde veya sınav sonrasında yapılan işlemleri inceler. Bu incelemeye göre sınavın bütün sonuçlarının toplu sözleşmeye uygunluğu saptanırsa, “Kesin Sınav Notları Sıralama Cetveli” düzenlenerek onaylanır.

 

Kamu işverenince onaylı bu liste sınav gününden sonra geçecek 7 gün içerisinde ilan edilir. Seçilenlerden başka, başarı gösterip de ihtiyaç sayısından arta kalanlar yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadar yedeğe alınırlar.

 

Yapılan sınavların sonuçlarına sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren geçecek 4 iş günü içinde ilgililerce itiraz edilebilir. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar geçersizdir. Yapılan itirazlar taraf yetkili sendika temsilcisine de yer verilen itiraz komisyonunca incelenir ve itiraz tarihinden itibaren geçecek en çok 15 gün içerisinde sonuca bağlanarak, varılan sonuç kamu işverenince itiraz edene yazı ile bildirilir.

 

Sınav sonuçlarına itiraz varsa, itirazların incelenip bir sonuca bağlanmasına kadar, sınav sonuçları yürürlüğe konulmaz, askıda tutulur. Sınav itirazlarının kabul edilemeyeceği haller;

a)sınava girmek için duyuruda, belirtilen sürede belirtilen mercie sınava girmek için başvurmayanların,

b)sınav giriş belgesi almayanların,

c)sınav kurulunca sınavdan uzaklaştırılanların,

d)sınav kâğıdı sınav kurulunca geçersiz sayılanların,

e)sınav sonucuna süresi içinde yazılı itiraz etmeyenlerin,

İtirazları kabul edilmez ve incelemeye alınmaz.

 

 

 

 

MADDE 24 – İLK TANITMA EĞİTİMİ (ORYANTASYON)

İşe yeni alınan memur göreve başladığında, kamu işvereninin o işyerindeki ilgili birimlerce genel olarak;

a)işyeri olan kurum veya kuruluşun özellikleri,

b)işin ve atandığı görevin özellikleri,

c)işyerindeki yetkili amirler, iş yerinin bağlı olduğu amirler, işyerinin kuruluş şeması,

d)kamu işverenine başvurma ve yakınma usulleri,

e)alacağı ücret, zamlar, diğer haklar, ücretin artması durumları,

f)işe devam, imza föyü ya da elektronik kart,

g)ücret ödeme zamanı, banka hesabı,

h)ödüllendirme ve cezalandırma hükümleri, iş güvenliği ile ilgili önlemler,

i)kendisine teslim edilecek teknik ekipmanların özellikleri, arıza durumları, eksikliklerin nasıl giderileceği ve benzeri diğer hususları,

j)sendikal hakları ve faaliyetleri,

kapsayan bir ilk yönlendirme eğitimine tabi tutulur.

 

MADDE 25 – KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İKRAMİYESİ:

Memurların emeklilik ikramiyelerindeki 30 yıllık süre dikkate alınmadan çalıştıkları yıl itibariyle emekliliğe esas aylıklarına ek ödemelerde dahil edilerek bulunacak miktarın erkeklerde 25, kadınlarda 20 hizmet yılını dolduranlar için %75’i, diğer yıllar için her yıl %1 oranında arttırılarak en fazla %95 oranındaki tutar emeklilik ikramiyesi olarak ödenir.

 

Toplu Sözleşme hükümlerine işten ayrılma ve çıkarmalarda memurların her türlü hakları, işten ayrılma ve çıkarma tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde ödenir. Emeklilik ikramiyesi veya iş sonu tazminatlarının zamanında ödenmemesi halinde yasal hükümler uygulanır.

 

III. BÖLÜM: ÇALIŞMA ŞARTLARI

 

MADDE 26 - STATÜ, ATAMA, YER DEĞİŞTİRME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE GÖREVDE YÜKSELME:

a)Her memurun ifa ettiği görev unvan, pozisyonda ve görevinin gerektirdiği işte çalıştırılması asıldır. Her türlü yer değişikliklerinde prensip olarak memurun rızasının alınması şarttır. Özel bir bilgi ve tecrübeyi gerektiren işler, bu nitelikleri haiz olmayan memurlara gördürülemez. İş ve işyeri değişikliği hiç bir zaman ceza mahiyetinde olamaz. İş ve işyeri değişiklikleri yazılı emir ile olur ve atamaya yetkili amir tarafından verilir.

b)Memurlar şehir içi nakillerde yer değiştirmeye ilişkin emrin kendilerine tebliğ edildiği günün, ertesi işgünü yeni işyerinde görevine başlar ve bu sürede ücretli izinli sayılır.

c)Memurlar şehirlerarası nakillerde yer değiştirmeye ilişkin emrin kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içinde yeni işyerine hareketle işine başlamaya mecburdur. Memurun elinde olmayan sebeplerle 15 günlük süreye riayet edememesi hali hariç, bu süre içinde yeni işyerindeki görevine başlamayanlar hakkında mazeretsiz işe devamsızlık hükümleri uygulanır. 15 günlük süre işe başladıktan sonra ya da işe başlamadan önce de kullanılabilir.

d)2 ve 4 yıllık yüksek okul mezunu olarak çalışan ve mesleklerini icra eden ancak statüleri gereği işçi olan personel 657 sayılı Kanuna uygun olarak kadrolu veya sözleşmeli olarak istihdam edileceklerdir.

e) Kamu görevlilerinin görevde yükselme ve unvan değiştirmelerinin sağlanması için, İlgili kurumlar tarafından boşalan kadrolar göz önüne alınarak en fazla iki yılda bir sınav yapılır.

f)12.05.1992 tarih ve 21226 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 3795 sayılı Bazı lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca Mesleki eğitim veren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ile Yüksek Öğretim Kurumlarına bağlı Fakülte ve Meslek Yüksek okullarından mezun olan ve mesleki unvana sahip

kamu görevlilerinin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarında durumlarına uygun münhal kadro sayısından fazla talep bulunması halinde unvan değişikliği sınavına tabii tutulur, aksi halde 657 sayılı yasanın 71. Maddesi uyarınca sınava tabii tutulmadan atamaları yapılır.

g)Ön Lisans, Lisans, Yüksek lisans, doktora ve daha üst akademik kariyer yapabilmek amacıyla üniversitelerde öğrenim gören birçok öğrenci çalışan vardır. Bu hususun dikkate alınarak kurum personelinin tayin taleplerinde her türlü öğrenimleri mazeret olarak kabul edilir.

h)Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünde münhal bulunan görevler için görevde yükselme sınavı iki yıl da bir mutlaka yapılması, yeni kurulan şube müdürlükleri, müdürlükler, milli parklar şube müdürlükleri ile orman işletme ve fidanlık müdürlükleri kadrolarına ilk defa yapılacak atamalarda sınav şartı aranmaz.

i)Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığına alınacak olan uzman yardımcısı ve uzmanları sadece belirli bir hizmet kıdemi olan (en az 5-10 yıl gibi) tecrübeli ve birikimli personeller arasından hiçbir yaş sınırı konulmaksızın güvenirliği ve geçerliliği tartışılmayacak bir yarışma sınavı ile belirlenir.

j)Orman Bölge Müdürlüklerinde bulunan Orman Bölge Müdür Yardımcısı kadrosundan birisi genel idare hizmetler sınıfında görev yapan personelden atanabilir.

k)Ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında özellikle orman işletme şefleri ve orman muhafaza memurları yapmış olduğu görevlerin niteliği gereği zaman zaman sosyal problemler yaşamakta, halkla ilişkileri bozulmaktadır. Bu gibi hallerde söz konusu personellerin aynı mahalde 5 yıl süre ile istihdam edilmesi devlet millet ilişkilerine ciddi zararlar verebilmektedir. Bu ve benzeri durumların yaşanmaması için ormancılık teşkilatının personelden maksimum verim aldığı makul süre 3 yıldır. Orman ve Su İşleri Bakanlığının taşra teşkilatlarının yapısı nüfus yoğunluğuna göre değil ormancılık faaliyetlerinin yoğunluğu ve orman varlığına göre yapılandırılmıştır.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü emrine ilk defa devlet memuru olarak atanan personellerin:

1-Görevli bulunduğu birimlerde en az 5 yıl çalışma zorunluluğunun çalışma şartlarının zorluğu dikkate alınarak 3 yıla indirilir.

2- Devlet Memurları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki idarecilerin kendilerinin ve eşlerinin Nüfusu kayıtlı olduğu il ve ilçelere atanma hususundaki nüfus sayısı İller için 50.000 İlçeler için 10,000 olacak şeklinde değiştirilir.

l)Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAR-GEL projesi kapsamında;

1-4/B statüsünde istihdam edilen ve 4/B statüsünde istihdam edilmekte iken 632 sayılı KHK ile 4/A statüsüne geçirilen ve köylerde çalıştırılan ziraat, gıda ve su ürünleri mühendisleri ve veteriner hekimlerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 639 sayılı KHK kapsamında taşra teşkilat yapısı içinde bulunmayan köylerde istihdamlarından vazgeçilerek, bakanlığın en uç taşra birimleri olan il ve ilçe Müdürlüklerinde istihdamları sağlanır.

2-Atama ve yer değiştirme talepleri de statü hukukuna uygun olarak emsal 4/A’ lı meslektaşları gibi atama ve yer değiştirme yönetmeliğine tabi olarak gerçekleştirilir.

3-4 Haziran 2011 tarihli 632 sayılı KHK’ nın yayınlanmasından önce istihdamları ve atamaları yapılmış ancak fiili olarak göreve başlamaları 4 Haziran 2011 sonrasına kalmış 4/B’ li çalışanlar da hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 4/A kadrosuna geçirilir.

 

m) 639 sayılı KHK ile mülga olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kuruluş, Araştırma Enstitüsü Müdür ve Müdür Yardımcıları ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı kadrosunda görev yapmakta iken kadroları KHK ile Araştırmacı kadrosuna dönüştürülenlerin eski kadrolarındaki özlük hakları şahsa bağlı ( bakanlık ana hizmet birimlerindeki şube müdürlerine uygulandığı gibi ) olarak devam eder.

n)Yüksek öğrenim mezunu Teknisyen, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Şef kadrosundaki personelin atanabileceği Genel İdare Hizmetler Sınıfından 1 ve 2’ inci Derece kadro ihdası yapılır.

o)Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun;

1-Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu çalışanlarına tayin ve becayiş hakkı tanınır.

2-Kurum içi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav hakkı verilir. Kurumda uzman olarak görev yapmakta olan çalışanların 2012 yılı sonuna kadar belirlenmiş olan KPDS şartı fiili çalışanlar için aranmaz.

3-5648 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak, personelin statüsünün 399 sayılı Kanunda olduğu gibi kadro karşılığı sözleşmeli pozisyon olarak belirlenir.

p)TMO, TİGEM ve EBK da çalışan 399 sayılı yasaya tabii sözleşmeli personelin;

1-)Atama ve yer değiştirmelerde eş durumu ile birlikte sağlık ve öğrenim durumları da yer değiştirme başvurusu nedeni olarak değerlendirilir.

2-) Aynı unvan, derece ve kadroda bulunan memur ve sözleşmeli personelin karşılıklı nakil talepleri karşılanır.

3-) 3 Kasım 2011 tarihli YPK kararı ekinde ( EK.1) yer alan ve taban – tavan ücretlerini gösteren cetvelde unvanları 2’ inci ve 3 ‘ üncü grupta sayılan çalışanlardan yüksek öğrenimi görenlerde, bir üst grubun sözleşme temel ücret diliminden faydalandırılır.

r)Orman muhafaza memurları orman işletme şefleri ile birlikte teknik içerikli damga, ölçme, sınıflama, ağaçlandırma, kadastro, silvikültür vb. faaliyetleri sürekli ve fiilen yürütmektedirler. Ayrıca son yıllarda orman fakültelerinin iki yıllık meslek yüksekokullarının ormancılıkla ilgili bölümlerinden mezun olanlar arasında sınavla istihdam edilmektedirler. Bu anlamda yukarıda sayılan orman muhafaza memurlarının bir fiil yaptığı işler tamamen teknik içerikli olduğu için Orman Muhafaza Memurlarının koruma görevlerinin yanında fiilen görevleri de ifa ettikleri için bu görevlerin tamamı da teknik içerikte olmasına ve eğitim durumlarının da teknik içerikli olmasına binaen orman muhafaza memurları Genel İdare Hizmetleri Sınıfı yerine Teknik Hizmetler Sınıfına dâhil edilir.

 

MADDE 27 - FAZLA ÇALIŞMA­:

Belirlenmiş günlük normal çalışma sürelerinin başlamasından önce veya bitiminden sonra yapılan ve haftalık veya günlük çalışma sürelerini aşan çalışmalar "Fazla Çalışma" sayılır.

Sağlık durumlarının fazla çalışmaya elvermediği sağlık raporu ile belgelenmiş memurlara fazla çalışma yaptırılamaz.

 

Fazla çalışma süresi konusunda, olağanüstü hallerde veya zorunlu sebeple fazla çalıştırma konusunda yasa hükümleri uygulanır.

 

657 sayılı Kanunda belirtilen şartların olması halinde, İşverenin yetkili kıldığı birim amirlerince yazılı onay veya emir çıkarılması kaydıyla memurlara fazla çalışma yaptırılabilir.

 

Fazla mesai listelerinin tanziminde memurların eşit olarak yararlandırılmalarını ve dinlenmelerini sağlamak bakımından aynı memurların devamlı görevlendirilmemelerine özen gösterilir. Memur dilerse fazla çalışma yaptırılacağına ilişkin onayı görmek isteyebilir. Kendisine onay gösterilmediği takdirde fazla çalışma yapmaktan imtina edebilir. Bu taktirde memur hakkında disiplin kovuşturması yapılamaz.

 

Önceden yazılı emir ve onay düzenlenmesine imkân olmayan durumlarda fazla çalışma yaptırılması halinde, fazla çalışmanın yapıldığı yer, hizmet şekli ve süre kayıt altına alınmak üzere belgelendirilir.

 

Fazla çalışma yaptırma emrini yetkili amirler verir.

 

MADDE 28 - FAZLA ÇALIŞMANIN HESAPLANMASI:

Yapılan fazla çalışma süreleri, günlük olarak başlangıç ve bitiş saatleri eksiksiz yazılıp işlenir. Bu kayıtlarla ilgili cetvel fazla çalışmaya nezaret eden İşveren yetkilisince imzalanır.

 

Fazla çalışma sürelerinin hesaplanmasında bir saatten az olan süreler bir saat olarak kabul edilir. (aynı gün içerisinde fazla mesai toplamının bir saati aşan küsürleri de tam sayıya dönüştürülür.)

 

MADDE 29- FAZLA ÇALIŞMA UYGULAMASI VE ÜCRET ÖDEMELERİ

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünde 7 gün 24 saat esasına göre yıl boyunca doğaya açık alanlarda hayati risk taşıyan; koruma, Orman sınırlandırma ve orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde fiilen görev yapan kamu görevlilerine, söz konusu kurumların döner sermayesinden 7 ayla sınırlı ödenmekte olan fazla mesai ücretinin görev yapılan sürece 12 ay merkez ve taşra ayrımı yapılmaksızın fiilen görev yapan personele aylık 50 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücreti ödenir.

 

MADDE 30 - VARDİYALI ÇALIŞMA:

Kamu İşvereni işin gereği veya hizmetin niteliği dolayısıyla çalışma günü içindeki faaliyeti normal çalışma süresi dışında da sürekli tutmak durumunda ve zorunda ise ve fazla çalışma ile bu ihtiyacı karşılayamıyorsa memurları posta ya da birbiri ardına çalıştırmaya karar verebilir. Bu çalışma düzenine "Vardiyalı Çalışma" denir.

 

Vardiya postalarının sayısına Kamu İşverence karar verilir. Genel olarak günlük 24 saat faaliyet gerektiren işlerde üç, 16 saat faaliyet gerektiren işlerde ise iki posta çalıştırılır.

Vardiya çalışma düzenlenirken;

a)Gece vardiyasına giren postalar en fazla bir hafta süre ile bu durumda kalırlar. Gece vardiyasında çalışanların diğer vardiyaya alın­ması ve bu suretle postaların nöbetleşe olarak gündüz vardiyasına girmeleri sağlanır. Memurların rızası ile gece ve gündüz postalarında on beşer günlük nöbetleşmeye gidilebilir.

b)Vardiya postalarının değiştirilmesinde memurlar, ilgili mevzuat uyarınca çıkarılan tüzük hükümleri saklı kalmak kaydıyla sürekli olarak on altı saat dinlenmeden yeniden vardiyaya sokulamazlar.

 

Vardiyalı memurların hafta tatilleri, vardiya periyotlarına göre 32 saatten az olmamak üzere kamu işverenince düzenlenir ve uygulanır.

 

MADDE 31 - VARDİYA İŞLERİN DÜZENLENMESİ:

Vardiya cetvelleri kamu işvereni tarafından düzenlenerek her ay işyerlerinde ilan olunur. Aylık vardiya cetveli düzenlenmesi gereken işyerlerinde, cetveller düzenlenirken veya işin gereği olarak değiştirilirken toplu sözleşmenin tarafı konfederasyon ya da sendikanın da görüşü alınır.

 

Memurun vardiya çalışma saatleri arasında en az 16 saatlik zaman aralığı bulundurulur. 16 saatin hesabında fazla mesai çalışmaları nazara alınmaz. Vardiya dönüşlerinde veya sair zaruri sebeplerle 8 saat ara ile vardiyaya çağırılan memurun 7,5 saatlik çalışmasına karşılık o güne ait ücreti ile birlikte 2 günlük ücret daha ödenir.

 

 

 

Bir memur isteği dışında ayda iki haftadan fazla gece vardiyasında çalıştırılamaz.

 

MADDE 32 - FİİLİ HİZMET:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları, Orman Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünde çalışan kamu görevlilerinden hizmetin gerekleri ve mesleki zorluklar göz önünde bulundurularak, orman yangını, kaçakçılıkla mücadele, orman zararlıları ile mücadele, zirai mücadele, süne mücadelesi, zoonoz hastalıkları, laboratuar ortamında kimyasal maddelerle etkileşim içinde bulunma, vb. görevlerde bir fiil çalışan personele (Afyon Alkoloid fabrikası ve 4/b çalışanlar dâhil) bir yılda en az 2 ay fiili hizmet tazminatı verilir.

 

MADDE 33- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ:

Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri yasada tespit edilen günlerdir.

-İşletme Şefliği görevi yürüten Mühendisler ile Orman Muhafaza Memurlarının mücbir sebep (orman yangını, ihbar, kaçakçılık vb.) olmadıkça hafta sonu izinlerinin diğer devlet memurlarında olduğu gibi kullandırılmalıdır. Fazla çalıştırılması halinde çalıştığı sürelere uygun olarak 29 madde hükümlerine göre fazla çalışma ücreti ödenir.

 

IV. BÖLÜM: ÜCRETLER

 

MADDE 34 – AYLIK VE ÜCRETLER:

a)Aylık ve ücretlere verilecek zam;

Kamu çalışanlarının ücretlerine yapılan artışların genel itibariyle enflasyona karşı koruma esasıyla belirlendiği, artış oranlarının belirlenmesinde ise enflasyon artışına ilişkin tahmini oranların esas alındığı, tahmin edilen enflasyonun gerçekleşen enflasyonun altında kalması halinde oluşan fark kadar artış yapılarak enflasyon baskısının giderilmeye çalışıldığı bilinen bir durumdur. Bu durum, kamu görevlilerinin ücretlerinde reel artış olmaması demektir. Enflasyon odaklı ücret artış sisteminde kamu çalışanlarının ücretleri, bir anlamda enflasyon oranı esas alınarak güncellenmektedir. Hedef enflasyon baz alınarak gerçekleştirilen maaş artışı ve hedef enflasyonun aşılması halinde enflasyon farkı kadar da artış yapılması seçeneği, enflasyon kaynaklı gelir kaybının telafisini hedeflemektedir.

 

Kamu görevlilerine ekonomik büyüme kaynaklı refah payı verilmesi, sosyal devletin temelini oluşturan adil bölüşüm ilkesi açısından kaçınılmaz bir tercihtir. Ekonomisi sürekli gelişmesine ve büyümesine karşın, halen gelir dağılımına ilişkin adaleti sağlayamamış olmak durumunu tersine çevirmek istiyorsak, bunun ilk ve somut adımını, 2012 Toplu Sözleşmelerinde kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yapılacak artış oranını belirlerken, kamu görevlilerinin fazlasıyla hak ettiği ve yıllardır talep ettiği refah payını eklemek suretiyle adım atılmalıdır. Bu nedenle; 2011 yılındaki ’lik büyüme oranı dikkate alındığındamemurların aylık katsayı oranlarına;

2012 yılında % 16,

2013 yılında ise zam yapılacak

Toplu Sözleşmenin hükümleri; münhasıran çalışanlara ait olanlar hariç olmak üzere kamu görevlisi iken emekliye ayrılanlara da yansıtılacaktır. Emekliye ayrılan kamu görevlilerine, emekliye ayrıldığı kurumun dâhil olduğu hizmet koluna ait toplu sözleşme hükümleri de yansıtılacaktır.

 

b) Toplu Sözleşme İkramiyesi;

2011 yılı Toplu Görüşmelerinde mutabakata varılan ve Torba Yasa olarak adlandırılan 6111 sayılı Kanun ile yasallaşan kamu görevlileri sendikalarına üye olanlara verilen toplu sözleşme ikramiyesi, sendika üyesi kamu görevlilerine 3 ay da bir olmak üzere;

2012 yılı için 90-TL

2013 yılı için 120-TL olarak ödenir.

 

 

Toplu sözleşme ikramiyesi Toplu Sözleşmenin geçerli olduğu iki mali yıl boyunca yetkili konfederasyona bağlı sendika üyelerine ve yetkili sendika üyelerine %30 artırımlı olarak ödenecektir.

 

c)Taban Aylık;

Kamu görevlilerinin tümünün yaralandığı temel aylık unsuru olan taban aylığa;

2012 yılında 120-TL

2013 yılında 80-TL seyyanen zam yapılacaktır.

 

d)Yan Ödeme Katsayısı;

Aylık katsayısı ve buna yapılan zam oranları Yan ödeme katsayısı olarak da uygulanacaktır.

 

e)Ek gösterge;

Fakülte mezunu olup aynı görevi yapan;

1-Teknik veya idari kökenli Şube müdürleri arasında + ek gösterge farklılığı giderilir.

2-527 Sayılı ek gösterge kanunda yapılacak düzenleme ile 1995 yılından itibaren dondurulan artı (+) ek göstergelerde teknik hizmetler sınıfına 600 puan, genel idare hizmetler sınıfına ise 800 puan ilave edilmek suretiyle yükseltilir.

f)Kıdem Aylığı:

Memurlara ödenen kıdem aylığı, kıdemin karşılığı olamayacak kadar düşük kalmakta bu oran ve miktarların günün şartlarına göre yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu itibarla Toplu Sözleşmeni geçerli olacağı iki mali yıl süresince kıdem aylığı gösterge rakamı 5 katı oranında artırılacaktır.

 

g)Ek Ödeme;

Bu Toplu Sözleşmeyle;666 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeyle hayata geçirilen ve çalışanlara unvan bazında verilen ek ödeme miktarlarının amacı olan "Eşit işe eşit ücret" ilkesiyle örtüşmeyen sonuçlar doğurmuştur. Her ne kadar unvanlar arasındaki maaş eşitsizlikleri giderilmesi noktasında kısmen iyileştirme yapılsa da, bazı unvanlarda eşitsizlik giderilmediği gibi unvanlar arasındaki makas daha da artmıştır. Bundan dolayı özellikle kimyagerler, biyologlar, tekniker-teknisyenler, veteriner sağlık teknikerleri-teknisyenlerin ek ödemedeki adaletsizlikleri giderilmelidir. Kimyagerler, biyologlar, emsal eğitim durumları göz önünde bulundurularak ek ödeme oranlarının teknik hizmetler sınıfındaki mühendislerin oranına çıkarılmalıdır. Veteriner sağlık teknikeri, Veteriner sağlık teknisyenlerinin de emsali Ziraat Teknisyen ve Teknikerler göz önünde bulundurularak ek ödeme oranlarının mutlaka yükseltilmesi; buna göre:

1-Akademik personelin ek ödeme oranları 50 puan arttırılacaktır.

2-Sivil savunma uzmanlarının ek ödeme oranları 50 puan arttırılacaktır.

3-Sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden hekim dışı personelin ek ödeme oranları 25 puan arttırılacaktır.

4-Teknik hizmetler sınıfındaki kimyagerlerin ek ödeme oranlarının 20 puan arttırılacaktır.

5-Teknik hizmetler sınıfındaki ziraat teknisyen-teknikerlerinin ek ödeme oranları 20 puan artırılacaktır.

6-Ekonomist ve sosyologlar için ek ödeme oranları 20 puan artırılacaktır.

7-Teknik hizmetler sınıfındaki personelden lisans ve ön lisans mezunlarının ek ödeme oranları 10 puan arttırılacaktır.

8-375 sayılı KHK ek 1 sayılı cetvelin 1/ k,ı,m bentlerinde ek ödeme alan Genel İdare hizmetler sınıfı ile 9 /a yardımcı hizmetler sınıfının ek ödeme oranlarının 18puan artırılacaktır.

9-Yukarıdaki artışlardan sonra; ek ödemenin tavan tutarını aşmamak kaydıyla mevcut ek ödeme oranları 27 puan arttırılacaktır.

10- Ek ödeme tutarı, sosyal güvenlik primi kesintisinde dikkate alınacaktır.

11- Ek ödeme emekli maaşının hesabında dikkate alınacaktır.

12- Ek ödeme tutarının sosyal güvenlik primi kesintisinde dikkate alınmasından dolayı şahıs keseneklerinden meydana gelecek artış Hazine tarafından karşılanacaktır.

13- 399 sayılı KHK’ye tabi personelin ek ödeme oranları, 657 sayılı Kanuna tabi emsali personelin yararlandığı oranlara çıkarılacaktır.

 

V. BÖLÜM: SOSYAL HAKLAR VE DİĞER BAZI ÖDEMELER

 

MADDE 35- AİLE YARDIMI:

Bugün itibariyleçalışmayan eş için yapılan yardım, günümüz piyasa verileri ve ekonomik tabloları açısından yetersizdir. Anayasamızda devletin temel nitelikleri arasında sosyal devlet ilkesine yer verildiği ve ailenin korunmasının devletin temel görevlerinden biri olarak belirlendiği dikkate alındığında çalışmayan eşler için ödenmesi öngörülen miktarın arttırılması aslında Anayasada Devlete yüklenen bu sorumluluğun gereğidir. Bu nedenle, çalışmayan eş için ödenmekte olan aile yardımı;

2012 yılı için 200-TL

2013 yılı için 240-TL olarak ödenir.

Kısa dönem er olarak askere giden eşi çalışmayan memura almış olduğu ücretinin yarısı kadar bir ücret ödenir.

 

MADDE 36- ÇOCUK YARDIMI:

Bugün itibarıyla, çocuk yardım gösterge rakamının 0-6 yaş grubu için bir kat artırımlı olarak uygulanması olumlu olmakla birlikte yetersizdir. Tam üyelik konusunda yoğun çaba gösterdiğimiz Avrupa Birliği ülkelerinin çocuk yardımı rakamlarına bakıldığında ülkemizde kamu görevlilerinin yararlanmakta olduğu çocuk yardımı rakamının ne kadar yetersiz olduğu daha rahat görülebilecektir. Bu çerçevede, çocuk yardımı gösterge rakamının bir kat artırımlı olarak uygulandığı yaş aralığının kaldırılması ve üniversite öğrenimi gören çocuklar için 1 kat artırımlı ödenmesi, Avrupa Birliği ülkeleriyle aramızdaki büyük farkın kapanmasına küçük bir katkı sağlamak yanında aileyi toplumun temeli olarak gören Devlet niteliğimizin somutlaşmasına da katkı sağlayacağı tartışmasızdır. Bu çerçevede her çocuk için, ayrıca yüksek okul tahsili yapan çocuklar için 1 kat artırımlı olmak üzere;

2012 yılı için 50-TL

2013 yılı için 60-TL çocuk yardımı yapılır.

 

 

MADDE 37- EVLENME YARDIMI:

İlk defa evlenen memura en yüksek devlet memurunu maaşının 5 katı oranında evlenme yardımı ödenir. Memurun çocuklarının evliliği halinde de en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı oranında çeyiz yardımı yapılır. Evlenme yardımında eşlerden her ikisi de memur ise birine ödeme yapılır.

 

MADDE 38 - DOĞUM YARDIMI:

Doğum yardımında, memur maaş katsayısının 10000 gösterge rakamının çarpılması sonucu elde edilen rakam ödenir. Çoklu gebelikte bu rakamın çocuk sayısı kadar çarpımı memura ödenir. Bu çerçevede;

2012 yılı için 767,76-TL

2013 yılı için 875,25-TL doğum yardımı yapılır.

 

MADDE 39 - ÖLÜM YARDIMI:

Ölüm yardımı, memurun kendisi için en yüksek Devlet memuru aylığının 4 katı, eş ve çocuklar içinse 2 katı olarak ödenir. Kurumun araçlarından memurların kendisi ve birinci dereceden akrabalarının ölümleri halinde defin yapılacak mahalle kadar ücretsiz araç tahsisi yapılacaktır. Bu çerçevede;

2012 yılı memurun kendisi için 2.917,00-TL, Eş ve çocukları için 1.458,44-TL

2013 yılı memurun kendisi için 3.383,72-TL, Eş ve çocukları için 1.691,86-TL ölüm yardımı yapılır.

 

MADDE 40 - GİYECEK YARDIMI:

Giyecek yardımından yararlanan personel sayısının sınırlı olması ve sözleşmeli statüde istihdam edilen personelin giyecek yardımından yararlandırılmaması, sosyal yardımın sosyal bir ayırım olarak algılanması sonucunu doğurmaktadır. Bu çerçevede, makam ve görev tazminatından yararlananlar hariç istihdam türü yönüyle ayırım yapılmaksızın bütün kamu görevlilerine en az 100-TL ödenecektir.

 

MADDE 41 - RESMİ VE KORUYUCU ELBİSE YARDIMI:

Orman Muhafaza Memurlarına verilmekte olan resmi elbiseleri kumaş ve dikimleri kurumun belirlemiş olduğu standartlarda temin ve imal edilmemektedir. Bu durum yapılan görevin niteliği gereği çalışmaları olumsuz etkilemekte ve çalışanın sağlığına zarar vermektedir. Resmi elbiselerin yazlık ve kışlık olarak her yıl ve belirlenen standartlarda verilmeli, tedarik ve imal komisyonlarında yetkili sendikadan temsilci bulundurulmalıdır. Ayrıca orman yangınları, ağaçlandırma, damga ve benzeri açık arazide yapılan çalışmalarda fiilen görev yapan orman muhafaza memuru ve diğer kamu çalışanlarına yapılan işin niteliğine uygun koruyucu iş elbisesi veya iş tulumu verilir.

 

Yangın ve orman koruma faaliyetlerinde görev yapan orman muhafaza memurlarına güvenlik önlemleri arttırılmış günün şartlarına uygun, GPS donanımlı motosiklet tahsis edilmelidir. Söz konusu araçlarla birlikte koruyucu ekipmanlar da verilecektir.

MADDE 42 - YEMEK YARDIMI:

Kamu görevlilerinin büyük bölümü, yemekhane hizmeti sunulmayan kurum ve kuruluşlarda görev yapmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına yemek yardımı kapsamında Maliye Bakanlığı tarafından verilecek ödenek, (yemekhane hizmeti sunulan ya da sunulmayan birimlerde görev yapmak yönüyle bir ayırım yapılmaksızın) kurum veya kuruluş personelinin bütünü dikkate alınarak belirlenmektedir. Ödeneğin belirlenmesinde personelin bütünü dikkate alınmasına karşın yemek yardımından fiilen sadece yemekhane hizmetinin (yemek servisinin) bulunduğu kurum personeli yararlandırılmakta bu hizmetin sunulmadığı birimlerde görev yapan kamu personeli ise hakkı olduğu ve gerekli ödenek tahsis edildiği halde yemek yardımından yararlanamamaktadır.

 

Diğer taraftan, sözleşmeli statüde istihdam edilen personel yemek yardımından faydalanamadığı gibi kurumlarında sunulan yemek hizmetinden yemek bedelinin tamamını ödemek suretiyle yararlanabilmektedir. KİT’lerde ise yemek bedelinin tamamı ödenmekle birlikte ticari işletmeymiş gibi kamu görevlilerinden KDV tahsil edilmektedir. Bu çerçevede Yemek hizmeti olmayan kurumlarda öğün başı 5-TL yemek yardımı ödenecektir. Yemek hizmeti sunulan yerlerde bu tutar ücretten düşürülecektir. Kamu görevlilerinden tahsil edilen KDV uygulamasına Toplu Sözleşmeyle son verilir.

 

MADDE 43 – MUAYENE VE TEDAVİ KATILIM PAYI, HASTALIK VE TEDAVİ YARDIMI:

Kamu görevlilerinden istihdam yönüyle ayrım yapılmaksızın bütününden ve emeklilerden katılım payı alınmaz.

 

Kamu görevlileri ve emeklilerden, reçete başı ilaç katılım payı ile üç kutuyu aşan ilaçların her kutusu için ilave katılım payın alınmaz.

 

Hastalık izinleri kaç gün olursa olsun özel hizmet tazminatı ödemesinden kesinti yapılamaz. Hastalık nedeniyle memur ve birinci derece yakınları kurumların araçlarından, ambulans ve ilk yardım ekip/ekipmanlarından faydalandırılır.

 

Tedavi yolluk giderlerini günün şartları göz önüne alınarak yeniden düzenlenecektir. Memurun bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine il içinde refakat edebilmesi sağlanacaktır.

Özel polikliniklerde yaptırılan diş, protez, ortez tedavi ücretlerinin bir kısmının SGK tarafından ödenmesi sağlanacaktır.

 

Memurlara ve bakmakla yükümlü oldukları birinci derece akrabalarına; kalp ve beyin ameliyatlarında, kanser tedavisinde, böbrek nakli ve hayati tehlike doğuran ağır yanıklara maruz kalmaları ve tedavilerinin SGK'ca yapılamaması halinde, sağlık kurulu raporuna istinaden hastalık avansı verilir.

 

MADDE 44 – GELİR VERGİSİ:

Bu Toplu Sözleşmeyle memurlar için vergi matrahı oranları 01.01.2012 tarihinden itibaren;

20.000 TL için

40.000 TL (20 Bin TL için 3,000 TL) fazlası için %20

75.000 TL (40 Bin TL için 7.000 TL) fazlası için %27

75.000 TL fazlası(75 bin TL için 16.450 TL) fazlası için %35

oranlarında artırılacaktır. 399 sayılı KHK da II sayılı cetvele tabii personelin gelir vergisi matrahının hesaplanmasında net maaşı esas alınır.

 

MADDE 45 –ÖZEL HİZMET TAZMİNATI:

Bu Toplu Sözleşmeyle Özel Hizmet Tazminatı oranlarında;

Hekim dışı sağlık personeli için 25 puan,

Sivil savunma uzmanları için 20 puan

artırım yapılacaktır.

 

Yukarıdaki artışlar yapıldıktan sonra kamu görevlileri için mevcut özel hizmet tazminatı oranları 17 puan artırılacaktır.

 

II SAYILI CETVEL

 

(E) TEKNİK HİZMETLER

Kadroları teknik hizmetler sınıfında bulunan Tazminat ve fiilen görev yapanlardan : Oranı (%)

1- En az dört yıllık yükseköğrenim görenlerden;

a) Başmühendis, Başmimarlar ..................................: 180

b) Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar,

mimar, bölge plancısı ve şehir plancılarından;

-1-4 derecelerden aylık alanlar .............................: 175

-Diğer derecelerden aylık alanlar .........................: 170

c) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimya ger,

fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi,

astronom, tütün eksperi olanlarla, 29/4/1992 tarihli ve

3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlardan;

-1-4 derecelerden aylık alanlar .............................: 145

-Diğer derecelerden aylık alanlar .........................: 135

d) Unvanları (a), (b) ve (c)’de sayılmayan diğer

mesleki teknik yükseköğrenimlilerden;

-1-4 derecelerden aylık alanlar .............................: 125

-Diğer derecelerden aylık alanlar .........................: 115

2-En az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş

olan yüksek teknikerler, teknikerler ile tütün eksperlerinden;

-1-4 derecelerden aylık alanlar .............................: 125

-Diğer derecelerden aylık alanlar .........................: 115

3- Lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik kurs görenlerden;

-1-5 derecelerden aylık alanlar .............................: 95

-Diğer derecelerden aylık alanlar .........................: 90

4- Lise dengi mesleki teknik öğrenim görenlerden;

-1-5 derecelerden aylık alanlar .............................: 85

-Diğer derecelerden aylık alanlar .........................: 82

5- Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar ve şehir plancısı kariyerlerini haiz olup, 1-4 üncü derecelerden aylık alanlardan, kurumlarınca belirlenen ve ödeneği bulunan faaliyet halindeki büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara, ilgili Bakan, Rektör, Vali ve Belediye başkanından adlarına onay alınmak ve kontrol edilen ve onaylanan cetvellerde ödeme yapılacak unvanlar ve sayıları gösterilmek şartıyla, projelerde çalıştıkları sürece aşağıda gösterilen özel hizmet tazminatı oranları ek olarak ödenebilir.

a) Bölge Müdürü (Belediyeler hariç), Daire Başkanı ve

daha üst idari görevlerde bulunanlara …................: 40

b) Diğerlerine..................................................................: 30

Ancak, bu hükme göre ilave ödemeden yararlanacakların toplam sayısı, kurum kadrolarında söz konusu kariyerlere sahip olarak fiilen görev yapan toplam personel sayısının ’ unu geçemez (hesaplamalarda küsurlar tama iblağ edilir).

Bu tazminat mehil müddeti, her türlü izin, büyük yatırım projeleriyle ilgili olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi eğitim, kurs ve seminer gibi nedenlerle hizmete ara verenlere, ara verdikleri günler için ödenmez.

6- Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için aşağıda gösterilen oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı ödenir. Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmez.

a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara .............. : 3,0

b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ..........: 2,0

c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara ................: 1,2

Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır. Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır.

Ancak, bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminat toplamı üçer aylık dönemler itibarıyla,

a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara ............... : 70

b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ...........: 55

c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara .................: 35

oranlarını aşamaz.

7- Ekonomist unvanını haiz olup, ekonomi alanında lisansüstü öğrenim görmüş ve Teknik Hizmetler Sınıfında “Ekonomist” unvanlı kadrolara atanmış olanlara, III sayılı Cetvelin (G) bölümünde belirlenmiş olan tazminata ilave olarak aşağıda gösterilen oranlardaki özel hizmet tazminatı ayrıca ödenebilir.

a) Doktora derecesi bulunanlardan;

-1-4 derecelerden aylık alanlar .............................: 100

-Diğer derecelerden aylık alanlar ............: 85

b) Yüksek lisans derecesi bulunanlardan;

-1-4 derecelerden aylık alanlar .............................: 65

-Diğer derecelerden aylık alanlar .........................: 60

F. SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI

 

Kadroları Sağlık Hizmetleri Sınıfında bulunan Tazminat Oranı

ve Fiilen görev yapanlardan

 

5) Refik SaydamHıfzıssıhhaMerkezi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında; Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuarlarında; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Araştırma Enstitüleri, Islah Kurumları ve Bölge Laboratuarlarında (İl laboratuarları hariç); Adli Tıp Kurumunda; Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda; Emniyet Genel MüdürlüğüKriminal Laboratuarlarında görevli mesleki sağlık yüksek öğrenim görmüş sağlık personelinden;

 

a) Öğrenim süreleri en az 4 yıl olanlardan;

-1-4 derecelerden aylık alanlar……………….…………..: 135

-Diğer derecelerden aylık alanlar………………… ……..: 131

 

b) Öğrenim süreleri 4 yıldan az olanlardan;

-1-4 derecelerden aylık alanlar…………………………..: 122

-Diğer derecelerden aylık alanlar………………………..: 119

6) Yukarıda sayılmayan sağlık personelinden

a) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli;

1) Öğrenim süreleri en az 4 yıl olanlardan;

-1-4 derecelerden aylık alanlar……………………………: 122

-Diğer derecelerden aylık alanlar……… ………………: 119

2) Öğrenim süreleri 4 yıldan az olanlardan;

-1-4 derecelerden aylık alanlar………………… ………..: 115

-Diğer derecelerden aylık alanlar…………… ………….: 113

b) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli;

-1-4 derecelerden aylık alanlar………………………….: 97

-Diğer derecelerden aylık alanlar……………..………...: 95

c) Ortaokul dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli;

-8-14 derecelerden aylık alanlar………………………..: 83

-Diğer derecelerden aylık alanlar…………………………: 85

olarak düzenlenecektir.

Bunların yanında;

1-Kariyer hizmetine ilişkin unvanlarıyla ilgili kadrolarda görev yaparken Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil müdür ve daha üst unvanlı kadrolara atananların özel hizmet tazminatında, kariyer unvanları için öngörülen özel hizmet tazminatının daha yüksek olması halinde kariler unvanları esas alınacaktır.

2-Bir yılda 7 günü aşan hastalık izinleri nedeniyle, özel hizmet tazminatı dâhil zam, tazminat, döner sermaye ve üretimi teşvik primi ödeme kalemlerinden herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

 

MADDE 46 –ÖZEL HİZMET TAZMİNATI EMEKLİLİĞE YANSIMA ORANI:

Özel hizmet tazminatının emekliliğe yansıma oranları, ek göstergesi 4800 ve daha düşük olanlar için artırılacaktır. Bu çerçevede 01.01.2012 tarihinden itibaren;

 

Ek Gösterge 8.400 ve yukarısı için %240

Ek Gösterge 7.600 (dahil)-8.400 (hariç) %200

Ek Gösterge 6,400 (dahil)-7.600 (hariç) 0

Ek Gösterge 4.800 (dahil)-6.400 (hariç) 0

Ek Gösterge 3.600 (dahil)-4.800 (hariç) 5

Ek Gösterge 2.200 (dahil)-3.600 (hariç) 0

Diğerlerinde %80

artış yapılacaktır.

 

MADDE 47- ÜRETİMİ TEŞVİK VE DÖNER SERMAYE PRİMİ:

666 Sayılı KHK ile son olarak 2012 yılında ödenecek olan üretimi teşvik primi;

a)Üretimi teşvik priminin ödenmesine 2012 yılından sonra da devam ettirilecektir.

b)Bakanlığın döner sermaye işletmeleri karından yıllık olarak ödenen Üretimi Teşvik Priminin, 375 sayılı KHK kapsamı dışında tutularak ek ödeme karşılığı mahsuplaşma yapılmaz.

c)Döner sermaye işletmesi olan taşra teşkilatlarından yapılan % 0 ile % 5 oranında kesintilerin merkez döner sermaye işletmesine aktarılan kısmı ile merkez döner sermaye işletmesinin elde ettiği diğer karlardan biriken miktarın, 969 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik gereğince Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan kamu görevlilerine dağıtılır.

d)Bakanlıkta üretimi teşvik primi dağıtım hesaplamalarında bir yıl içerisinde, söz konusu personelin o yıl için hak ettiği izin süresince kullanılan izinler ile diğer yasal ücretli izinler dâhil dağıtılacak üretimi teşvik primi hesabından düşülmeyecektir.

e)Üretimi teşvik primi ve ek ödemenin birlikte mütalaa edilmesi nedeniyle çalışanlar, aynı gelirden iki kez gelir vergisi alınması suretiyle mağdur edilmektedir. Bu mağduriyetin giderilmesi için; üretimi teşvik primi Gelir Vergisi Hesabında dikkate alınmaz.

f)TMO ve TİGEM çalışanlarına 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun geçici madde 3’üncü hükmü gereğince 1 aylık brüt asgari ücret tutarının 2 katı tutarınca üretimi teşvik primi ödenir.

g)Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde bir önceki yıl üretilen mal ve hizmetlerinden elde edilen döner sermaye gelirlerinin % 10’ u oranında kamu görevlilerine DÖNER SERMAYE payı ödenir.

h)AOÇ bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi kurulması ve elde edilen kardan personele Üretimi Teşvik Primi olarak dağıtım yapılır.

MADDE 48- DİĞER ÜCRET VE TAZMİNATLAR:

1-28.02.1985 tarih ve 3160 sayılı yaşanan 6.maddesi ‘g’ fıkrasında “Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan pilot, pilot adayı, uçuş ekibi, kurbağa adam ve kurbağa adam adayı personeline, sözleşmeli olarak çalışanlar dâhil, bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde durumlarına uygun tazminat ödenir.” Açık hükmü uyarınca Orman Yangınlarının sevk ve idaresinde, teknik personel, ilk müdahale ekibi ve hazır kuvvetlerin yangın bölgesine havadan sevk edilmesinde, havadan keşif ve kontrol amaçlı gözetleme, orman zararlılarına havadan müdahalede görev yapan ilk müdahale hava araçlarında görevli personele, söz konusu kanun gereğince emniyet mensuplarına ödenen miktar tutarınca uçuş tazminatı ödenir.

2-Tarımsal Araştırma Enstitülerinde; projesi kabul edilen araştırmacı personelin TÜBİTAK’ ta olduğu gibi proje bütçesinden katılımcının katkısına göre ikramiye verilir. Projenin index’li yayınlarda yayınlanması halinde ödül verilir.

3-Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Destek Personelinin özlük haklarının günün koşullarına göre iyileştirilmesi.

4-399 Sayılı KHK göre istihdam edilen personelin başarı ve kıdem ücretlerinin sözleşme ücreti içerisindeki oranı arttırılır. (Başarı + Kıdem= % 13 olarak uygulanmakta olup, bu oranın başarı için % 12, kıdem için % 8 olarak uygulanması)

5-Makam tazminatı uygulamasının, başlangıçtaki amacına uygun şekilde, diğer yönetici kademelerinde görev yapan personele de verilir.

6-Toplumun ormanlardan beklentilerini sürdürebilir şekilde ve optimum düzeyde karşılamak ve ormanların gördüğü hizmetleri gelecek nesillerin yararlanmasına sunmak, ancak ormanların iyi bir şekilde koruması ile mümkün olur. Ülkemiz ormanları uzun yıllardan beri değişik sebeplerden dolayı sürekli baskı altında kalmış ve bunun neticesinde koruma ihtiyaçları ön plana çıkmıştır. Ormanların korunması,

kollanması, kaçakçılıkla mücadele, açma ve yerleşme hizmetlerinde görev yapan memurlarımız orman suçlarının takibi, suç tutanaklarının tanzimi, arama, el koyma, zor alım işlemleri ve suçüstü hali ile idari para cezalarının uygulanması ile mahkeme kararlarının infazı nedeniyle suçlularla husumet oluşmakta, uzun süren davalar bu düşmanlığı kişinin en çok huzura ihtiyaç duyduğu emeklilik dönemine de yansımaktadır. Memurlarımız emeklilik döneminde de gerektiğinde kendilerini savunabilmeleri ve caydırıcı olabilmesi için silah taşıma zorunluluğu gerekmektedir. Bu durum orman çalışanlarının ve yargı sistemimizin önümüze koyduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Kolluk kuvveti görevi yapan orman muhafaza memurları ve diğer silah taşımaya yetkili personelin (İşletme Şefi, İşletme Müdür yardımcısı, İşletme müdürü, vb.) Söz konusu personelin çalışırken elde ettikleri zat-ı silahlarından, emekli olduklarında alınan yüksek silah taşıma harcı alınmaktadır. Kolluk kuvveti görevini yürüten silah taşımaya yetkili personelden diğer kamu kurumlarında çalışan kolluk kuvvetinde görevli personelden alınan miktarda harç alınır.

7-Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında Orman İşletme Şefliklerinin uzmanlık gerektiren iş yükünün çok artmış olması nedeniyle işletme şeflikleri alanlarının AB standartlarına uygun olarak daraltılmalı, modern teknik ekipmanlarla güçlendirilmeli, Yangına 1’ inci ve 2’ inci Derece hassas bölgelerde yeni orman yangınlarına müdahale ve koruma ekip şeflikleri kurulacaktır.

MADDE 49 - VARDİYA TAZMİNATI:

Vardiyalı çalışan memurlara da vardiya tazminatı ödenir. Vardiyalı çalışan memurların özel hizmet tazminatları ve ek özel hizmet tazminatları ile iş riski ve iş güçlüğü tazminatları % 50 artırımlı olarak ödenir. Sözleşmeli personel ise emsali memura göre aynı oranda bu tazminattan faydalandırılır. Vardiyaya gelen memurların statü ayrımı olmaksızın yemekleri kurum bütçesinden karşılanır.

 

MADDE 50 - KİRA YARDIMI:

Lojmandan istifade etmeyen kamu görevlilerine en düşük devlet memuru brüt maaşının 1/4 oranında aylık kira yardımı yapılır.

MADDE 51– KREŞ YARDIMI:

Kurumlar tarafından 0-4 yaş grubu çocuklar için Kreş hizmeti sunulur veya çocuk başına aylık;

2012 yılı için140- TL

2013 yılı için 160-TL kreş yardımı ödenir.

Kreş yardımı eşlerin her ikisi de memur ise yalnızca birine ödenir.

 

MADDE 52 - .ÖZÜRLÜLERE VE ŞEHİT YAKINLARINA POZİTİF AYRIMCILIK:

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandum ile Anayasanın 10 maddesi değiştirilerek pozitif ayırımcılık getirilmiştir. Söz konusu değişiklik ile Çocuklar, yaşlılar ve özürlüler ile harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz'' ibaresi eklenmiştir. Buna göre;

A) Özürlü kamu personelinin özür niteliğine göre idari bina, sosyal tesis, lojmanların giriş ve çıkışları özürlülere uygun hale getirilmesi, lojmanların giriş katları puanlarına bakılmaksızın özürlülere öncelikli olarak tahsis edilmesi.

B) Lojmanda ikamet eden özürlü personele, aşağıda belirtilen özür gruplarına, normal oturma sürelerine ilaveten karşılarında belirtilen süre kadar tahsis sürelerinin uzatılır, lojman kirası tahsisli bedel üzerinden alınır.

Özür grubu uzatma süreleri

a) 1 Derece özürlü 36 ay

b) 2 Derece özürlü 24 ay

c) 3 Derece özürlü 18 ay

C) Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünde görev yapmakta iken görevi esnasında hayatını kaybeden personelin 1.derece yakınlarına kamu personeli (memur-işçi) alımında öncelik tanınır.

 

MADDE 53 - DOĞAL AFET DURUMUNDA YARDIM:

Doğal afet veya benzeri durumlarda yaşanan bölgelerde görev yapan personele ek ödemenin üç ay süreyle bir kat artırımlı ödenmesi, görev yaptıkları kurumlarca faiz işletilmemek ve 48 ayda geri ödenmek kaydıyla maaşlarının 4 katı tutarında avans isteme hakkı verilir.

 

MADDE 54 - SEYYAR GÖREV TAZMİNATI:

a)Seyyar Görev Tazminatı konusunda yasa hükümleri uygulanır. Seyyar göreve tabi personelin konaklaması halinde kurum misafirhanesinde kalanlardan yatak ücreti alınmaz. Diğer kamu kurumları veya özel sektörden faydalananlara süre sınırlaması konmadan yatak bedelleri personele veya fatura karşılığı ilgili yere ödenir. Seyyar göreve çıkan personelin yemek bedelleri kurum bütçesinden karşılanır.

b)TARGEL projesi kapsamında 4/A ve 4/B’ li olarak çalışan personelinde, emsali unvanlarda çalışan memurlara uygulanan seyyar görev tazminatı oranında faydalandırılır.

c)Orman Muhafaza Memurlarına ödenmekte olan 6245 Sayılı kanununun 49’uncu Madde tazminatı zamanında ve eksiksiz olarak görev yaptığı gün kadar ödenir.

MADDE 55 – HARCIRAH (GÜNDELİK):

 

MEVCUT DURUM (6245 s.K ve 2012 Bütçe Kanunu H Cetveli)

B. Memur ve Hizmetlilerden;

2012 YILI İÇİN

2013 YILI İÇİN

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 36,50

 

 

 

 

45,00

 

 

 

 

 

50,00

b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 33,50

c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 31,00

d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 28,00

e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 27,00

 

II. Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

50’nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel:

a) Kadro derecesi 1-4 olanlar 10,50

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar 10,00

 

 

15.00

 

 

20.00

1-Konaklama ücretine ilişkin 10 günlük süre sınırlaması uygulanmaz.

2-Geçici görevlendirme süresinde gündelik tutarı tam olarak ödenir.

3-Seyyar Görev Tazminatı ödenmesindeki 1/3 oranının ½ olarak uygulanır, personel ve gün sayısına ilişkin sınırlama uygulanmaz.

 

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ GÜNDELİKLERİ

45.00

50.00

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

YOL GİDERİ

BELGE İBRAZ ETMEK KAYDIYLA GERÇEK TUTAR

BELGE İBRAZ ETMEK KAYDIYLA GERÇEK TUTAR

 

1-6245sayılı yasanın 50’ inci Maddesi uyarınca, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde çalışan kamu görevlilerine ödenen tazminat her hangi bir gerekçeyle kesilmeden ödenir.

2-TARGEL projesi kapsamında 4/A ve 4/B’ li olarak çalışan personelinde, emsali unvanlarda çalışan memurlara uygulanan arazi tazminatı oranında faydalandırılır.

3-Teknik Hizmetler sınıfında çalışanlara açık alanda çalışmaları halinde ödenen ek özel hizmet tazminatı kurumlarında araziye çıkmaya ve göreve hazır olmalarına rağmen kurumların ve idarecilerin iş planına binaen görev yapılamamasından kaynaklanan, çalışanın kusuru ve ihmali dışındaki her türlü durumda ( arazi tazminatı) personelin araziye çıkıp çıkmadığına bakılmaksızın yapılacak iş programı ile maaşla beraber ödenmesi sağlanır.

a)Arazı tazminatı aktarım süresindeki 90 günlük süre kaldırılmıştır.

b)Arazi tazminatı verilirken 20 gün araziye çıkma zorunluluğu aranmaz.

4-6245 sayılı harcırah kanunu gereğince mücavir alan dışına yapılan atama ve görevlendirmelerde gündelik harcırah ödenmesi hükmü amirdir. 3234 sayılı yasa uyarınca orman muhafaza memurlarının çalışma alanlarının bölge müdürlüğü sınırları olarak tanınması 6245 sayılı yasa ile çeliştiğinden, bu uygulamadan vaz geçilerek orman muhafaza memurlarının çalışma alanlarının orman işletme şefliği olarak belirlenmesi daha uygundur. Örneğin Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü idari sınırlarında bulunan Erzincan Orman İşletme Müdürlüğünde görevli bir Orman Muhafaza Memuru Ardahan, Kars veya Iğdır Orman İşletme Müdürlüğüne geçici görevle görevlendirildiğinde harcırah (gündelik) alamamakta 1/3 oranında 49’ uncu madde tazminatı almaktadır. Aynı göreve bir şoför görevlendirildiğinde 1/1 (tam) harcırah (gündelik) almaktadır. Özellikle uzun süreli görevlendirilmelerde bu durum memurlar arasında ciddi adaletsizlikler ortaya çıkartmakta ve çalışma barışını olumsuz etkilemektedir.

Orman Muhafaza Memurlarının çalışma alanları orman bölge müdürlüğü sınırları olarak tanımlanmıştır. Çalışma alanlarının çalışmakta oldukları orman işletme şefliği sınırları olarak tanımlanır.

 

MADDE 56 – ULAŞIM GİDERLERİ:

 

1-Kamu görevlilerine ulaşım gideri olarak günlük 4-TL olmak üzere aylık 88-TL ödenecektir veya tüm personelin ulaşımı için kurumlarınca servis imkânı sağlanacaktır.

2-Kamu görevi yapan belediye zabıta personeli, posta dağıtıcıları, emniyet hizmeti sınıfı personeli kamuya ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmaktadır. Ancak kolluk kuvveti olarak görev yapan orman muhafaza memurları suç tutanaklarının tanzimi, arama, el koyma işlemleri ve suçüstü hali ile idari para cezalarının uygulanması ile mahkeme kararlarının infazı ve duruşmalara gidiş-geliş seyahatlerini kamu adına sıkça yapmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde resmi kıyafetli orman muhafaza memurlarının kamu görevini zamanında yerine getirebilmeleri için kamu hizmeti sunan belediye toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalandırılırlar.

MADDE 57 – 4/C STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL:

1-4/C statüsündeki personel mali yılın tamamında çalışacaktır.

2-Mevcut ücretlerinde öğrenim durumları dikkate alınarak 200-TL’yi aşmamak üzere seyyanen artış yapılacaktır.

3-Eş, çocuk, giyecek ve yemek yardımından yararlandırılacaklardır.

4-1 ocak 2013 tarihi itibarıyla kadrolu statüye geçirileceklerdir.

 

MADDE 58– SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL:

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 5593 sayılı Kanun, TRT, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İl Özel İdareleri ile diğer kurumlardaki sözleşmeli personel ve 399 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel kadrolu statüye geçirilecektir.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde istihdam edilenlerden ön lisans ve lisans mezunu olup yürüttükleri görevler itibarıyla memurluk sıfatını gerektiren hizmetleri yürütenler memur kadrosuna geçirilecektir.

 

MADDE 59 - FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ:

Bu Toplu Sözleşmeyle fazla mesai ücreti;

2012 YILI İÇİN

4 TL

5 TL

7 TL

15 TL

2013 YILI İÇİN

5 TL

6 TL

9 TL

20 TL

 

olarak ödenir.

 

MADDE 60 - İŞÇİLİKTE GEÇEN SÜRELERİN MEMURİYETTE EMEKLİLİĞE ESAS AYLIKTA DEĞERLENDİRMESİ.

Memurluğa geçenlerin İşçilikte geçen süreleri kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilir. İşçi statüsünden memur statüsüne geçenlerin hizmet akdi ile çalıştığı süreler emeklilik ikramiyesi yönünden memur statüsünde geçmiş sayılacaktır. Buna göre:

a)Hizmet sınıflarına bakılmaksızın resmi sektörde geçen sigortalı hizmetlerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilir.

b)657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36’ıncı maddesi ortak hükümleri gereğince özel sektörde geçen teknik hizmetler sınıfında ¾, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında 2/3 vb. oranlarda hizmet değerlendirilmesine sayılan sürelerin hizmet sınıfı ayırımı gözetmeksizin tam (1/1) olarak değerlendirilir. Bu haktan mevcut çalışanlar da yararlanır.

 

MADDE 61 - ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETLERİ:

Dini bayramlarda kamu görevlilerinin tümüne bir maaş tutarında ikramiye verilecektir.

Dini bayram, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde herhangi bir sebeple çalıştırılma zorunluluğu doğduğu takdirde, Kamu İşvereninin, memurun işe gelişinden itibaren memurların iş günlerindeki normal mesai saatlerini aşmayan çalıştırma hakkı saklı kalmak kaydıyla, çalışma süresi ne olursa olsun memura esas ücretine ilaveten (2) günlük ücret daha ödenir.

 

MADDE 62 – DİĞER HUSUSLAR:

1-Emekli olunduğunda kamu görevlilerine yolluk olarak ödenen tazminatın en yüksek devlet memuru aylığının 4 katı olarak ödenir.

2-Ek özel hizmet tazminatının hizmet sınıfı ayırımı yapılmaksızın bütün kamu görevlilerine ödenmesi, ek özel hizmet tazminatının oranlarında sağlık hizmetleri sınıfı personeline uygulanan mevcut tablonun 3 ve devamı bölgeler için artış yapılmak suretiyle uygulanması,

3-Personel istihdamında zorluk çekilen bölgeler ile büyükşehirlerde görev yapan personele ilave özel hizmet tazminatı, ilave ek ödeme ya da başka bir isimle tazminat ödenmesi,

4-399 sayılı KHK eki II sayılı Cetvele tabi personelin ek ödeme oranlarının yeniden düzenlenmesi (657 sayılı Kanuna tabi olanlar emsal alınmak suretiyle)

5-399 sayılı KHK’ya tabi personelin taban ve tavan ücretlerinin yeniden belirlenmesi, ücret grup sayısının üçe düşürülmesi, 2 ve 3. Gruplar için de yükseköğrenim mezunlarının üst grup ücretten yararlanma hakkı verilmesi.

6-Kefalet sandığı kesintisi yapılmaması ve yapılmış olan kesintilerin iade edilmesi.

7-İtfaiye ve yangın hizmetlerini söndürmekle görevli personel ile KİT bünyesinde görev yapan şoförlerin emeklilik işlemlerinin genel idare hizmetleri sınıfı kapsamında yürütülmesi ve bu personelin genel idare hizmetleri sınıfına dahil edilmesi.

8-Teknisyen ve teknikerlerin ek ödemeyle ilgili mağduriyetinin giderilmesi.

9-Personele 657 sayılı Kanun ve 399 sayılı KHK hükümlerince verilen ödül uygulamasının objektif kriterlere dayandırılarak adil ve şeffaf olunacaktır.

10- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarındaki:

a)11.06.2010 tarih ve 5996 sayılı Kanuna istinaden tüm ülke çapında Gıda Denetimi yapan personele kişiye özel bir kod numarası verilerek denetimle ilgili tüm yazışmalarında (ceza makbuzları… v.b.) ad soyad değil, bu kod numaralarının kullandırılacaktır.

b)Gıda denetim hizmetlerini ifa eden bakanlık personelinin güvenliğinin sağlanabilmesi için bazı A.B. ülkelerinde olduğu gibi “Gıda Polisi” uygulamasına geçilecektir.

12- 5996 sayılı kanun ile Çevre Sağlığı Teknikeri ve Teknisyenlerinin elinden alınan Gıda Denetim yetkileri iade edilecektir.

13- 4/B'li personelin ücretlerini etkileyen performans/puanlama sistemi sağlıklı uygulanamamaktadır. Performans sistemi ya tamamen kaldırılmalı ya da sendika temsilcisinin de bulunacağı bir komisyon marifetiyle objektif ve somut kriterler göz önünde bulundurularak uygulanmalıdır.

14- Orman yangınlarının söndürülmesi, gelen kaçakçılık ve yangın ihbarlarına acil müdahale edilebilmesi için yangın söndürme ve hizmet araçları normal seyahatlere göre daha hızlı kullanılmakta, bundan dolayı çoğunlukla maddi hasarlı kazalar meydana gelmektedir. Yapılan kazalar sonucu oluşan devlet zararı müsebbiplerine rücu ettirilmektedir. Çoğu ithal olan bu araçların tamir ve yenilenmesi çok pahalı olması nedeniyle çalışanlarımız çok ciddi mağduriyetler yaşamakta, yüksek oranda kamu zararı oluşmaktadır. Ortaya çıkan mağduriyetler ile kamu zararının en aza indirilmesi, çağdaş bir zorunluluk olan kasko sigortası ile sigortalanması halinde mümkün olacaktır. Bu bağlamda emsal olan 112 Acil müdahale Ambülânslarında olduğu gibi kasko işlemi yapılması hizmetin gerekliliğinin zorunlu bir sonucudur.Yangın ve Orman Koruma faaliyetlerine tahsis edilen hizmet araçları ile yangın müdahale ve söndürme araçları (arozöz vb.) tamamı kasko sigortası ile sigortalanır.

15- Kamu görevlileri kılık kıyafet yönetmeliği demokratik hak ve özgürlükler göz önüne alınarak yeniden düzenlenmelidir.

16- 04.06.2002 tarih ve 2002/16 sayılı Başbakanlık genelgesi ile Amasya, Sivas, Tokat ve Çorum İl’ ine yapılan atamalarda güvenlik soruşturma şartına dair genelge yürürlükten kaldırılmalıdır.

 

 

VI. BÖLÜM: İZİNLER

 

MADDE 63- İZNİN TANIMLANMASI:

İzin; işyerinde çalışma sürdürülürken, memurun İşverene bilgi verip, onayını alarak kendi görevini geçici olarak durdurması veya bırakması veyahut işyerinden ayrılması suretiyle işe devam etmeme halidir.

a)Toplu Sözleşme hükümleri dairesinde memurların yıllık ücretli izin hakları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Hizmet süresi 1 yıldan 10 yıla (10 yıl dahil) kadar olanlara yılda 20 işgünü,

Hizmet süresi 10 yıldan yukarı olanlara yılda 30 işgünü izin verilir.

b)Yıllık izinde iken göreve çağırılan memura iznini geçirdiği mekân ile işyeri arasındaki nakil ücreti ödenir. Keza memurun görevini tamamlayıp yeniden izine çıkması halinde de aynı işlem uygulanır.

c)Yıllık ücretli izin memurun isteği halinde bütün veya parça parça ve istediği zamanda kullandırılır. Yıl içerisinde izin kullanmayan memurun izni ertesi yıla devreder. İşin gereği iki yıl üst üste kullandırılmayan geçmiş yıllara ait izinlerin tamamı üçüncü yıl içerisinde mutlaka kullandırılır.

d)6111 sayılı Yasada belirtilen ücretli ve mazeretli izin haklarının tamamından kamu görevlilerinin tümü statü farklılığı gözetilmeksizin faydalandırılacaktır.

e)TMO, TİGEM ve EBK da çalışan 399 sayılı yasaya tabii sözleşmeli personelin; yıllık izinleri, sözleşme hükümleri gereği bir sonraki yıla devredilmemektedir. Bu personellerin izinlerinin 657 sayılı yasaya tabii personel gibi düzenli izin kullandırılmalıdır.

f)Kamu çalışanlarının yıllık izinleri kullandırılırken, resmi tatil olan cumartesi, pazar günleri ile resmi tatil olan Dini ve Milli Bayram günleri yıllık izin süresi hesabına dâhil edilmez.

 

MADDE 64 - DİĞER ÜCRETLİ İZİNLER:

a)Kamu görevlilerine;

Evlenmeleri halinde 10 mesai günü,

Eşlerinin doğum yapması halinde 10 mesai günü,

Eş ve çocuklarının ölümü halinde 7 mesai günü,

Ana-Baba veya kardeşlerinin ölümü halinde 7 mesai günü,

Kayınvalide ve kayınpeder kayın hısımların ölümü halinde 7 mesai günü,

Kamu görevlisinin kendisinin, çocuklarının, ana veya babasının ve kayın hısımlarının tabii afetlere maruz kalması halinde 7 mesai günü,

Eşi veya çocukları ile ana ve babasının, kayın hısımlarının ağır bir hastalık veya trafik kazasına maruz kalıp, tedavi maksadıyla hastaneye götürülmesi veya yatması halinde tevsik edilmek kaydıyla her defasında 3 mesai günü,

Çocuklarının sünnetlerinde 1 mesai günü ücretli izin verilir.

b)Çalışan kamu görevlisine eş, çocuk ve bakmakla mükellef olduğu ana ve babasının, kayın hısımlarının yetkili hekimlerce, kendi ikamet ettiği mahalden başka bir mahaldeki sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde hastasına refakat etmesi izini verilir.

c)Kadın kamu görevlisine doğumunun ilk altı ayında 4 saat, ikinci altı ayında 2 saat olmak üzere bebeklerini emzirmeleri için izin verilir.

 

MADDE 65 - ÜCRETLİ MAZERET İZNİ:

Kamu görevlisine özel veya resmi işlerini takip için talebi halinde yılda 10 mesai günü ücretli mazeret izini verilir. Kamu görevlisi bu izni bir defada veya parçalı kullanmayı talep edebilir. Bu iznin talep edilmesinde yıllık izninin kullanılıp kullanılmadığı göz önünde bulundurulmaz.

 

MADDE 66 - ÜCRETSİZ İZİN:

Kamu görevlilerine, mevzuatta yer alan ücretsiz izinlerden hariç olmak üzere, mazeretleri halinde İşveren veya vekillerince yılda 45 güne kadar ücretsiz izin verilebilir.

 

MADDE 67 - SENDİKAL İZİNLER:

a)Baş temsilci ve Temsilci İzinleri:

Baş temsilciye, temsilcilik görevlerinin gerektirdiği faaliyetlerde bulunabilmesi için aşağıda düzenlenen şeklide ücretli izin verilir.

Kamu görevlisi sayısı 50 kişi ve daha fazla üyesi olan ilçelerde ilçe temsilcilerine haftalık izin süresi (4) saat,

Kamu görevlisi sayısı 100 kişi ve daha fazla üyesi olan illerde, İl temsilcilerine haftalık izin süresi (4) saat,

Olmak üzere ücretli izin verilir.

İstekleri halinde, Şube Yöneticisi, Baş temsilci ve temsilciler imkânları nispetinde gündüz vardiyasında çalıştırılır. Baş temsil ve temsilciler izin süresini sendika sorumluluk alanlarında geçirmesi asıldır. Sendika veya ilgili Şube bu talebi aylık olarak da bildirebilir.

 

b)Sendika Genel Merkezinin veya şube toplantılarının yeri zamanı ve süresi belirtilmek suretiyle şube, il, ilçe, işyeri temsilcisi, kadın kolları temsilcisi ve özürlü-bilim kurulu başkan ve üyelerine işveren tarafından toplantı süresince yol dâhil idari izin verilir.

VII. BÖLÜM: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

MADDE 68 - İSYERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI :

a)Kamu İşvereni, işyerinde çalışanların sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak ve koru­mak için işyerinin büyüklüğünü, işyerinde çalışan kamu görevlisi sayısını, yapılan işin türü ve özellikleri ile ağırlık ve tehlikelilik derecesini o yerdeki iklim icaplarını çalışanların yaş ve cinsiyet durumlarını göz önünde tutarak iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümleri dairesinde gerekli düzenlemeleri yapmak, her türlü önlemi almak gerekli araç ve gereçleri, bu hususta görevli yeteri kadar personeli bulundurmakla yükümlüdür.

b)Kamu işvereni, atölye, laboratuar ve benzeri kapalı yerlerde ısı durumunu ve havalandırılmasını sağlığa uygun olarak sağlamakla yükümlüdür.

c)İş sağlığı ve güvenliği kurulları olan kurumlarda kamu görevlilerini temsilen işyeri sendika temsilcisi yer alır.

d)Fabrika, Atölye, Yeraltı, Yerüstü açık arazi şartlarında çalışan kamu görevlilerinin maruz kaldıkları iş kazaları ve meslek hastalıkları sorumluluklarından dolayı kurum tarafından sigorta yapılması ve primlerinin kurum tarafından ödenmesi sağlanır.

 

MADDE 69 - MEMURUN EGİTİMİ:

a)Kamu İşvereni, çalıştırdığı kamu görevlisinin veriminin yükseltilmesine dönük olarak mesleki bakımdan yetişme ve gelişmelerine yönelik eğitimlerin yapılmasını sağlar.

 

 

İşveren tarafından düzenlenen eğitimlere iştirak edenler, İşverence temin edilecek yatakhanelerde iskân edilirler. Bu kamu görevlileri hakkında Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır. Bu seminer veya kurslar için salon ve araç, gereç İşverence sağlanır.

Sendika tarafından tertiplenecek seminer veya konferanslar için, İşveren kendi salon, araç ve gereçlerini bedelsiz olarak tahsis eder.

a)Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünde görevli Sayman, Şef, Ambar Memuru, Veznedar, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Mutemet Orman Muhafaza Memurları ve diğer çalışanlara yönelik bakanlık nezdinde ön lisans ve lisans tamamlama hakkı verilir.

b)Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarında görev yapan, Ön lisans mezunu olan personele yönelik olarak; Sendikamız tarafından büyük bir ciddiyet ve titizlikle başlatılan lisans tamamlama çalışmalarının neticelendirilerek, söz konusu personelin, Ziraat ve Veteriner Fakültelerinde okuyabilmeleri için Lisans tamamlama hakkı verilir.

 

VIII. BÖLÜM: DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

 

MADDE 70 - MAL BEYANI:

Kamu personelinin, 3628 sayılı yasa uyarınca verecekleri mal beyannamesi bildiriminin,

a)Mal beyanname sürenin 3 ( üç ) ay içerisinde verilir.

b)Mal beyanını belirlenen sürede vermeyenlerin 657 SDMK’ nun 125 / A Maddesi uyarınca “uyarma” cezası ile tecziye edilir.

c)Edindiği mal ile gelirin orantılı olmaması ve açıklayamaması halinde uygulanan kademe ilerleme cezası ile tecziye edilir.

d)Haksız mal edindiği tespit edilen kamu görevlisinin ise 4483 sayılı yasa uyarınca yargılanmak üzere 3628 sayılı kanun gereğince suç duyurusunda bulunulur.

 

MADDE: 71 - DİSİPLİN CEZALARI, TEKERRÜR, CEZANIN HAFİFLETİLMESİ, UYGULANMASI:

İşyeri ve işyeri eklentileri ile, kamu görevlilerinin fiilen görev yaptıkları yerlerde memurların yasak hal ve hareketlerine uygulanan cezalara DİSİPLİN CEZALARI denir.

 

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiilin veya davranışın 1 yıl içerisinde tekrarlanması halinde; her tekrar için ceza cetvelinde o fiilin karşılığı olarak öngörülen cezanın bir sonraki derece ağır olanı uygulanacaktır.

 

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan memurların cezası bir alt cezaya indirilir. Ancak, işlenen bir fiile karşı sadece ihraç cezası konmuş ise ve bu fiil için yüksek disiplin kurulunca oybirliği ile ihraç kararı verilmiş ise, cezanın hafifletilmesi yoluna gidilmez.

 

Disiplin cezaları, yetkili amirlerce veya yetkili kurullarca onandığı tarihten itibaren hüküm ifade eder ve uygulanır.

 

Sendika üyesi memurların teftiş kurlu raporuna göre cezalandırılmalarından vazgeçilerek bu kişilerin disiplin kovuşturmalarının disiplin kurulu tarafından yapılması sağlanacaktır.

 

Geçici olarak görevlendirilenler asil olarak atanıncaya kadar göreve devam etmesi ve bundan önceki yapılacak görevden alınmalar da disiplin incelemesi ile olacaktır.

 

MADDE: 72 - DİSİPLİN CEZALARININ GENEL PRENSİPLERİ:

Disiplin cezaları ancak yetkili disiplin kurullarınca verilebilir. Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan soruşturmalar sonucunda düzenlenmiş raporlarda yazılı cezaların kamu görevlileri hakkında uygulanmasında dahi, yetkili organ Disiplin Kurullarıdır.

a)Cezalandırılması söz konusu olan personel, suçlu olduğu sabit oluncaya kadar peşinen suçlu kabul edilemez.

b)Bir suçtan dolayı memura verilmiş olan disiplin cezası itiraz halinde üst merci tarafından ağırlaştırılamaz.

c)Kamu görevlisinin cezalandırılmasını gerekli kılan fiil ve hareketinin mahiyeti, işten çıkarılmasını gerektiriyorsa ve cezalandırılması da ivedilik arz ediyorsa, İşveren veya İşveren vekili kamu görevlisini geçici olarak işten el çektirir ve keyfiyeti 7 mesai günü içinde işyeri veya Merkez Disiplin Kuruluna intikal ettirir.

d)Karar Usulü: Kurullar, oy çokluğu ile ve açık oyla karar verirler. Oylamada çekimser kalınmaz. Oyların eşitliği halinde, Kurul Başkanının bulunduğu tarafın oyuna itibar edilir.

 

MADDE: 73 – DİSİPLİN KURULLARININ ÇEŞİTLERİ:

Disiplin Kurulları;

a)Yüksek Disiplin Kurulu,

b)Bakanlık ve Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulu,

c)Taşra Örgütlerindeki Bölge veya İl Disiplin Kurulları,

olmak üzere (3) çeşittir.

 

A- Yüksek Disiplin Kurulu

a)Kuruluşu: Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki yönetmelikte belirtilen kamu görevlileri ile yetkili sendika ve kurulda durumu görüşülecek personelin üye olduğu sendika temsilcilerinden teşekkül eder.

b)Görev ve Yetkileri: Yüksek Disiplin Kurulu, Devlet Memurluğundan çıkarma tekliflerini, Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilen personelin itirazlarını ile Sendika temsilcisi ve yöneticilerinin disiplin kovuşturması yapılması gereken fiilleri hakkında gerekli incelemeyi yapmak ve konu hakkında karar vermekle görevli ve yetkilidir.

c)Kararın Kesinleşmesi: Yüksek Disiplin Kurulunun kararları kesindir.

d)Yüksek Disiplin Kurulu kararlarına karşı idari yargıya gidilebilir.

 

B- Merkez Disiplin Kurulu:

a)Kuruluşu: Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki yönetmelikte belirtilen kamu görevlileri ile yetkili sendika ve kurulda durumu görüşülecek personelin üye olduğu sendika temsilcilerinden teşekkül eder.

b)Görev ve Yetkileri: Merkez Disiplin Kurulu, Merkez teşkilatında görev yapan personele verilen disiplin cezalarına karşı itirazlar ile, atama yetkisi Merkeze ait personelin kademe ilerlemesinin durdurulması tekliflerini incelemek ve karara bağlamakla görevli ve yetkilidir.

c)Kararın Kesinleşmesi: Merkez Disiplin Kurulunun kararları kesindir.

Merkez Disiplin Kurulu kararlarına karşı idari yargıya gidilebilir.

 

C- Bölge/İl Disiplin Kurulları:

a)Kuruluşu: Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki yönetmelikte belirtilen kamu görevlileri ile yetkili sendika ve kurulda durumu görüşülecek personelin üye olduğu sendika temsilcilerinden teşekkül eder.

b)Görev ve Yetkileri: Taşra Teşkilatında çalışan memurlara ika edilen ve disiplin kovuşturmasını gerektiren fiiller hakkında gerekli incelemeyi yapmak ve karar

 

 

vermekle ( göreve son ve atama yetkisi merkeze ait personelin kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları hariç ) görevli ve yetkilidir.

c)Kararın Yürürlüğe Girmesi: Bölge/ İl Disiplin Kurullarının kararları kesindir.

Bölge/İl Disiplin Kurulu kararlarına karşı idari yargıya gidilebilir

 

MADDE: 74 – UYUŞMAZLIK, CEZALARIN TEBLİĞİ VE YETKİLİ DİSİPLİN KURULLARINCA VERİLEN KARARLARA KARŞI İTİRAZ USULÜ:

Yetkili Disiplin Kurullarınca verilip, onanmak üzere yetkili mercilere gönderilen kararlara maddi hata yapılması sebebiyle yetkili amir katılmadığı takdirde, kendi gerekçeli görüşünü yazmak suretiyle hadisenin bir kere daha müzakere edilmesi için dosyayı aynı kurula iade edebilir. Kurul eski kararında direnirse yetkili amir bu kararı tasdik etmek zorundadır. Bu suretle konunun disiplin kurulunda yeniden görüşülmesi neticesinde, kurul ilk verdiği kararda önerdiği cezadan daha ağır bir ceza verilmesi kararına varırsa, bu takdirde, kamu görevlisi bu bölümde işaret edilen usullere riayet etmek suretiyle Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz hakkı saklıdır.

 

Maddi hata olmamasına rağmen, usulüne uygun olarak takdir hakkının kullanılmasına ilişkin kararlar, ikinci defa görüşülmesi talebiyle kurula iade edilemez.

 

Disiplin Kurullarının ihraca ilişkin kararları kamu görevlisine yazılı olarak tebliğ edilir. Disiplin Kurullarının ihraca ilişkin kararlarının taahhütlü mektupla tebliği halinde kararın postalandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.

 

Yetkili disiplin kurullarınca verilen kararlara karşı itiraz usulü:

a)Kamu görevlisi tarafından, İşyeri Disiplin Kurullarınca verilen (ihtar, ihraç cezası hariç) kararlara karşı Üst Disiplin Kurullarına,

b)İşyeri Disiplin Kurullarınca verilen ihraç cezalarına karşı Yüksek Disiplin Kuruluna, itirazda bulunabilir.

İtirazın disiplin kurulu kararının memura tebliği tarihinden itibaren 15 gün zarfında yazılı olarak, bağlı bulunduğu Bölge, Şube İşletme Müdürlüğüne ve Daire Başkanlığına yapılması şarttır. İtiraz dilekçesi, itiraz konusu olan karar dosyasına eklenmek suretiyle 15 gün zarfında yetkili disiplin kuruluna intikal ettirilir.

 

IX. BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

MADDE 75- MEMUR ARAÇLARI İÇİN PARK YERİ:

İşe gidip gelmek için kullanılan memurlara ait motosiklet ve otomobiller, İşverenin işyerleri içerisindeki mevcut park yerlerinde ayırım yapılmaksızın İşverence belirlenen esaslar dâhilinde park edilir.

 

MADDE 76 - YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK MEMURLAR:

Kamu İşverenince yurt dışına gönderilecek kamu görevlileri yurt dışında bulundukları süre zarfında; Harcırah Kanunu hükümlerine göre yurt dışı geçici görev yolluğu ile gidiş-dönüş masrafları ödenir.

 

MADDE 77 – YURT İÇİ SEYAHATLERDE UYGULAMALAR:

Yurt içi seyahatlerde görevli kamu görevlileri 400 km üzerindeki mesafelerde ayrım yapılmadan uçak seyahatinden faydalandırılırlar.

 

MADDE 78 - TAYİN YÖNETMELİKLERİNE GÖRE TAYİNLERİN YAPILMASI:

Kamu görevlilerinin tayinleri kurumların yer değiştirme yönetmeliklerinde belirtilen puanlama göz önünde bulundurularak yapılır.

 

 

 

MADDE 79– KOMİSYONLARDA SENDİKA TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI:

 

Kamu kurumlarında oluşturulan Lojman, ilk defa açıktan atama, kurum içi ve kurumlar arası nakil, etik kurul, banka promosyonu, kanun, yönetmelik ve tüzükleri hazırlama, görevde yükselme ve unvan değiştirme sınavları, spor ve bu gibi komisyonlarda yetkili işyeri kamu görevlileri sendika temsilcisi yer alır.

 

MADDE 80 -YÜRÜRLÜK:

İş bu Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi 01.01.2012 – 31.12.2013 tarihleri arasında yürürlükte kalacaktır.

 

MADDE 81 -İMZA:

İş bu Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi taraf yetkililerince ……………………………. Tarihinde imza altına alınmıştır.