2013 Yılı Toplu Sözleşme Tekliflerimiz

2013 Yılı Hizmet Kolu Toplu Sözleşme Talepleri

 

 

MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU

TOÇ BİR-SEN

(TARIM ORMAN ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI)

 

İLE

 

KAMU İŞVEREN HEYETİ

 

ARASINDA

 

TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLUNU

KAPSAYAN

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

İLE BAĞLI/İLGİLİ KURULUŞLARI,

( TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TİGEM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ET ve süt KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, AOÇ MÜDÜRLÜĞÜ, TARIM KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU),  ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İLE BAĞLI/ İLGİLİ KURULUŞLARI

(ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)’ NDA ÇALIŞAN

KAMU GÖREVLİLERİ

İÇİN BAĞITLANAN

 

2. DÖNEM

KAMU GÖREVLİLERİ TOPLU SÖZLEŞMESİ

 

 

1. BÖLÜM : TARAFLAR - AMAÇ - KAPSAM -YÜRÜRLÜK

 

MADDE 1 - TARAFLAR :

Tarım ve Ormancılık Hizmet Koluna giren Bakanlıklar, bu bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşları ile bu kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerini temsil eden Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası Toplu Sözleşme taraflarını oluşturmaktadır.

MADDE  2 - TANIMLAR:

Bu Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinde;

a) KAMU GÖREVLİSİ       ; Hizmet Kolunda yer alan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli kamu çalışanlarını,

b) KONFEDERASYON       ; En çok üyeye sahip yetkili konfederasyon olan MEMUR-SEN (Memur Sendikaları Konfederasyonu)


c) SENDİKA  ; Tarım ve Ormancılık hizmet kolunda en çok üyeye sahip yetkili sendika olan TOÇ BİR-SEN (Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası)


d) ŞUBE        ; Tarım ve Ormancılık hizmet kolunda en çok üyeye sahip yetkili sendika olan TOÇ BİR-SEN (Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası)’in Şube Başkanlıkları,

 


e) İL ve İLÇE TEMSİLCİLİĞİ; Tarım ve Ormancılık hizmet kolunda en çok üyeye sahip yetkili sendika olan TOÇ BİR-SEN (Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası)’in Şube sayısına yasal olarak ulaşmamış olan veya henüz hukuken şube tüzel kişiliği oluşmamış, Yetkili Sendika tüzüğüne göre atanmış İl ve ilçe Temsilciliğini,


f) KAMU İŞVERENİ ya da İŞVEREN; 4688 sayılı yasa kapsamında yetkili memur sendikaları ile hükümet adına toplu sözleşme görüşmeleri yapan ve toplu sözleşme bağıtlamaya yetkili taraf olan Kamu İşveren Heyetini,


g) İŞVEREN VEKİLİ         ; İşveren adına hareket eden ve işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimseler,


h) SENDİKALI MEMUR; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan işçi dışındaki kamu görevlilerinin sendikalara üye olanlarını,


ı) TOPLU SÖZLEŞME        ; Kamu görevlileri için uygulanacak mali ve sosyal hakları belirlemek üzere yetkili Kamu Görevlileri Sendikası TOÇ BİR-SEN ve Kamu İşveren Heyeti arasında yapılan görüşmelerde demokratik, paydaş bir düzen içerisinde kamu görevlilerinin sorunlarının çözüme kavuşturulduğu ve sonucunda mutabık kalınması durumunda taraflarca imzalanan belgeyi,


i) TOPLANTI TUTANAĞI; Yetkili Kamu Görevlileri Sendikası TOÇ BİR-SEN ile Kamu İşveren Kurulu arasında yapılan görüşmeler sonucunda toplu sözleşme imzalanamaması halinde, tarafların uzlaştığı konular ile üzerinde uzlaşılamayan konuların belirtildiği tutanak,


o) KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU; “Toplu Sözleşme görüşmelerinde  toplantı tutanağı imzalanması halinde uyuşmazlık konuları üzerinde nihai karar vermeye yetkili olan kurul” olarak kabul ve ifade edilmiştir.


MADDE 3 - UYGULAMA ALANI VE KAPSAM :

Bu sözleşme;

1-   İşyeri bakımından;

a)   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ile Bağlı ve İlgili kuruluşlarını,

-TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü)

-ESK (Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü)

-TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü)

-AOÇ (Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü)

-TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı)

b)   Orman ve Su İşleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ile Bağlı ve İlgili kuruluşlarını,

-OGM (Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı)

          2- Şahıs Bakımından; Toplu Sözleşmenin işyeri bakımından uygulama alanına giren işyerlerinde çalışan işçi dışındaki personel için uygulanacaktır.

MADDE  4 –TOPLU SÖZLEŞMENİN AMACI:

Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında düzenli, etkin ve verimli çalışmayı sağlamak, hizmet üretimini artırmak, kamu İşvereninin ve memurların hak ve menfaatlerini dengelemek, 21. yüz yıl şartları göz önüne alınarak insan odaklı ve insan onuruna yakışır bir düzen içerisinde karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak, taraflar arasında doğabilecek farklılıkları uzlaştırıcı yollarla gidermektir.

 

MADDE  5 – TOPLU SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ:

a) Bu toplu sözleşmenin kamu görevlileri mevzuatına ilişkin hükümleri, sözleşmeden yararlanan memurlar yönünden, sözleşmenin yürürlük süresinin hitamından itibaren yeni bir sözleşme yapılıncaya kadar toplu sözleşme hükmü olarak devam eder.

b) Bu sözleşmede mevzuat hükümlerine yapılan atıflar, muhtevaları sözleşmede yer almasa bile bu sözleşmenin hükmü niteliğini taşır.

 

MADDE  6 – TOPLU SÖZLEŞMENİN UYGULAMA ESASLARI:

a) Sözleşmenin Bütünlüğü: Sözleşme, gerek maddelerinin açık anlamları ve gerekse ruhu ile değindiği tüm hususlarda geçerlidir. Bölüm ve madde başlıkları maddelerin anlamını tamamlar.

b) Yorum: Sözleşme hükümleri amacı dışında yorumlanamaz. Taraflar, yorumunu gerekli gördükleri maddeleri öncelikle aralarında müzakere ederek ortak bir çözüm yolu bulmaya çalışırlar ve uyuştukları hususları bir tutanakla tespit ederler. Anlaşma temin edilemeyen konularda yasa hükümleri uygulanır.

c) Uyuşmazlıkların Giderilmesi: Taraflar, uyuşmazlıkları aralarında çözmek için çaba gösterirler. Bu amaçla yapılacak bir toplantı çağrısına, karşı tarafın uyması zorunludur. Çağrıda bulunan taraf, görüşülmesini istediği konuları ve toplantı tarihini en az 10 (on) gün öncesinden karşı tarafa bildirir. Taraflar  arasında uyuşma sağlanamazsa toplu sözleşme hükümleri uygulanır.

d)Sözleşmenin Yürütümü:  Sözleşmenin yürütülmesini Kamu İşvereni ve Taraf Konfederasyon ile Tarım ve Ormancılık hizmet kolunda yetkili sendika TOÇ BİR-SEN birlikte sağlar. Konfederasyon ve yetkili sendika yönetim kurulu ve/veya yetkilileri tarafından, İşveren de vekilleri ve/veya yetkilileri tarafından temsil edilirler. Sendikaya bağlı Şubeler, İl ve İlçe temsilcilikleri faaliyet alanları dâhilindeki işyerlerinde Sendika üyelerini ilgilendiren uygulamaları izlemeye, İşverenler veya İşveren vekilleriyle temas etmeye yetkilidirler. Ancak, Konfederasyon ve Yetkili Sendika bu işlem­ler için aynı işyerinde birden fazla Şube görevlendirmemeye özen gösterir.

 

MADDE 7 – TOPLU SÖZLEŞMENİN TEMİNATI:

Bu Toplu Sözleşmenin teminatı konusunda Anayasanın 53. ve 128. Maddeleri ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

 

II. BÖLÜM: TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI

 

MADDE 8 -KAMU İŞVERENİNİN SEVK VE İDARE HAKKI İLE SORUMLULUĞU:

A) İşveren, mevzuat (ilgili Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Başbakanlık Genelgesi), Toplu Sözleşmeye aykırı olmamak üzere, işin tanzimi ve işyerinin sevk ve idaresiyle ilgili kararlar almaya ve bunları uygulamaya yetkilidir.

B)    İşveren;

a) İşyerlerinde iş güvenliği ve çalışan sağlığı bakımından gereken tedbirleri zamanında ve noksansız almak, uygulamak ve denetlemek,

b) Memurların her türlü ücretleri ile bunlara yapılan zam ve ek ödemelerinin zamanında ve noksansız olarak ödenmesini sağlamak,

c) Konfederasyon, yetkili sendika ve memurlara karşı gerek mevzuat (ilgili Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Başbakanlık Genelgesi) ve gerekse Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,

d) İşyerlerini, Memurun hizmet yapmaya amade bulunması kaydıyla, gereken çalışma koşulları ile memurların hizmet görmesine hazır bulundurmak, hususlarında sorumluluk taşır.

 

MADDE 9 - MÜRACAATLARIN CEVAPLANDIRILMASI:

Konfederasyon veya sendika tarafından işvereni, işveren vekilini, sendikayı veya memurları ilgilendiren konularda yazılı olarak yapılacak müracaatlara işveren ve işveren vekilince gerekli incelemeyi müteakip 10 gün içinde cevap verilmesi zorunludur.

 

MADDE 10 – FERDİ ŞİKÂYET HAKKI:

Toplu Sözleşmenin herhangi bir maddesinin kendisi hakkında uygulanmaması, eksik uygulanması veya yanlış uygulanması veya çalışma hayatını düzenleyen mevzuattan doğan aksaklıklar sebebiyle zarar gören memurlar, durumu işyeri sendika  temsilcisine bildirir. İşyeri Sendika temsilcisi konuyu en yakın amiri veya vekiliyle halle çalışır. İşyeri kademesinde uzlaşma olmadığı takdirde, Sendika temsilcisi konuyu Sendikasına iletir. Sendika konuyu İşveren veya İşveren vekiline aksettirir ve sorunun müştereken karara bağlanmasını talep eder.

Disiplin suçları ayrık olmak üzere, şikâyetleri dolayısıyla hiçbir sendikalı memur sorumlu tutulamaz, haklarında idari tedbir ve karar alınamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. BÖLÜM

AYLIK, ÜCRETLER VE SAİR ÜCRET-MAAŞ UNSURLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 11- YEMEK YARDIMI ÖDENEĞİ:

1-   Yemek servisi hizmeti sunulan kurum ve kuruluşlarda, 4688 sayılı Kanuna göre kamu görevlisi kapsamında sayılan kamu görevlileri yemek hizmetinden ücretsiz yararlanır. Bu kurumlarda görev yapan kamu görevlilerine, yemek servisi sunulan öğünler için yemek yardımı ücreti ödenmez.

2-   Yemek hizmeti sunulmayan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerine aylıklarıyla birlikte, görev başında geçirdikleri her öğün için 5 TL olmak üzere yemek yardımı ödeneği ödenir.

3-   24 saat devamlılık gösteren hizmetleri yürüten kamu görevlilerine her gün için en fazla 3, çalışma süresi 12 saat olan kamu görevlilerine her gün için en fazla 2, diğer kamu görevlilerine ise her gün için en fazla 1 öğün üzerinden yemek yardımı ödeneği ödenebilir.

4-   Yemek yardımı ödeneğinden, damga vergisi dahil herhangi bir kesinti yapılmaz.

5-   Görev yeri ve/veya görevinin gereği olarak kimyasal veya diğer zehirli maddelerle temas etmek (solunum yolu dahil) zorunda kalan  memur personele (Matbaa, Kazan Dairesi, Laboratuar…v.b. gibi.), süt ve yoğurt yardımı aylık ve nakdi olarak yapılır.

 

MADDE 12- GİYECEK YARDIMI ÖDENEĞİ:

1-   1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere, orman yangınları ile mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı personeline, hizmetin gereği olarak orman yangınlarıyla mücadele esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim ve donanım malzemesi döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere verilir. Giyim ve donanım malzemelerinin standartları, hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Orman Genel Müdürlüğü ve yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

MADDE 13- GELİR VERGİSİ   :

 

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda ;

 

a)   Üretimi Teşvik Primi veya Döner Sermaye katkı payı alan personelin, almış olduğu Üretimi Teşvik Primi veya Döner Sermaye tutarı maaşa esas Gelir Vergisi Matrahına eklenmez.

 

b)   399 sayılı KHK kapsamında yer alan KİT kuruluşlarına (TİGEM,TMO,ESK) çalışan personelin maaş ve ücretlerinden kesilen Gelir Vergisi Hesaplamalarında brüt ücret değil, ele geçen net ücretler dikkate alınır.

 

MADDE 14- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ:

1-     Tarım ve Ormancılık Hizmet kolunda yer alan tüm kurumlarda , haftalık çalışma günleri dışında tatil günleri yapılan çalışmalar ve  günlük olağan çalışma saatini aşan süreler, fazla çalışma olarak kabul edilir. Memurlar tarafından yapılan fazla çalışma karşılığında, ait olunan yılın merkezi bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti ödenir. ”

2-     Orman Genel Müdürlüğü’ nün Merkez ve taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan memur ve sözleşmeli personelden; orman koruma, sınırlandırma ile orman ve kırsal (anız)  yangınlarında, yangın önleme ve söndürme organizasyonu içinde yer alanlara, Orman Genel Müdürlüğü’ nün döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere, yapılan fazla çalışma süresi kadar ait olunan yılın merkezi bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin on katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. ”

3-     Fazla çalışma karşılığında ödenecek ücret, fazla çalışma kapsamındaki bütün süreler dikkate alınarak ödenir. Fazla çalışma karşılığında ödenecek ücret, gün ve/veya saat sayısı ile sınırlandırılmaz.

 

MADDE 15- EK ÖDEMEYLE İLGİLİ HÜKÜMLER:

 

1-   Tarım ve Ormancılık Hizmet kolunda yer alan tüm kurumlarda görev yapan çalışanların ek ödemeleri, Yüksek Lisans yapmış olanların 10 puan,  Doktorasını yapmış olanların  20 puan artırılarak verilir.

 

2-   375 sayılı KHK’nin eki I Sayılı Cetvelin 2/b  bölümüne Sosyolog ve Ev Ekonomisti eklenir.

 

MADDE 16-  FİİLİ HİZMET ZAMMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER:

1-   2010 yılı toplu görüşmelerinde varılan mutabakat gereği, Sosyal Güvenlik Kurumunca ilgili taraflarca bu konuda toplantı yapılması kararlaştırılan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40. maddesi değiştirilerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında (TMO,TİGEM,ESK, AOÇ, TKDK) zoonoz hastalıkları, zirai mücadele, zirai karantina ve laboratuar ortamında çalışan kimyasal maddelerle etkileşim içinde olan personel ile sağlık riski taşıyan görevlerde çalışan tüm personele ve gıda denetimi ile kontrolünü yapan personel ile Ambar memuru /Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi görevini fiilen yapan personele  (sözleşmeli personel dahil)  yılda en az 2 ay fiili hizmet tazminatı verilir.

 

2-  Akdeniz iklim kuşağında yer alan Ülkemiz ormanlarında çıkan binlerce orman yangını ile mücadele etmekte olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünde koruma, sınırlandırma ve orman yangınları ile fiilen mücadele eden, doğaya açık alanlarda hayati risk taşıyan görevlerde çalışan tüm personele veorman yangını, kaçakçılıkla mücadele, orman zararlıları ile her türlü kimyasal ve biyolojik mücadele işlerinde çalışanlar ile laboratuar ortamında kimyasal maddelerle etkileşim içinde bulunan, sınırlandırma ve planlama  görevlerinde çalışan personele yılda en az 2 ay fiili hizmet tazminatı verilir.

 

MADDE 17- ÖZEL HİZMET TAZMİNATI DAHİL DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK VE ZAM VE TAZMİNATALARA İLİŞKİN KARARA DAİR HÜKÜMLER:

1-   Birinci fıkra gereğince yapılan 17 puanlık artışa ilave olarak, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinde belirtilen üst oranlar dikkate alınmaksızın birinci fıkrada belirtilen Kararın;

a)   Ek I Sayılı Cetvelin C. Sağlık Hizmetleri başlıklı bölümünün 7’ inci sırasında “…Bölge Labaratuvarları…” ibaresinden sonra gelmek üzere “Mücadele,   Kontrol Labaratuarı, Kontrol Enstitüsü, Araştırma Müdürlüğü, Test Müdürlüğü, Üretme Müdürlüğü, İstasyon Müdürlükleri)” ibaresi eklenir.

b)   Ek I Sayılı Cetvelin C. Sağlık Hizmetleri başlıklı bölümün 6’ ncı sırasına  “Hayvan Sağlığı Teknikeri” , 7’ nci sırasının “e” bendine “Veteriner Sağlık Teknikeri”  eklenir.

c)    Ek I Sayılı Cetvelin C. Sağlık Hizmetleri başlıklı bölümü sonunda yer alan Dip Notun 3.maddesine “…7-e sırasında yer alan Sağlık Teknikeri” ibaresi   eklenir.

d)   Ek II. Sayılı Cetvelin F. Sağlık Hizmetleri başlıklı bölümünün 5 nci sırasında yer alan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ibareleri çıkarılarak; “ Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Labaratuarında;” ibaresinden sonra gelmek üzere “…; “ Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü;Kontrol Laboratuarı, Kontrol Enstitüsü, Araştırma  Enstitüsü, Araştırma Müdürlüğü, Test Müdürlüğü, Üretme Müdürlüğü, İstasyon Müdürlükleri, (tarım ve orman zararlıları ile mücadele amacıyla kurulmuş) Biyolojik Mücadele Laboratuarları” ibareleri eklenir.

e)   Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda yer alan bütün kurumlarda  görev yapan, üniversitelerden Doktora derecesini elde etmiş olan Veteriner Hekimlerle ilgili olarak; 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayı cetvelin “ C - Sağlık Hizmetleri Bölümü” nün 5-a maddesinde verilen yan ödemelerde ve II sayılı cetvelin “ F - Sağlık Hizmetleri Bölümünün 7-a maddesine göre verilen tazminat oranları, söz konusu maddede yere alan“ 6343 sayılı Kanunun 7. Maddesi uyarınca çıkarılacak yönetmelik esaslarına göre uzmanlık sınavlarında başarı göstererek uzmanlık belgesine sahip olan..”  şartı aranmaksızın üniversitelerden Doktor Unvanını almış olan Veteriner Hekimlere ödenir.

 

f)    Ev Ekonomistleri özel hizmet tazminatları,  2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı II sayılı cetvelde yer alan (E) Teknik Hizmetler başlığının  1/c’ de (% 130- 122) yer alan tazminat oranlarından  ödenir.

 

g)  17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli I sayılı cetvelin B/ 3 üncü sırasına ve  II sayılı cetvelin  1/c maddesine Sosyolog  unvanı eklenir.

 

 

MADDE 18- EK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI (ARAZİ TAZMİNATI)  :

 

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda yer alan tüm kurumlar için geçerli olmak üzere;

1-    17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekliII Sayılı Cetvelin

 

A)    “E” Teknik Hizmetler başlıklı Bölümünde yer alan 6.madde yer alan “açık çalışma mahallerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “…ve görev kapsamındaki her türlü işyerlerinde” ibaresi eklenir.

B) “E” Teknik Hizmetler başlıklı Bölümünde yer alan 6.maddeye “…fiilen  çalışanlara…” ibaresinden önce gelmek üzere “ …araştırma,  inceleme ve kontrol...” ibaresi eklenir.

    C) Arazi tazminatı mevzuatına uygun şekilde görev yapan ve araziye çıkan tüm personele unvan ve sınıflarının gereği olarak, maaşları ile birlikte aylık ödenir.

 

     D) Arazı tazminatı aktarım süresindeki 90 günlük süre şartı aranmaz.

          E) Arazi tazminatı verilirken 21 gün araziye çıkma zorunluluğu aranmadan, araziye çıkılan gün sayısınca ödenir.

2- Mimar, mühendis gibi teknik personelin % 10'luk bir kısmına verilen büyük proje tazminatından daha çok personelin istifade etmesi için, proje kapsamında çalışan ve sorumluluğu olan tüm personele, teknik hizmetler sınıfındaki lisans  mezunu diğer personel ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki lisans  mezunu personele de büyük proje tazminatı ödenir. olarak uygulanan söz konusu oran, % 20’ ye çıkarılır.

3- “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karar” başlıklı 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 1 sayılı cetvelin B/ 2’ nci sırası ile II sayılı cetvelin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün birinci sırasının (b) bendine Kimyager Unvanı eklenir.

4- “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karar” başlıklı 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 1 sayılı cetvelin (C) 7-d sırasında yer alan Biyolog unvanlı çalışanların İş Güçlüğü Zammı 900, Temininde Güçlük Zammı 1300 olarak belirlenir.

5- Ek I Sayılı Cetvelde belirlenen zamlar; Mülki İdare yapılanmasında uygulanan İl ve İlçelerin Tasnif edilmesi ile ilgili cetveller dikkate alınarak, 5 ve 6. Sınıf ilçelerde görev yapan kamu görevlilerinin tamamına % 50 fazlasıyla ödenir. 

 

 

 

 

 

 

MADDE 19- 10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI ile SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ UYARINCA ÖDENECEK GÜNDELİK VE YOL MASRAFLARI VE BU KONALARA İLİŞİKİN ESASLAR:

 

1-   Tarım ve Ormancılık Hizmet kolunda yer alan tüm kurumlarda;  6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 49 uncu maddesi kapsamında ödenen seyyar görev tazminatı;

a.    Maliye Bakanlığınca, görev unvanları ile iş ve çalışma özelliklerinin uygun bulunması şartı aranmaksızın ve istihdam türü yönüyle ayırım yapılmaksızın, fiilen gezici olarak görev yapan kamu görevlilerine ödenir.

b.    Yurt içi gündelik tutarının ½’si esas alınarak ödenir.

c.    Gün ve yararlanacak personel için sayı sınırlaması yapılmaksızın ödenir.

2-  Bu madde kapsamında belirtilmeyen diğer hususlarda, yukarıda yer verilen hükümlere aykırı olmaması kaydıyla ilgisine göre 6245 ve 5510 sayılı Kanun ile diğer kanunların hükümleri ile bu kanunlara dayalı olarak çıkarılan yönetsel düzenleme hükümleri uygulanır.

 

MADDE  20 – HİZMET KOLUNDA YER ALAN 399 SAYILI KHK’YE TABİ KAMU GÖREVLİLERİ ile AOÇ MÜDÜRLÜĞÜ’ NE  İLİŞKİN HÜKÜMLER

1-   TİGEM, TMO ve ESK Genel Müdürlüklerinde 399 sayılı KHK’nin eki I ve II Sayılı Cetvelde yer alan personelden, daha üst unvan ve pozisyondaki görevlere vekalet edenlere, geçici veya tedviren görevlendirilenlere; ücretlerinde bir azalma oluşturmaması kaydıyla vekalet ettikleri, geçici veya tedviren görevlendirildikleri kadro ve pozisyona ait mali ve sosyal haklar ödenir.

2-   TİGEM, TMO ve ESK Genel Müdürlüklerinde çalışan 399 sayılı HKH eki II sayılı Cetvele tabi personel, istekleri bulunması ve görev yaptıkları kurum/kuruluş tarafından muvafakat verilmesi kaydıyla diğer personel kanunlarına tabi kurum ve kuruluşlara naklen atanabilir.

3-   TİGEM, TMO ve ESK Genel Müdürlüklerinde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personelin ücretlerinde, sözleşmeli personelin dahil olduğu gruba ait en düşük ve en yüksek temel ücret miktarları arasında kalınması kaydıyla, görevin niteliği ve önemi, görev yerinin özelliği, personelin eğitim düzeyi ve hizmet süresi, görevde yükselme yönetmeliğine göre bir üst unvan grubuna ait ücret düzeyi gibi hususlar ile kuruluşun hiyerarşik yapısı ve mali imkanları dikkate alınarak yapılacak ayarlamada, temel ücret ve toplam sözleşme ücret maliyet tutarı üzerinden oran veya miktar odaklı bir sınırlama dikkate alınmaz. 

4-   Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı işletmelerinde Cumartesi günleri zorunlu çalışma mecburiyeti kaldırılır.

İşin gereği olarak hafta sonu çalışmaların mecburi olması hallerinde, ilgili personel için belirli bir nöbet sistemi uygulanır.

Nöbet sistemine göre yapılan çalışma, fazla çalışma olarak değerlendirilir.

 

 

5-  TİGEM, TMO ve ESK Genel Müdürlüklerinde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personele, yapıkları fazla çalışmaları karşılığında, ait olunan yılın Bütçe Kanunu ile belirlemiş olan Fazla Çalışma saat ücretinin 5 (beş) katı tutarında Fazla Mesai Ücreti ödenir.

6-   TMO ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ ne bağlı işletmelerde çalışan Tenik Hizmetler ile Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personele (Ziraat Mühendisi, Tekniker, Teknisyen, Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknisyenleri) Ek Özel Hizmet Tazminatı ( Arazi Tazminatı)  ödenir.

7-   Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü personeline, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’ nun geçici 3’üncü maddesi gereğince, bir  yıllık yıllık tutarı onaltı yaşını doldurmuş işçiler için geçerli olan bir aylık brüt asgarî ücret tutarının üç katını geçmemek kaydıyla”  üretimi teşvik primi ödenir.

8-   AOÇ Müdürlüğünde çalışan personele, yapıkları fazla çalışmaları karşılığında, ait olunan yılın Bütçe Kanunu ile belirlemiş olan Fazla Çalışma saat ücretinin 5 (beş) katı tutarında Fazla Mesai Ücreti ödenir.

MADDE 21- 657 SAYILI KANUNUN 4/C MADDESİ KAPSAMINDA (GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL:

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda yer alan kurumlarda, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilenler üretimi teşvik primi ve döner sermaye ödemelerinden  emsali kamu görevlilerine uygulanan usul ve esaslar doğrultusunda eşit miktarda yararlanılır. Bu fıkra kapsamında yapılan  ödenmeler sözleşme brüt ücretlerine ilave olarak ödenir.

 

MADDE 22- TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLUNDA YER ALAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA 657 S.KANUN 4/A STATÜSÜ DIŞINDA  İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN 4/A (MEMUR) STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİ

1-   5648 sayılı Kanuna  istinaden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ na açıktan atanan personelin proje sonrası iş güvencesinin sağlanması amacıyla, kurumda sözleşmeli statüde görev yapan personel, bu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde kurumlarına yazılı olarak istekte bulunmaları halinde 657 sayılı Kanunun 4/A statüsüne geçirilir. Söz konusu personel yürüttükleri görevlere karşılık gelen memur kadro ve unvanlarına  atanırlar.

2-   Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda yer alan KİT kuruluşları TMO, TİGEM, ESK Genel Müdürlüklerinde 399 sayılı KHK eki II sayılı cetvelde çalışan sözleşmeli personel; bu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde kurumlarına yazılı olarak istekte bulunmaları halinde 657 sayılı Kanunun 4/A statüsüne geçirilir. Kurumda  görev yapan personel yürüttükleri görevlere karşılık gelen memur kadro ve unvanlarına atanırlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 23-  ÜRETİMİ TEŞVİK PRİMİ    :

1-   Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü personeline, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’ nun geçici 3’üncü maddesi gereğince, bir yıllık tutarı onaltı yaşını doldurmuş işçiler için geçerli olan bir aylık brüt asgarî ücret tutarının üç katını geçmemek kaydıyla”  Üretimi Teşvik Primi ödenir.

2-  AOÇ’ de çalışan memur personele, AOÇ bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi kurulur ve Kurum işletmelerinden elde edilen kârdan; bir aylık  tutarı, onaltı yaşını doldurmuş işçiler için geçerli olan bir aylık brüt asgarî ücret tutarının iki katını geçmemek kaydıyla”  ve 969 sayılı Kanun ve İlgili yönetmelikte yer alan usullere göre,  Üretimi Teşvik Primi ödenir.

3-    Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde bir önceki yıl üretilen mal ve hizmetlerin satışı sonucu döner sermaye gelirlerinden elde edilen kardan bir aylık  tutarı, onaltı yaşını doldurmuş işçiler için geçerli olan bir aylık brüt asgarî ücret tutarının iki katını geçmemek kaydıyla” Genel Müdürlükçe çıkarılacak bir yönetmelik usullerine göre Üretimi Teşvik Primi ödenir.

4-  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının döner sermaye işletmesi olan taşra kuruluşlarından % 5 oranında kesinti yapılarak merkez döner sermaye işletmesine aktarılan kısmının, ayrıca merkez döner sermaye işletmesinin elde ettiği diğer karlardan elde edilen gelir, 969 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik gereğince Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan kamu görevlilerine dağıtılır.

5-  İlgili Kanunlar ve Toplu Sözleşme Hükümleri ve gereğince Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda yer alan kurumların Döner Sermaye İşletmeleri karından yıllık olarak ödenen Üretimi Teşvik Primi ve Döner Sermaye katkı payları, 375 sayılı KHK’ da yer alan mahsuplaşma hükümlerinin dışında tutularak, ek ödemeden mahsuplaşma yapılmaz.

6-  Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda yer alan kurumların Döner Sermaye İşletmeleri karından yıllık olarak ödenen Üretimi Teşvik Primi ve Döner Sermayelerin, dağıtım hesaplamaları yapılırken, yıllık izinler dağıtılacak üretimi teşvik pirimi hesabından düşülmez.

7-   Üretimi teşvik primi ve Döner Sermaye dağıtılan birimlerde çalışan personelin, kendi istekleri ile  üretimi teşvik primi ödemesinden feragat edebilir. Feragat eden personel, 375 sayılı KHK hükümleri esas alınarak EK ÖDEME’ den faydalandırılır.

 

MADDE 24-  GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ, HİZMET SINIFI DEĞİŞİKLİKLERİ :

1-              Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda yer alan kurumlarda çalışan  kamu görevlilerinin görevde yükselme ve unvan değiştirmelerinin sağlanması için, ilgili kurumlar tarafından sınav boşalan kadrolar göz önüne alınarak en fazla iki yılda bir yapılır. Kurum ve kuruluşlar görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı uygulamasına tabi kadroları için doğrudan sınav yapabilirler. Aynı unvan grubunda bulunan kadrolar için boş kadro sayısının 10 (on)’u aşması halinde kurumlar görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavı için duyuruda bulunurlar.

2-              Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar için; kamu kurum ve kuruluşlarında durumlarına uygun münhal kadro sayısından fazla talep bulunması halinde unvan değişikliği sınavına tabii tutulur, başarı baraj puanı aranmaksızın sınava girenler arasından, almış oldukları puana göre yukardan aşağıya sıralanarak ilgili kadroya atama işlemleri yapılır.   Sınava tabi münhal kadro sayısına eşit veya daha az sayıda talep bulunması halinde  657 sayılı yasanın 71. Maddesi uyarınca sınava tabii tutulmadan unvan değişikliği işlemleri yapılır.

3-              Orman muhafaza memurları orman işletme şefleri ile birlikte teknik içerikli damga, ölçme, sınıflama, ağaçlandırma, kadastro, silvikültür vb. faaliyetleri sürekli ve fiilen yürütmektedirler. Ayrıca son yıllarda orman fakültelerinin iki yıllık meslek yüksekokullarının ormancılıkla ilgili bölümlerinden mezun olanlar arasında sınavla istihdam edilmektedirler. Bu anlamda yukarıda sayılan orman muhafaza memurlarının fiilen yaptıkları işler tamamen teknik içerikli olduğu için Orman Muhafaza Memurlarının koruma görevlerinin yanında ifa ettikleri diğer görevlerin tamamı da teknik içerikte olup;  muhafaza memurlarının çoğunluğunun eğitim durumları da teknik bölümlerdir. Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Orman Muhafaza Memurları, Teknik Hizmetler Sınıfına dâhil edilir.

4-          GİH sınıfında yer alan Matbaacı unvanında çalışan personelin yaptıkları işlerin teknik personel eliyle yürütülmesi gereken işler olması, söz konusu personelin sözleşmeli olarak görev yapmakta iken, 632 sayılı KHK ile 4/A kadrosuna geçirilme sürecinde (Baskıcı, Dizgici, Matbaacı…v.b) 190 sayılı KHK’ da unvan karşılıklarının bulunamayan unvanlardan, aslında sözleşmeli teknik personel olan çalışanların tamamının GİH sınıfında Matbaacı unvanı ile 4/A kadrosuna geçirilmeleri, söz konusu personel aleyhinde bir maduriyet oluşturmuştur. Ayrıca bu personelin tamamı lisans veya önlisans düzeyinde teknik okul mezunudur. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ nın Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı’ nda görev yapan ve GİH sınıfında yer alan Matbaacı unvanında çalışan personelin Teknik Hizmetler Sınıfına dahil edilir.

5-         Orman Muhafaza memurları; 6831 sayılı kanuna göre Orman suçlarının önlenmesi ve  davaların takibi kapsamında kolluk kuvveti görevlisi sıfatını taşımaktadırlar. Ayrıca Orman Yangınları ,üretim, ağaçlandırma, planlama, diğer ormancılık faaliyetlerinde fiilen çalışmaktadırlar. Bu nedenle, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’ nde çalışan, Orman Muhafaza Memurlarında verimliliği artırmak, muhafaza memurlarının görevlerinde ilerleyebilecekleri bir hedef oluşturabilmek amacıyla;

Belirli bir süre hizmeti olan Orman Muhafaza Memurları arasında yapılacak bir değerlendirme sonucu: Kıdemli Orman Muhafaza Memuru, Baş Orman Muhafaza Memuru… gibi yeni bir hiyerarşik yapı oluşturularak, OGM’ ce belirlenecek usüllere göre bu kadrolara atama yapılır. Bu kadrolara atanan memurların Özel Hizmet Tazminatları arttırılmak suretiyle yeniden düzenlenir.

6-          Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünde münhal bulunan, 645 sayılı KHK ile yeni kurulan şube müdürlükleri, müdürlükler,  milli parklar şube müdürlükleri ile orman işletme ve fidanlık müdürlüklerinde, müdürlük görevini 6 ay ve daha fazla süre ile vekaleten yürüten ve asil şartlarını taşıyan personelin, bir defaya mahsus sınavsız olarak,  asaleten atamaları yapılır.

7-         Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ nde görev yapan Su Ürünleri Fakültesi mezunu olan Su Ürünleri Mühendisleri ve Gıda Mühendisliği Fakültesi mezunu olan Gıda Mühendisleri, Bakanlıkça yapılacak Görevde Yükselme sınavlarına girebilir ve başarılı olmaları halinde, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde Şube Müdürü olarak atanırlar.

8-          Devlet Memurları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki idarecilerin kendilerinin ve eşlerinin Nüfusu kayıtlı olduğu il ve ilçelere atanma hususundaki nüfus sayısı İller için 50.000 İlçeler için 10.000 olarak uygulanır.

 

 

MADDE 25-  HİZMET KOLU DİĞER HUSUSLAR :

1-     28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde eklenir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’ nde görev yapan orman muhafaza memurları, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlanmada 08/01/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinden muaftır.”

 

2-     Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ nda TARGEL projesi kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen, ancak daha sonra, 04.06.2011 tarih ve 632 sayılı KHK gibi Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesine ilişkin yasal düzenlemelerle, 4/A statüsüne geçirilen tüm personelin, köyde istihdamından vazgeçilerek, görev yaptıkları köylerin bağlı olduğu ilçe ve il merkezlerinde istihdam edilmeye başlanır.

Çalışma usul ve esasları ile atama ve nakil işlemleri emsali diğer 4/A’ lı personel gibi yapılır.

TARGEL projesi kapsamında çalışan personel, emsali unvanlarda çalışan memurlara uygulanan seyyar görev tazminatı ve arazi tazminatından faydalandırılır.

 

3-     Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda yer alan tün kurum ve kuruluşlarda çalışan ön lisans ve meslek yüksek okulu mezunu personele, emsali diğer Bakanlık ve kuruluşlarda olduğu gibi lisans tamamlama hakkı verilir.

 

Lisans tamamlama, Meslek Yüksek Okullarının  Ormancılık, Tarım ve Hayvancılık ile ilgili olan  bölümlerden mezunlarına ve Orman Fakültesi,  Ziraat Fakültesi  ve Veterinerlik Fakültesi için geçerlidir.

 

4-     Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ nda Gıda Kontrol ve Denetim hizmetlerini yürüten Gıda Denetçi ve Yardımcılarının yaptıkları işlemlerde ve özellikle cezai işlemlerde isim yerine kişiye özel kodlama veya numaralar (Kurum Sicil Numarası…v.b. gibi) kullandırılır.

5-     Kolluk kuvveti görevi yapan orman muhafaza memurları ve diğer silah taşımaya yetkili personelden Orman muhafaza memuru, İşletme Şefi, İşletme Müdür yardımcısı, İşletme müdürleri, çalışırken görevleri gereği edindikleri demirbaş olarak kullandıkları silahları, emekli olduktan sonra da bulundurma ve taşıma hakkına sahiptir.

Bu kişilere ait zati silahların ruhsat harcı ödemeleri; diğer kamu kurumlarında kolluk kuvveti  görevi yapmakta iken (polis, asker gibi ) emekli olan personele uygulandığı oran ve miktarlarda uygulanır.

6-     28/07/1967 tarih ve 933 sayılı Kalkınma Planlarının Uygulanması Esaslarına Dair karar uyarınca İGEME Yönetim Kurulunun 29/05/2001 tarihli toplantısında çıkarılmasına karar verilen “Teknik Yardım Yönetmeliği” kapsamında Zirai Karantina Müdürlüklerinde inspektör olarak görev yapan ziraat mühendislerine ödeme yapılmaktaydı. 637 Sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Ekonomi Bakanlığı’na bağlanmıştır. Yeni bir düzenleme yapılmadığı gerekçe gösterilerek İGEME Teknik Yardım ödemesi 8 Haziran 2012 tarihinden itibaren durdurulmuş bulunmaktadır.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında İnspektörlük görevi yapan ziraat mühendislerine, 08.06.2011 tarihinden önce olduğu gibi söz konusu İGEME teknik yardımı ödemesinin yapılmasına devam olunur.

7-     Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ na bağlı Araştırma Enstitülerinde konu uzmanı olan, doktorasını yapmış personelin istihdam edileceği, Bakanlık merkez ve taşra kuruluşlarına, kariyer uzmanı kabul edilecek olan Tarımsal Araştırma Uzmanı, Tarımsal Araştırma Uzman Yardımcısı kadroları tahsis edilir. Bu kadrolar için kurum tarafından yapılacak bir sınav ile başarılı olanlar arasından atama yapılır.

 

 

8-     Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ nda 5996 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce, Bakanlığımız tarafından açılan “Gıda Denetçiliği Kursu” na katılarak “Gıda Denetçiliği Belgesi” almış Ziraat ve Veteriner Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri ile 2 yıllık gıda ile ilgili bölüm mezunu personele GIDA KONTROLÖR YARDIMCISI/ YARDIMCI DENETİM ELEMANI unvanları verilir.

 

9-     Tarım ve Ormancılık Hizmet kolunda yer alan kurumların, arazi faaliyetlerinde çalışan hizmet araçları ile orman yangınlarına müdahale ve söndürme araçlarının (arozöz vb.) tamamına kasko yaptırılır.

 

10-   Orman Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ve taşra teşkilatlarını oluşturan Orman Bölge Müdürlükleri yapıları yeni kuruluşlarla ciddi olarak güçlendirilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü birimlerince sunulan hizmetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması uluslararası hizmet standartlarının yakalanması, katılımcı ve paylaşımcı şeffaf ve hesap verilebilir bir  kamu yönetimin anlayışının yerleştirilebilmesi, gelişen ve değişen ihtiyaçların karşılanabilmesi, iyi işleyen bir kamu yönetiminin aynı zamanda iyi işleyen bir personel rejimi ile mümkün olabileceği gerçeği dikkate alınarak yeni kuruluşlarla birlikte iş yükü ciddi bir şekilde artan Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı birimlerininde yapıları mutlaka güçlendirilmelidir.Ülkemizde birçok Orman İşletme şefliğimizin alanı 15.000 ile 50.000 ha arasındadır.

 

- Hizmette verimliliğin artırılması için Orman İşletme Şefliklerinin alanları 5.000 ha’ ya indirilir.

- Yangına 1’ inci ve 2’ inci Derece hassas bölgelerde yeni orman yangınlarına müdahale ve koruma ekip şeflikleri kurulur.

- Orman İşletme Şefliklerinde istihdam edilen teknik ve idari personel  sayısı arttırılır.

 

11-   Sağlık sorunları nedeniyle görevini yapamayacak olan Koruma ve Güvenlik Görevlileri ve Orman Muhafaza Memurları, çalıştıkları kurumlarda kendi sınıf, unvan ve pozisyonlarına uygun görevlere atanırlar.

12-   12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandum ile Anayasanın 10’ uncu maddesi değiştirilerek pozitif ayırımcılık getirilmiştir. Söz konusu değişiklik ile “Çocuklar, yaşlılar ve özürlüler ile harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz'' ibaresi eklenmiştir. Orman Genel Müdürlüğünde görev yapmakta iken hayatını kaybeden çalışanlarımızın 1’inci derece yakınlarının,  anayasada tanımlanmış olan “ vazife şehitlerinin dul ve yetimleri” hükmü gereğince;

Orman Genel Müdürlüğünün personel alımlarında ( işçi-memur) Orman Genel Müdürlüğünde görev yapmakta iken hayatını kaybeden çalışanlarımızın 1’inci derece yakınlarına öncelik tanınır.

13- 5648 sayılı Kanuna  istinaden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ nda görev yapan tüm personele tayin ve becayiş hakkı tanınır.

14-  5648 sayılı Kanuna  istinaden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ nda görev yapan Destek Personeli’ nin sözleşme ücretleri seyyanen 200 tl attırılır.

15- 5648 sayılı Kanuna  istinaden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ nda görev yapan tüm personele yılda 2 kez bir maaş tutarında ikramiye verilir.

 

 

MADDE 26 – ÖNCEKİ TOPLU SÖZLEŞME  :

2012 yılı Toplu Sözleşmelerinde memurlarla ilgili elde edilen  kazanımlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında yer alan hükümlerden; 2013 yılı Toplu Sözleşmelerinde yeniden görüşülerek değişiklik yapılanlar, yeni bağıtlanan şekilleri ile;  değişiklik yapılmayanlar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında yayımlanan halleri ile 2014 ve 2015 yılları içinde geçerli olur. 

MADDE  27– TOPLU SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK SÜRESİ:

Bu Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmek ve 31.12.2015 tarihinde sona ermek üzere 2 yıl süre ile geçerlidir.