2015 Yılı Toplu Sözleşme Tekliflerimiz

2015 Yılı Hizmet Kolu Toplu Sözleşme Talepleri

 

 

TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLU’NDA YER ALAN

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREV YAPAN KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ

2016-2017 YILLARINI KAPSAYAN 3. DÖNEM

TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ

 

A- GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NDA ÇALIŞAN KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN TALEPLERİMİZ

 

1- FİİLİ HİZMET ZAMMI SÜRESİ :

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında (TMO, TİGEM, ESK, AOÇ, TKDK) zoonoz hastalıkları, zirai mücadele, zirai karantina ve laboratuvar ortamında çalışan kimyasal maddelerle etkileşim içinde olan personel ile sağlık riski taşıyan diğer görevlerde çalışan tüm personele ve gıda denetimi ile kontrolünü yapan personel ile Ambar Memuru /Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi görevini fiilen yapan personele (sözleşmeli personel dahil) yılda en az 90 gün Fiili Hizmet Zammı Süresi verilir.

 

2- ÜRETİMİ TEŞVİK PRİMİ :

a-) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Döner Sermaye İşletmeleri karından yıllık olarak ödenen/ödenecek olan Üretimi Teşvik Primi, 375 sayılı KHK’da yer alan mahsuplaşma hükümleri kapsamının dışında tutulur ve Ek Ödeme’den mahsuplaşma yapılamaz.

b-) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın döner sermaye işletmesi olan taşra kuruluşlarından % 5 oranında kesinti yapılarak merkez döner sermaye işletmesine aktarılan kısmı ve merkez döner sermaye işletmesinin elde ettiği diğer gelirlerden elde edilen karlarla birlikte 969 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik gereğince Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan kamu görevlilerine dağıtılır.

c-) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda Üretimi Teşvik Primi alan personelin, almış olduğu Üretimi Teşvik Primi tutarı, maaşa esas Gelir Vergisi Matrahı’na eklenemez.

d-) Üretimi Teşvik Primi dağıtılan birimlerde çalışan personel, yazılı talepleri ile Üretimi Teşvik Primi ödemesinden feragat edebilir. Feragat eden personel, 375 sayılı KHK hükümlerine göre ödenen EK ÖDEME’den faydalandırılır.

e-) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda yer alan kurumların Döner Sermaye İşletmeleri karından yıllık olarak ödenen Üretimi Teşvik Primi’nin, dağıtımına esas gün hesaplamaları yapılırken, personelin kullanmış olduğu yıllık izin süreleri düşülmez.

 

3- DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARLA İLGİLİ TALEPLER:

A-) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kadrolarında bulunan personelden Denetleme ve Kontrol işlerinde görevlendirilen memur ve sözleşmeli personele, en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının aşağıda belirtilen oranlarında Denetim Tazminatı olarak ayrıca ödenir.

- 1’inci-2’inci Dereceden Aylık Alanlara     : 0

- 3’üncü-4’üncü Dereceden Aylık Alanlara : %90

- 5’inci ve Üzeri Dereceden Aylık Alanlara : %80

 

B-) 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli II Sayılı Cetvelin; (E)Teknik Hizmetler başlıklı bölümündeki 6. maddede yer alan; “Teknik Hizmetler Sınıfı’na ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuvar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük ve her türlü araştırma, inceleme ve denetim hizmetleri dahil), ayrıca personelin çalıştığı hizmet binası dışında (kapalı alan dahil) yapmış olduğu görevi ile ilgili tüm iş ve işlemlerde çalışılan her gün için aşağıda gösterilen oranlarda ayrıca özel Hizmet Tazminatı ödenir. Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmez.”

a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara         : 3,0

b) 1/d sırası ile 2’nci sırada sayılanlara    : 2,0

c) 3’üncü ve 4’üncü sıralarda sayılanlara : 1,2

Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır.Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin fiilen yerine getirilmesinden sonraki aybaşında yapılır.” şeklinde değiştirilir.

 

C-) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın,

1) I Sayılı Cetvel’in (C). Sağlık Hizmetleri başlıklı bölümünün 7’nci sırasında “…Bölge Laboratuvarları…” ibaresinden sonra gelmek üzere “Mücadele, Kontrol Laboratuvarı, Kontrol Enstitüsü, Araştırma Müdürlüğü, Test Müdürlüğü, Üretme Müdürlüğü” ibaresi eklenir.

2) Ev Ekonomistleri Özel Hizmet Tazminatları, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı II Sayılı Cetvel’de yer alan (E) Teknik Hizmetler başlığının 1/c’de (% 130- 122) yer alan tazminat oranları ödenir.

3) I Sayılı Cetvel’in (C) Sağlık Hizmetleri başlıklı bölümün 6’ncı sırasına “Hayvan Sağlığı Teknikeri”, 7’nci sırasının “e” bendine “Veteriner Sağlık Teknikeri” eklenir.

 

D-) 375 sayılı KHK’nin eki I Sayılı Cetvel’in 2/b bölümüne Ev Ekonomisti unvanı eklenir.

 

4- HİZMET SINIFI DEĞİŞİKLİKLERİ VE YENİ UNVAN TALEPLERİ VE DİĞER HUSUSLAR;

a-) 5996 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açılan “Gıda Denetçiliği Kursu”na katılarak “Gıda Denetçiliği Belgesi” almış Ziraat ve Veteriner Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri ile 2 yıllık gıda ile ilgili bölüm mezunu personele GIDA KONTROLÖR YARDIMCISI/YARDIMCI DENETİM ELEMANI unvanı verilir.

b-) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda İnspektörlük görevi yapan ziraat mühendislerine, 08.06.2011 tarihinden önce olduğu gibi İGEME teknik yardımı ödemesinin yapılmasına devam edilir.

c-) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda Gıda Kontrol ve Denetim hizmetlerini yürüten Gıda Denetçi ve Yardımcıları yaptıkları işlemlerde (cezai işlemler dahil), Ad -Soyad-Unvan yerine, kişiye özel kodlama veya numara (Kurum Sicil Numarası…vb.) kullanırlar.

d-) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda görev yapan ve 2014 Yılına ait Seyyar Görev Yolluğu alacağı olan personele, Seyyar Görev alacakları vize ve ödenek şartı/kısıtlaması olmaksızın, en geç 2016 yılı Ocak ayı sonuna kadar ödenir.

e-) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan ve GİH sınıfında yer alan Matbaacı unvanında çalışan personel, Teknik Hizmetler Sınıfı’na dahil edilir.

f-) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı’nda çeşitli unvanlarda Sözleşmeli Teknik Personel olarak istihdam edilmekte iken, 632 sayılı KHK ve 6495 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanun’un 4/A kadrosuna geçirilen ve GİH Sınıfında Uzman unvanına atamaları yapılan personel, Teknik Hizmetler Sınıfı’na dahil edilir.

 

5- TAR- GEL PROJESİ PERSONELİ

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda TAR-GEL Projesi kapsamında (4/B’li) Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmekte iken, 04.06.2011 tarih ve 632 sayılı KHK ve 02.08.2013 tarihli 6495 sayılı Kanunla 4/A statüsüne geçirilen ve atamaları il veya ilçelere bağlı köy veya mahallelere yapılan TAR-GEL Projesi kapsamında Mühendis ve Veteriner Hekim unvanlarında çalışan personel ile ilgili olarak;

a- Söz konusu personelin, köy veya mahallelerde istihdamından vazgeçilir.

b- Söz konusu personel, görev yaptıkları hizmet birimlerinin (köy/ mahalle) bağlı olduğu il ve ilçelerde bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerine, hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

c- Çalışma usül ve esasları ile atama v e nakil işlemleri emsali diğer 4/A’lı personel gibi yapılır.

                                                           

B- GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NA BAĞLI VE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARDA ÇALIŞAN

KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN TALEPLERİMİZ

 

a- TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nde çalışan 399 sayılı KHK eki I ve II Sayılı Cetvellerde yer alan personele, Mahsul Alım Dönemlerinde (6 ayı aşmamak üzere) yaptırılan fazla çalışmaları karşılığında, ilgili yılı Bütçe Kanunu ile belirlenmiş olan fazla çalışma ücretinin 5 (beş) katı tutarında Fazla Çalışma Ücreti ödenir. Fazla Çalışma Ücreti’nden, Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.

2- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nde çalışan 399 sayılı KHK eki II Sayılı Cetvel’de yer alan sözleşmeli personelden kadroları, Teknik Hizmetler Sınıfı’nda yer alan personelden, arazide ve benzeri açık alanlarda fiilen görev yapan personele, Ek Özel Hizmet Tazminatı (Arazi Tazminatı) ödenir.

3- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü personeline, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’nun geçici 3’üncü maddesi gereğince, “bir yıllık tutarı on altı yaşını doldurmuş işçiler için geçerli olan bir aylık brüt asgarî ücret tutarının üç katını geçmemek kaydıyla” Yüksek Planlama Kurulu kararına gerek kalmaksızın, kurumlarca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Üretimi Teşvik Primi ödenir.

 

b- TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde, çalışan 399 sayılı KHK eki I ve II Sayılı Cetvellerde yer alan personele Hasat Dönemlerinde (6 ayı aşmamak üzere) yaptırılan fazla çalışmaları karşılığında, ilgili yılın Bütçe Kanunu ile belirlenmiş olan fazla çalışma ücretinin 5 (beş) katı tutarında Fazla Çalışma Ücreti ödenir. Fazla Çalışma Ücreti’nden, Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.

2- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde, 399 sayılı KHK eki II Sayılı Cetvel’de yer alan sözleşmeli personelden kadroları, Teknik Hizmetler ile Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı’nda yer alan personelden, arazide ve benzeri açık alanlarda fiilen görev yapan personele, Ek Özel Hizmet Tazminatı ( Arazi Tazminatı) ödenir.

3- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü personeline, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’nun geçici 3’üncü maddesi gereğince, “bir yıllık tutarı on altı yaşını doldurmuş işçiler için geçerli olan bir aylık brüt asgari ücret tutarının üç katını geçmemek kaydıyla” Yüksek Planlama Kurulu kararına gerek kalmaksızın, kurumlarca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Üretimi Teşvik Primi ödenir.

 

 c- ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1- Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nde çalışan 399 sayılı KHK eki I ve II Sayılı Cetvellerde yer alan personele yaptırılan fazla çalışmaları karşılığında, ilgili yılın Bütçe Kanunu ile belirlenmiş olan fazla çalışma ücretinin 5 (beş) katı tutarında Fazla Çalışma Ücreti ödenir. Fazla Çalışma Ücreti’nden, Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.

2- Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nde, 399 sayılı KHK eki II Sayılı Cetvel’de yer alan sözleşmeli personelden kadroları, Teknik Hizmetler ile Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden, arazide ve benzeri açık alanlarda fiilen görev yapan personele, Ek Özel Hizmet Tazminatı (Arazi Tazminatı) ödenir.

 

HİZMET KOLUNDA YER ALAN VE 399 SAYILI KHK’YA TABİ KİT KURUMLARINDA GÖREV YAPAN

PERSONEL İLE İLGİLİ ORTAK TALEPLER:

1- 375 sayılı KHK’nin eki I Sayılı Cetvel’in “399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) Sayılı Cetvel’e dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 31’inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil)” başlıklı bölümünde yer alan unvanlar ve unvanlar itibarıyla yararlanılacak ek ödeme oranları aşağıdaki şekilde uygulanır.

 

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) Sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);

MEVCUT UYGULANAN ORAN

TALEP EDİLEN

1- …başmühendis, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör, kontrolör, diş tabibi, tabip, uzman tabip,….. pozisyonlarında bulunanlar

82

130

2- Uzman, amir, ajans amiri, koruma güvenlik amiri, şef, koruma güvenlik şefi, koruma güvenlik grup şefi, ….  pozisyonlarında bulunanlar

67

120

3- Sağlık teknisyen yardımcısı pozisyonlarında bulunanlar

53

105

4- Diyetisyen ve tekniker pozisyonlarında bulunanlar

48

95

5- Teknik ressam, teknisyen, laborant, ….makinist, …. başteknisyen, …… pozisyonlarında bulunanlar

47

95

6- Diğer pozisyon unvanlarında bulunanlar

42

95

     
 

2-  1’inci gruba Ajans Amiri ve Muhasebeci Unvanları eklenir.

3- Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nda yer alan ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabii KİT Kurumları’nda (TMO, ESK, TİGEM) çalışan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) Sayılı Cetvel’de yer alan sözleşmeli personele “Büyük Proje Tazminatı” ödenir.

 

d- TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

1- 5648 sayılı Kanun’a istinaden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na açıktan atanan ve kurumda sözleşmeli statüde görev yapan personel, yazılı olarak istekte bulunmaları şartıyla, 657 sayılı Kanun’un 4/A statüsüne geçirilir.

2- 5648 sayılı Kanun’a istinaden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nda görev yapan Destek Personeli’nin sözleşme ücretleri, Başbakanlık’ta görev yapan Araştırmacı unvanlı personel emsal alınarak yeniden belirlenir.

VEYA; Destek Personeli’nin sözleşme ücretleri seyyanen 400 Lira artırılır.

3- 5648 sayılı Kanun’a istinaden; diğer Kamu Kurumlarında görev yapmakta iken, ücretsiz izinli olarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nda (TKDK) göreve başlayan ve halen görev yapan personelin,

- Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintileri, aldıkları maaşlar üzerinden kesilir.

- Ücretsiz izin sonrası, kadrolarının bulunduğu Kamu Kurumlarına geri dönmeleri durumunda, TKDK’daki görev yaptıkları unvana ilişkin özlük hakları korunur.

 

4- 5648 sayılı Kanun’a istinaden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nda görev yapan tüm personele, yılda 2 kez bir maaş tutarında ikramiye verilir.

5- Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda, iki yılı geçmemek üzere, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları yapılır.

 

e- ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ

1- Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’nde çalışan personele yaptırılan fazla çalışmaları karşılığında, ilgili yılı Bütçe Kanunu ile belirlenmiş olan Fazla Çalışma Ücreti’nin 5 (beş) katı tutarında Fazla Çalışma Ücreti ödenir. Ödenecek olan Fazla Çalışma Ücreti’nden, Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.

2- AOÇ’de çalışan memur personele, AOÇ bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi kurulur ve Kurum işletmelerinden elde edilen kârdan; “bir aylık tutarı, onaltı yaşını doldurmuş işçiler için geçerli olan bir aylık brüt asgarî ücret tutarının iki katını geçmemek kaydıyla” ve 969 sayılı Kanun’da belirtilen usullere göre, Üretimi Teşvik Primi ödenir.

 

C- ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI’NDA VE

ORMAN GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ’NDE

ÇALIŞAN KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN TALEPLERİMİZ

 

1- TOPLU TAŞIMA

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nde görev yapan Orman Muhafaza Memurları, resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar. Bu hüküm tüm belediyeler tarafından, başkaca bir işleme/ karara gerek kalmaksızın uygulanır.

 

2- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

A) Orman Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan memur ve sözleşmeli personelden (657 sayılı Kanun’un 4/C statüsünde çalışan personel dahil) normal çalışma saatleri dışında; orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenler ile yangın nöbeti tutanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 100 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında Fazla Çalışma Ücreti ödenir. Aynı Genel Müdürlüğün merkez teşkilatında sayıları elliyi geçmemek üzere yangın nöbeti tutanlar da bu madde hükmünden yararlandırılır. 100 saati aşan yangın müdahalelerinde saat sınırı aranmadan çalışılan süre kadar, yukarıda belirtilen usüllerle ödeme yapılır. Söz konusu Fazla Çalışma Ücreti’nden, Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.

 

B) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü teşkilatı bünyesinde görev yapan çalışanların, av yasağı sezonları ve diğer zamanlarda görevlerini ifa ederken yaşamış oldukları zorluklar (kaçak avcılıkla mücadelede hayati risk taşıyan olaylar, biyolojik kaçakçılık faaliyetleri, sınır illerinden giriş-çıkışlarda muhatap olunan denetim zorlukları, normal mesai saatleri dışında da her an göreve çağrılmaları, v.b) zor çalışma şartlarında görev yapmalarından dolayı; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü teşkilatı bünyesinde görev yapan memur ve sözleşmeli personelden (657 sayılı Kanun’un 4/C statüsünde çalışan personel dahil), çetin doğa koşulları göz önünde bulundurularak, av yasağı dönemleri başta olmak üzere yıl boyu yapılacak kaçak avcılığı ve kaçakçılığı önlemeye yönelik yapılan her türlü koruma amaçlı fazla çalışmalar karşılığında ve aylık 100 saati geçmemek üzere, ilgili yılı Bütçe Kanunu ile belirlenmiş olan fazla çalışma ücretinin 5 (beş) katı tutarında Fazla Çalışma Ücreti ödenir. Ödenecek olan Fazla Çalışma Ücreti’nden, Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.

 

3- KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ

Orman yangınları ile bilfiil mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı personeline, hizmetin gereği olarak orman yangınlarıyla mücadele esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim ve donanım malzemesi döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere verilir. Giyim ve donanım malzemelerinin standartları, hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Orman Genel Müdürlüğü ve yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

 

4- FİİLİ HİZMET ZAMMI SÜRESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nde koruma, sınırlandırma ve orman yangınları ile fiilen mücadele eden, av ve yaban hayatı ile ilgili işlerde doğaya açık alanlarda hayati risk taşıyan görevlerde çalışan tüm personele ve orman yangını, kaçakçılıkla mücadele, orman zararlıları ile her türlü kimyasal ve biyolojik mücadele işlerinde çalışanlar ile laboratuar ortamında kimyasal maddelerle etkileşim içindeki görevlerde çalışan personele, yılda en az 90 Gün Fiili Hizmet Zammı Süresi verilir.

 

5- HİZMET SINIFI DEĞİŞİKLİKLERİ VE YENİ UNVAN TALEPLERİ

a) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’nda yer alan Orman Muhafaza Memurları, Teknik Hizmetler Sınıfı’na dahil edilir.

b) Belirli bir süre hizmeti olan Orman Muhafaza Memurları arasında yapılacak bir değerlendirme sonucu; Kıdemli Orman Muhafaza Memuru, Baş Orman Muhafaza Memuru, gibi yeni bir hiyerarşik yapı oluşturulur. OGM’ce belirlenecek usüllere göre bu kadrolara atama yapılır. Bu kadrolara atanan memurların Özel Hizmet Tazminatları artırılmak suretiyle aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenir.

Kıdemli Orman Muhafaza Memuru ÖHT oranı 10 puan artırılır.

Baş Orman Muhafaza Memuru ÖHT oranı 20 puan artırılır.

c) Kadroları; Orman Genel Müdürlüğü’nün Döner Sermaye İşletmelerinin uhdesinde olup; maaş ve diğer özlük haklarını, kadrosunun bulunduğu Döner Sermaye İşletmesinden alan 657 sayılı Kanun’a tabii memur personelin, kadroları Genel Bütçe’ye devredilir.

d) Sağlık sorunları nedeniyle görevini yapamayacak olan Koruma ve Güvenlik Görevlileri ve Orman Muhafaza Memurları kendi sınıf, unvan ve pozisyonlarına uygun görevlere kadro sınırı aranmaksızın atanırlar.

 

6- SİLAH TAŞIMA/BULUNDURMA RUHSAT HARCI İLE İLGİLİ TALEPLER

a) Kolluk kuvveti görevi yapan Orman Muhafaza Memurları ve diğer silah taşımaya yetkili personelin (Orman Muhafaza Memuru, İşletme Şefi, İşletme Müdür Yardımcısı, İşletme Müdürü, vb.) emekli olduktan sonra, çalışırken görevleri gereği edindikleri zati silahlara ait taşıma ve bulundurma ruhsat harcı ödemeleri, diğer kamu kurumlarında kolluk kuvveti görevi yapmakta (polis, askeri personel) iken emekli olan personele uygulandığı oran ve miktarlarda ve aynı usüllerde uygulanır.

b) Emekli olan Koruma ve Güvenlik Görevlileri ve Orman Muhafaza Memurları, İşletme Şefi, İşletme Müdür Yardımcısı, İşletme Müdürü görevi yapanlar, görevleri gereği edindikleri zati silahlarını amortisman bedelleri düşülerek satın alabilirler.

 

7- ORMAN KADASTRO KOMİSYONU TAZMİNATI

Orman Genel Müdürlüğü kadrolarında memur ve sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlardan; orman kadastrosu hizmetlerinde görevlendirilen ve arazide fiilen çalışanlara, Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere, fiilen çalıştıkları her gün için 300 (üç yüz) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda kadastro tazminatı ödenir. Söz konusu ödemeden Damga Vergisi dışında, başka herhangi bir kesinti yapılmaz.

 

8- İL/İLÇE İDARE KURULU ÜYELİĞİ

Orman Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatı birimi olan Orman İşletme Müdürlüklerinin amiri İşletme Müdürlerinden; İllerde, Merkez Orman İşletme Müdürü, İl İdare Kurulu’na; İlçelerde bulunan Orman İşletme Müdürü de İlçe İdare Kurulu’na daimi üye olarak katılır. Birden fazla işletme bulunan İlçelerde, Orman Genel Müdürlüğü’nce belirlenen Orman İşletme Müdürlüğü’nün amiri olan müdür, İlçe İdare Kurulu’na daimi üye olarak katılır.

 

9- PERSONEL ROTASYONU UYGULAMALARI

Orman Genel Müdürlüğü’nce, 13/10/2013 tarih ve 28794 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nin”; “Zorunlu Yer Değiştirmeye Tabi Personel” başlıklı 6. Maddesi, “Hizmet Bölgelerinde En Fazla Çalışılabilecek Süreler” başlıklı 10. Maddesi ile Orman Genel Müdürlüğü’nce, 20/09/2014 tarih ve 29125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Hizmet Bölgelerinde Zorunlu Çalışma Süreleri ve Azami Çalışılabilecek Süreler” başlıklı 7. Maddesi uygulanmaz.

 

D- TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLU’NUN GENELİ İLE İLGİLİ

ORTAK TALEPLERİMİZ

 

1- ÖZEL HİZMET TAZMİNATI, YAN ÖDEME, EK ÖDEME ORANLARI VE HARCIRAHA İLİŞKİN HÜKÜMLER:

a) II. Sayılı Cetvel’in F-Sağlık Hizmetleri başlıklı bölümünün 5’inci sırasında yer alan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ibareleri çıkarılarak “Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Laboratuvarında;” ibaresinden sonra gelmek üzere “…; Gıda, Tarım Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü; Kontrol Laboratuvarı, Kontrol Enstitüsü, Araştırma Enstitüsü, Araştırma Müdürlüğü, Test Müdürlüğü, Üretme Müdürlüğü, (tarım veya orman zararlıları ile mücadele amacıyla kurulmuş) Biyolojik Mücadele Laboratuvarları” ibareleri eklenir.

b) Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nda yer alan bütün kurumlarda görev yapan, üniversitelerden Doktora derecesini elde etmiş olan Veteriner Hekimlere; 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı eki I Sayılı Cetvel’in “C - Sağlık Hizmetleri Bölümü”nün 5-a maddesinde verilen yan ödeme oranları ve II Sayılı Cetvel’in “F – Sağlık Hizmetleri Bölümünün 7-a maddesine göre verilen tazminat oranları, maddede yer alan “6343 sayılı Kanun’un 7. Maddesi uyarınca çıkarılacak yönetmelik esaslarına göre uzmanlık sınavlarında başarı göstererek uzmanlık belgesine sahip olan...” şartı aranmaksızın ödenir.

c) Büyük Proje Tazminatı’nı düzenleyen, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Özel Hizmet Tazminatı” başlıklı II Sayılı Cetvel’in E-Teknik Hizmetler bölümünün 5’inci maddesinde yer alan “… Belediye Başkanından…” ibaresinden sonra gelmek üzere “…veya Kurumların atamaya yetkili diğer amirlerinden… ” ibaresi eklenir.

d) Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nda yer alan tüm kurumlarda görev yapan çalışanların, unvanlarına karşılık gelen Ek Ödeme oranları, Yüksek Lisans yapmış olan personel için 10 puan, Doktora yapmış personel için 20 puan artırılarak verilir.

 

2- KORUYUCU GIDA YARDIMI:

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda; zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda ve zirai mücadelede bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit edilen Koruyucu Gıda Maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla Gıda Yardımı olarak verilir. Gıda Yardımı’nın cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

 

3- LİSANS TAMAMLAMA:

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nda yer alan tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan ön lisans/meslek yüksek okulu mezunu personele, Lisans Tamamlama Hakkı verilir.

 

4- HİZMET ARAÇLARI:

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nda yer alan kurumların, arazi faaliyetlerinde çalışan hizmet araçları, orman yangınlarına müdahale ve söndürme araçlarının (arozöz vb.), iç sularda ve denizlerde kamu hizmetinde kullanılan tekne ve araştırma gemilerinin tamamına KASKO yaptırılır.

 

5- EMEKLİLİK, YAŞLILIK VE MALULLÜK AYLIĞI:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda ve Orman Genel Müdürlüğü’nde, Mevsimlik İşçi statüsünde çalışmakta iken, 21.04.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5620 sayılı Kanun ile “Sözleşmeli Personel (657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi) statüsüne geçirilen, sonrasında ise 04.06.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 632 sayılı KHK ile 657 sayılı Kanun’un 4/A statüsünde istihdam edilen personelin, emekli olmaları halinde emekli ikramiyesi ve emekli maaşı hesaplamalarında, Mevsimlik İşçi ve Sözleşmeli Personel (657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi) statüsünde çalıştıkları sürelerde yapılan SGK kesintilerinin tamamı dikkate alınır.

VEYA;

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun ek 82’nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin ardından gelen paragrafındaki “Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 5510 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (21) numaralı bendinde belirtilen kamu idarelerinde aynı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında geçen uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süreleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile her halde aynı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında geçen uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süreleri” ibaresi ile aynı paragrafının son cümlesinde “Ayrıca” ibaresinden sonra gelmek üzere “5510 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (21) numaralı bendinde belirtilen kamu idarelerinde çalışanlar hariç olmak üzere” ibaresi eklenmelidir.