2017 Yılı Toplu Sözleşme Tekliflerimiz

A. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NDA ÇALIŞAN

 

    KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN TALEPLERİMİZ:

 

 

 

1. FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI:

 

     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında (TMO, TİGEM, ESK, AOÇ, TKDK) görev yapan memur ve sözleşmeli personelden; zoonoz hastalıkları, zirai mücadele, zirai karantina ve laboratuvar ortamında çalışan kimyasal maddelerle etkileşim içinde olan, gıda denetimi ve kontrolünü yapan personele, sağlık riski taşıyan diğer görevlerde çalışanlar (Ambar Memuru /Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi görevini fiilen yapanlar dahil)  yılda en az 90 gün fiili hizmet süresi zammından faydalandırılır.

 

2. ÜRETİMİ TEŞVİK PRİMİ:

 

a.  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Döner Sermaye İşletmeleri karından yıllık olarak ödenen/ödenecek olan Üretimi Teşvik Primi, 375 sayılı KHK’nın ek 9’uncu maddesinde yer alan mahsuplaşma hükümleri kapsamının dışında tutulur ve 375 sayılı KHK’ya göre ödenen ek ödemeden mahsuplaşma yapılmaz.

 

b.  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda Üretimi Teşvik Primi alan personelin, almış olduğu Üretimi Teşvik Primi tutarı, maaşa esas Gelir Vergisi Matrahına eklenmez.

 

c.  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, 969 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesine istinaden; döner sermaye işletmesi olan taşra kuruluşlarından % 5 oranında kesinti yapılarak merkez döner sermaye işletmesine aktarılan kısmı ve merkez döner sermaye işletmesinin elde ettiği diğer gelirlerinden elde edilen kârla birlikte, Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan kamu görevlilerine dağıtılır.

 

Yukarıdaki hüküm gereğince;  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 42’nci maddesinin “k” fıkrası uygulanmaz.

 

d.  Döner sermaye ödemesi yerine 375 sayılı KHK’ye göre ek ödeme verilmesi.

 

     21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin son fıkrası uyarınca üretimi teşvik primi ödemesi kapsamında bulunan personelden, adlarına tahakkuk ettirilmiş olan üretimi teşvik priminden ödemenin yapılacağı tarihten önce yararlanmak istemediklerini yazılı beyan edenlere, anılan ödemenin yapılacağı tarihten itibaren üretimi teşvik primi yerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 9’uncu maddesi uyarınca ek ödeme yapılır.

 

e.  Üretimi teşvik priminde yıllık izin.

 

     969 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin son fıkrası uyarınca üretimi teşvik priminin dağıtımına esas gün hesaplamalarında, personelin kullanmış olduğu yıllık izin süreleri dikkate alınmaz.

 

f.  Fark ödemesi

 

     969 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin son fıkrası uyarınca üretimi teşvik priminden yararlananların üretim teşvik primi dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 9’uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, mali yılın sonunda, Genel Bütçe’den ödenir.

 

3.   DEVLET MEMURLARINA ÖDENEN ZAM VE TAZMİNATLAR İLE EK ÖDEMELERE İLİŞKİN  TALEPLER: 

 

Madde 1: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Bazı Birimlerinde Görev Yapan Personelin Zam Puanları

 

2006/10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin “(C) Sağlık Hizmetleri Bölümü”nün 7’nci sırasında unvanlar ve öğrenim durumları itibarıyla öngörülen zam puanları, Zirai Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvarı,  Sertifıkasyon, Kontrol Laboratuvarı,  Kontrol Enstitüsü, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlükleri’nde görev yapan personelden aynı unvan ve aynı öğrenim durumuna sahip Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararı’nın diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zamlar ödenmez.                 

 

Madde 2: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Bazı Birimlerinde Görev Yapan Personelin Tazminatları

 

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “(F) Sağlık Hizmetleri Bölümü”nün 5’inci sırasında öğrenim durumları itibarıyla öngörülen tazminatlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvarı, Sertifikasyon, Kontrol Laboratuvarı, Kontrol Enstitüsü, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlüklerinde görev yapanlardan aynı öğrenim durumuna sahip Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararı’nın diğer bölümlerinde belirlenmiş olan tazminatlar ödenmez. 

 

Madde 3: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Bazı Birimlerinde Kontrol Görevi Yapan Personele Tazminat:

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, yürütülmekte olan hizmetin gereği olarak kontrol görevi yapan personele; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152’nci maddesine istinaden ilgili Devlet Memurlarına yapılan Tazminat Ödemesinden; Aynı maddenin “F) DENETİM TAZMİNATI”  Bölümünde yer verilen şekli ile ve 152’nci  madde de belirtilen aynı usullerle faydalanır. Bu personele En Yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının %30’u kadar tazminat ödemesi aylık olarak yapılır.

 

Madde 4: Kontrol Görevi Yapan Personele Ödenecek Ek Özel Hizmet (Arazi) Tazminatı:

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrol Görevi yapan personeli için; 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “E- Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışmalarda;  “açık alanlarda çalışma şartı”  aranmaksızın, zikredilen mevzuatta öngörülen ödeme yapılır.

 

Madde 5: Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlerinin Tazminatı:

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü olarak görev yapan personelin; 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre, dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 15 puan ilave edilir.

 

Madde 6: Sağlık Teknikerlerinin Zam Puanları:

 

     2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin “(C) Sağlık Hizmetleri Bölümü”nün Dip Not 3’üncü sırasında öngörülen ilave iş riski zammı (1500 puan), Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nda görev yapan Sağlık Teknikerleri için de uygulanır.

 

Madde 7: Hizmet Sınıfı Değişiklikleri, Yeni Unvan Talepleri ve Diğer Hususlar :

 

1.  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan ve GİH sınıfında yer alan Matbaacı unvanında çalışan personel, Teknik Hizmetler Sınıfı’na dahil edilir.

 

2.  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı’nda çeşitli unvanlarda Sözleşmeli Teknik Personel olarak istihdam edilmekte iken, 632 sayılı KHK ve 6495 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun 4/A kadrosuna geçirilen ve GİH Sınıfında Uzman unvanına atamaları yapılan personel, Teknik Hizmetler sınıfına dahil edilir.

 

3.  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda görev yapan, Ziraat ve Veteriner Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri ile 2 yıllık gıda ile ilgili bölüm mezunu personele GIDA KONTROLÖR YARDIMCISI unvanı verilir.

 

4.  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda İnspektörlük görevi yapan ziraat mühendislerine, 08.06.2011 tarihinden önce olduğu gibi İGEME teknik yardımı ödemesinin yapılmasına devam edilir.

 

5.  Hac organizasyonlarında, her ülkenin devlet ciddiyeti ile yerine getirme sorumluluğu taşıdığı kendi hacı adayların tarafından kesilecek kurbanlıkların denetim ve kontrolüne dair işlemleri ülkemiz adına yapmak üzere; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Veteriner Hekimler, her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen Hac Organizasyonlarında, yeterli sayıda görevlendirilirler.

 

 

 

B. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NA BAĞLI VE

 

İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARDA ÇALIŞAN KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN TALEPLERİMİZ:

 

 

 

1. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

 

a.  Toprak  Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nde çalışan 399 sayılı KHK eki I ve II sayılı cetvellerde yer alan personele Mahsul Alım Dönemlerinde;  yılda 6 ayı aşmamak ve aylık 80 saati geçmemek üzere, yaptırılan fazla çalışmaları karşılığında, ilgili yılı Bütçe Kanunu ile belirlenmiş olan fazla çalışma ücretinin 5 (beş) katı tutarında Fazla Çalışma Ücreti ödenir. Fazla Çalışma ücretinden,  Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.

 

b.  Toprak  Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nde çalışan 399 sayılı KHK eki I ve II sayılı cetvellerde yer alan personele, Mahsul Alım Dönemlerinde, yılda 6 ayı geçmemek üzere ve aylık 350 Lira Mahsul Alım Primi ödenir. Bu ödemeden Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.

 

c.  Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli olarak açık arazide çalışan, Ajans Amiri, Eksper, Tartı Memuru, Ambar Memuru, Depo Memuru unvanlı personel de,  2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “E- Teknik Hizmetler” bölümünün 6’ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalıştıkları sürece aynı usullerle faydalanırlar.

 

 

 

2. TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

 

a.  Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde, çalışan 399 sayılı KHK eki I ve II sayılı cetvellerde yer alan personele, bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin yoğun olduğu zamanlarda yaptırılan fazla çalışmalar karşılığında ödenmesi gereken Fazla Çalışma Ücretleri, yılda 6 ayı aşmamak ve aylık 80 saati geçmemek üzere, ilgili yılın Bütçe Kanunu ile belirlenmiş fazla çalışma ücretinin,  5 (beş) katı tutarında ödenir. Fazla Çalışma ücretinden,  Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.

 

b.  Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde,çalışan 399 sayılı KHK eki I ve II sayılı cetvellerde yer alan personele, Hasat Dönemlerinde, yılda 6 ayı geçmemek üzere ve aylık 350 Lira Hasat Primi ödenir. Bu ödemeden  Damga Vergisi hariç başkaca bir  kesinti yapılmaz.

 

 

 

3.  ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

 

a. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nde çalışan 399 sayılı KHK eki I ve II sayılı cetvellerde yer alan personele, aylık 80 saati geçmemek üzere,  yaptırılan fazla çalışmaları karşılığında, ilgili yılın Bütçe Kanunu ile belirlenmiş olan fazla çalışma ücretinin 5 (beş) katı tutarında Fazla Çalışma Ücreti ödenir. Fazla Çalışma Ücretinden, Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.

 

HİZMET KOLUNDA YER ALAN VE 399 SAYILI KHK’YA TABİİ KİT KURUMLARINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN “EK ÖDEME ORANLARI” ve DİĞER  TALEPLER:

 

a. Hizmet Kolu’nda yer alan 399 Sayılı KHK’ya tabi KİT Kurumlarında; 375 sayılı KHK’nin eki I Sayılı Cetvelin “399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelin; unvanlar itibarıyla yararlanacakları ek ödeme oranları aşağıdaki şekilde uygulanır.

 

 

 

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);

 

MEVCUT

 

UYGULANAN ORAN

 

TALEP

 

EDİLEN

 

*

 

* …başmühendis, mühendis, mimar, veteriner hekim, pozisyonlarında bulunanlar

 

(* 2015 yılı Toplu Sözleşme Hükmü’ne istinaden verilen puan)

 

94

 

130

 

1.

 

….. şehir plancısı, müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, baş kontrolör, kontrolör, diş tabibi, tabip, uzman tabip,….. pozisyonlarında bulunanlar

 

82

 

130

 

2.

 

Uzman, amir, ajans amiri, koruma güvenlik amiri, şef, koruma güvenlik şefi, koruma güvenlik grup şefi, ….  pozisyonlarında bulunanlar

 

67

 

120

 

3.

 

Sağlık teknisyen yardımcısı pozisyonlarında bulunanlar

 

53

 

105

 

4.

 

Diyetisyen ve tekniker pozisyonlarında bulunanlar

 

48

 

95

 

5.

 

Teknik ressam, teknisyen, laborant, ….makinist, …. başteknisyen, …… pozisyonlarında bulunanlar

 

47

 

95

 

6.

 

Diğer pozisyon unvanlarında bulunanlar

 

42

 

95

 

b. “a” fıkrasında yer alan tabloda, 1’inci gruba Muhasebeci ve Ajans Amiri, 3’üncü gruba Tekniker ve Teknisyen Unvanları eklenir. 6’ıncı sırada kabul edilen unvanlar 5’inci sırada belirtilen yüzdelik orandan faydalandırılır.

 

c.  TİGEM ve TMO Personeline Üretimi Teşvik Primi Ödemesi:

 

     Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nde görev yapan personele 5553 sayılı Kanunun geçici 3’üncü maddesi gereğince Üretimi Teşvik Primi ödenir. Üretimi Teşvik Primi ödemesinden Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.

 

     Söz konusu ödeme 375 sayılı KHK ek 9’uncu maddesi ile ödenmekte olan ek ödemenin mahsuplaşma hükmü dışında tutulur. Ödemeye esas usul ve esaslar ilgili kurumlar tarafından birlikte belirlenir.

 

d. 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre, TMO, TİGEM ve ESK Genel Müdürlükleri’nde görev yapan Şube Müdürleri’nin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları özel hizmet tazminatı oranlarına 10 puan ilave edilir.

 

e.  Büyük Proje Tazminatı:  Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nda yer alan ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabii KİT Kurumları (TMO, ESK, TİGEM)’nda çalışan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvelde yer alan sözleşmeli personele “Büyük Proje Tazminatı” ödenir.

 

 

 

5. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU:

 

a.  5648 sayılı Kanuna  istinaden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na açıktan atanan ve kurumda sözleşmeli statüde görev yapan personel, yazılı olarak istekte bulunmaları şartıyla, 657 sayılı Kanunun 4/A statüsüne geçirilir.

 

b.  5648 sayılı Kanuna  istinaden; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nda görev yapan Destek Personeli’nin sözleşme ücretleri seyyanen 500 Lira artırılarak uygulanır.

 

c.  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’nda; Kurumun uzman personel ihtiyacının karşılanması amacı ile yapılan alımlarda, aşağıdaki usul uygulanır.

 

     “Her alım döneminde vizelenmiş boş norm kadro sayısının  %20 sine kadar olan kısmı, kurumda görev yapan ve şartları taşıyan Destek Personeli arasından ve yapılacak olan kurum içi sınavla alınır.”

 

d.  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’nda  görev yapan personelin, iş sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi durumunda, İş Sonu Tazminatı ödenir.

 

e.  5648 sayılı Kanun’a  istinaden; diğer Kamu Kurumlarında görev yapmakta iken, ücretsiz izinli olarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’nda  göreve başlayan ve halen görev yapan personelin,

 

     Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintileri, aldıkları maaşlar üzerinden kesilir.

 

     Ücretsiz izin sonrası, Kadrolarının bulunduğu Kamu Kurumlarına geri dönmeleri durumunda, TKDK’daki görev yaptıkları unvana ilişkin özlük hakları korunur.

 

 

 

6.  ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ:

 

a.  Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’nde çalışan personele yaptırılan fazla çalışmaları karşılığında ve aylık 80 saati geçmemek üzere, ilgili yılı Bütçe Kanunu ile belirlenmiş olan fazla çalışma ücretinin 5 (beş) katı tutarında Fazla Çalışma ücreti ödenir. Ödenecek olan Fazla Çalışma ücretinden,  Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.

 

b.  AOÇ’de çalışan memur personele, AOÇ bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi kurulur ve kurum işletmelerinden elde edilen kârdan; “bir aylık  tutarı, onaltı yaşını doldurmuş işçiler için geçerli olan bir aylık brüt asgarî ücret tutarının iki katını geçmemek kaydıyla”  ve 969 sayılı Kanunda belirtilen usullere göre,  Üretimi Teşvik Primi ödenir.

 

 

 

C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI  VE

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ÇALIŞAN

 

KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN TALEPLERİMİZ:

 

 

 

Madde 1: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Personeli İçin Fazla Çalışma Ücreti:

 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü teşkilatı bünyesinde görev yapan memur ve sözleşmeli personelden (657 sayılı Kanun’un 4/C satatüsünde çalışan personel dahil),  av yasağı dönemleri başta olmak üzere yıl boyu yapılacak kaçak avcılık ve kaçakçılığı önlemeye yönelik yapılan her türlü koruma amaçlı fazla çalışmalar karşılığında ve aylık 80 saati geçmemek üzere, ilgili yılı bütçe kanunu ile belirlenmiş olan fazla çalışma ücretinin 5 (beş) katı tutarında Fazla Çalışma Ücreti ödenir. Ödenecek olan Fazla Çalışma ücretinden,  Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.

 

 

 

Madde 2: 6831 Sayılı  Kanunun 71. Maddesinin “C” Bendi Hükmünün Uygulanması:

 

6831 sayılı  Orman Kanunu’nun 71. Maddesinin “c” bendi hükmünden,  Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’nde görev yapan Memur ve Sözleşmeli personel de,  71’inci madde de belirtilen aynı usullerle faydalandırılır.

 

 

 

Madde 3: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Personeline, Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Verilmesi:  

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge ve Şube Müdürlüklerinde çalışan personele, yapmış olduğu hizmetin gereği olarak, av ve yaban hayatının korunması, biyolojik kaçakçılık ve kaçak avcılıkla mücadele esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim ve donanım malzemesi, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere verilir. Giyim ve donanım malzemelerinin standartları, hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

 

 

 

Madde 4: Orman Genel Müdürlüğü Personeline, Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi  Verilmesi:

 

Orman yangınları ile bilfiil mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı personeline, hizmetin gereği olarak orman yangınlarıyla mücadele esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim ve donanım malzemesi döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere ayni olarak verilir. Giyim ve donanım malzemelerinin standartları, hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü ve bu Hizmet Kolu’nda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

 

 

 

Madde 5: Yangın Tazminatı:

 

28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun hükümlerine göre ödeme yapılanlar hariç olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden, orman yangınlarına müdahale esnasında kullanılan hava vasıtalarında yangın söndürme faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla fiilen görev yapanlara her uçuş günü için (900) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere tazminat ödenir. Bu şekilde bir ayda yapılacak ödeme tutarı (5400) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.

 

 

 

Madde 6: Fazla Çalışma Ücreti:

 

Orman Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan memur ve sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında; orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenler ile yangın nöbeti tutanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 80 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Aynı Genel Müdürlüğün merkez teşkilatında sayıları yüzü geçmemek üzere yangın nöbeti tutanlar da bu madde hükmünden yararlandırılır. Söz konusu Fazla Çalışma Ücretinden, Damga Vergisi hariç başka herhangi bir kesinti yapılmaz.

 

 

 

Madde 7: Geçici Personelin Fazla Çalışma Ücreti:

 

Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında 29.12.2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca çalışan geçici personelden 3’üncü maddede belirtilen görevleri fiilen yerine getiren geçici personel de anılan maddede öngörülen fazla çalışma ücretinden döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır. Bu maddede öngörülen fazla çalışma ücretinden yararlananlara, aynı dönem için diğer mevzuata göre ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez. Söz konusu Fazla Çalışma ücretinden, Damga vergisi hariç başka herhangi bir kesinti yapılmaz.

 

 

 

Madde 8: Toplu Taşıma:

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza memurları, resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar. Bu hüküm tüm belediyeler tarafından, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın uygulanır.

 

   

 

Madde 9: Orman Muhafaza Memurlarının Tazminatı:

 

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre orman muhafaza memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 15 puan ilave edilir.

 

 

 

Madde 10: Kadastro Tazminatı:

 

Orman Genel Müdürlüğü kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlardan orman kadastrosu hizmetlerinde görevlendirilen ve arazide fiilen çalışanlara, Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere, fiilen çalıştıkları her gün için 300  gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda kadastro tazminatı ödenir.

 

 

 

Madde 11: Orman Genel Müdürlüğü Personeline Rotasyon:

 

Orman Genel Müdürlüğü’nde görev yapan ve zorunlu yer değiştirmeye tabi personel için, İlgili Yönetmeliklerinin zorunlu yer değişikliğine ilişkin hükümleri, bu toplu sözleşme hükümlerinin geçerli olduğu 2018 ve 2019 yılları için uygulanmaz.

 

 

 

Madde 12: Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı İdarecilerinin Ek Ödemesi:

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında Mühendis unvanında olan; Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi ve Orman İşletme Şefi olarak fiilen görev yapan personel ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü, Orman Genel Müdürlüğü Orman İşletme Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevinde bulunan personelin,  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 15 puan ilave edilir.

 

 

 

Madde 13: Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Personel İhtiyacı:

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü’nün personel ihtiyacı, maliyeti ilgili kurumun Döner Sermaye Bütçesinden karşılanmak üzere, 2018 yılı içerisinde giderilir.

 

 

 

Madde 14: Fiili Hizmet Süresi Zammına İlişkin Hüküm:

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nde koruma, sınırlandırma ve orman yangınları ile fiilen mücadele eden, av ve yaban hayatı ile ilgili işlerde doğaya açık alanlarda hayati risk taşıyan görevlerde çalışan tüm personele ve orman yangını, kaçakçılıkla mücadele, orman zararlıları ile her türlü kimyasal ve biyolojik mücadele işlerinde çalışanlar ile laboratuvar ortamında kimyasal maddelerle etkileşim içindeki görevlerde çalışan personele,  yılda en az 90 gün fiili hizmet zammı süresi verilir.

 

 

 

Madde 15: Hizmet Sınıfı Değişiklikleri ve Yeni Unvan Talepleri:

 

a.  Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Orman Muhafaza Memurları, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil edilir.

 

b.  Belirli bir süre hizmeti olan Orman Muhafaza Memurları arasında yapılacak bir  değerlendirme sonucu: Kıdemli Orman Muhafaza Memuru, Baş Orman Muhafaza  Memuru, gibi yeni bir hiyerarşik yapı oluşturulur. OGM’ce belirlenecek usullere  göre bu kadrolara atama yapılır. Bu kadrolara atanan memurların Özel Hizmet Tazminatları artırılmak suretiyle aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenir.

 

     Kıdemli Orman Muhafaza Memuru : ÖHT oranı 10 puan artırılır.

 

     Baş Orman Muhafaza Memuru       : ÖHT oranı 20  puan artırılır.

 

 

 

Madde 16: Silah Taşıma/Bulundurma Ruhsat Harcı İle İlgili Talepler:

 

a. Kolluk kuvveti görevi yapan orman muhafaza memurları ile mevzuat gereği silah taşımaya yetkili diğer personelden; görevde iken ve görevleri gereği edindikleri zat’ı /şahsi silahlarının, bulundurma ve taşıma ruhsatı harcı ödemeleri; emekli olduktan sonra da diğer kamu kurumlarında kolluk kuvveti görevi yapan (polis veya askeri personel gibi)  ve emekli olan personele uygulanan oran ve miktarlarda, aynı usullerde uygulanır.

 

b.  Emekli olan Orman Muhafaza Memuru, İşletme Şefi, İşletme Müdür Yardımcısı, İşletme Müdürü görevi yapanlar, görevleri gereği edindikleri resmi silahlarını, amortisman bedelleri düşülerek satın alabilirler.

 

 

 

 

 

D. TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLU’NUN GENELİ İLE İLGİLİ  ORTAK  TALEPLERİMİZ:

 

 

 

Madde 1: Koruyucu Gıda Yardımı:

 

Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda ve zirai mücadelede bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu Hizmet Kolu’nda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ile bu Hizmet Kolu’nda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir ve bir örneği belirlemeyi müteakip bir ay içinde Maliye Bakanlığına gönderilir. Koruyucu Gıda Yardımının temini amacıyla, ilgili  kurumlar tarafından bütçelerine yeterli ödenek konulur.

 

 

 

Madde 2: Lisans Tamamlama:

 

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nda; ziraat,  hayvancılık, ormancılık, yaban hayatı alanlarında ön lisans düzeyinde mezun olanlara, kendi alanlarında ve Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, Ziraat Fakültesi, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi ve Orman Fakültelerinde lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için ilgisine göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları, yetkili sendikanın da görüşü alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

 

 

 

Madde 3: Yüksek Lisans ve Doktora Derecesini Elde Etmiş Personelin Ek Ödemesi:

 

Tarım ve Ormancılık Hizmet kolunda yer alan tüm kurumlarda görev yapan çalışanların, unvanlarına karşılık gelen ek ödeme oranları, Yüksek Lisans yapmış olan personel için 10 puan, doktora yapmış personel için 20 puan artırılarak verilir.

 

 

 

Madde 4: Tekniker ve Teknisyenlerin Ek Ödemesi:

 

Tarım ve Ormancılık Hizmet kolunda yer alan tüm kamu kurumlarında, Tekniker, Teknisyen, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Laborant unvanları ile görev yapan personelin unvanlarına karşılık gelen ek ödeme oranları, 10 puan artırılarak verilir.

 

 

 

Madde 5: Büyük Proje Tazminatı:

 

a. Büyük Proje Tazminatı’nı düzenleyen,  2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Özel Hizmet Tazminatı” başlıklı II sayılı Cetvelin E-Teknik Hizmetler bölümünün 5 inci maddesinde ön görülen İlave Özel Hizmet Tazminatı Oranlarından, bu Hizmet kolunda görev yapan Veteriner Hekim unvanlı personel de aynı usullerle faydalanır.

 

Bu hükme göre ilave ödemeden yararlanacakların toplam sayısının hesaplanmasında ve ’luk sınırlamanın tespitinde; kurumlarda Veteriner Hekim Unvanı ile görev yapan personel sayısı da ilave edilir.

 

b. Büyük Proje Tazminatı’nı düzenleyen,  2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Özel Hizmet Tazminatı” başlıklı II sayılı Cetvelin E-Teknik Hizmetler bölümünün 5 inci maddesinde yer alan “… Belediye Başkanından…” ibaresinden sonra gelmek üzere “…veya Kurumların atamaya yetkili diğer amirlerinden… ”şeklinde uygulanır.

 

 

 

Madde 6: Ek Özel Hizmet (Arazi) Tazminatı:

 

17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli II Sayılı Cetvelin; (E)Teknik Hizmetler başlıklı Bölümünde yer alan 6.madde yer alan ek özel hizmet tazminatından, Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nda yer alan kurumlarda görev yapan ve kadroları Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel de faydalanır.

 

 

 

Madde 7: Uzman Veteriner Hekim Personel:

 

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nda yer alan bütün kurumlarda görev yapan, üniversitelerden doktora derecesini elde etmiş olan Veteriner Hekimlere;

 

2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayı cetvelin “C - Sağlık Hizmetleri Bölümü”nün 5-a maddesinde verilen yan ödeme oranları ve II sayılı cetvelin” “F - Sağlık Hizmetleri Bölümünün 7-a maddesine göre verilen tazminat oranları, maddede yere alan” 6343 sayılı Kanunun 7. Maddesi uyarınca çıkarılacak yönetmelik esaslarına göre uzmanlık sınavlarında başarı göstererek uzmanlık belgesine sahip olan..”  şartı aranmaksızın  ödenir.

 

 

 

Madde 8: Hukuk Birimlerinde Çalışan Diğer Personel:

 

659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 14. Maddesi 2’nci fıkrası hükümleri;

 

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nda yer alan Kurumların Merkez ve Taşra Teşkilatlarında, Hukuk Birimlerinde görev yapan Hukuk Müşaviri ve Avukat haricindeki diğer personele için de uygulanır.

 

14. Maddesi 2’nci fıkrası “a” bendinde zikredilen yüzdelik oran,  diğer personel için %5 olarak; 14. Maddesi 2’nci fıkrası “a” bendinde zikredilen gösterge oranı, diğer personel için 6000 olarak, uygulanır.

 

 

 

Madde 9: Görevlerini Araç Kullanarak Yerine Getiren Personel:

 

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nda  yer alan kamu kurumlarında görev yapan ve memuriyetleri ile ilgili görevlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 70 TL ücret ödenir.

 

 

 

Madde 10: Madencilik Faaliyetlerinin İncelenmesi Ve Denetiminde Gündelik:

 

3213 sayılı Maden Kanunu’nun 3’üncü maddesinde madencilik faaliyetleriyle ilgili konularda “ihtisaslaşmış Devlet kuruluşu” olarak tanımlanmış olan idarelerden Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nda yer alanlar tarafından; madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için memuriyet mahalli dışına görevlendirilen personel hakkında da anılan kanunun 35’inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü; uygulanır.

 

 

 

Madde 11: Hizmet Araçları:

 

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nda yer alan kurumların, arazi faaliyetlerinde çalışan hizmet araçları, orman yangınlarına müdahale ve söndürme araçlarının (arozöz vb.), iç sularda ve denizlerde kamu hizmetinde kullanılan tekne ve araştırma gemilerinin tamamına KASKO yaptırılır.

 

 

 

Madde 12: Emeklilik Yaşlılık ve Malullük Aylığı:

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’nde, Mevsimlik İşçi statüsünde çalışmakta iken, 21.04.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5620 sayılı Kanun ile “Sözleşmeli Personel (657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi) statüsüne geçirilen, sonrasında ise 04.06.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 632 sayılı KHK ile 657 sayılı Kanun’un 4/A statüsünde istihdam edilen personelin, emekli olmaları halinde emekli ikramiyesi ve emekli maaşı hesaplamalarında, Mevsimlik İşçi ve Sözleşmeli Personel (657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi) statüsünde çalıştıkları sürelerde yapılan SGK kesintilerinin tamamı dikkate alınır.