Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler ile Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

07 Eylül 2001 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 24516

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek
Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği,
Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler ile
Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç ve Kapsam
Madde 1. 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca sendika ve konfederasyonlara üye olan veya üyelikten ayrılanlar için düzenlenecek belgeler ile tutulacak defterlerin şekli, kapsayacağı bilgiler, kayıtların düzenlenmesi ve işyeri değişikliklerindeki bildirimler bu yönetmelikte gösterilmiştir.

Dayanak
Madde 2. Bu Yönetmelik 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 41 inci maddesi ile geçici 5 inci maddesine göre hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Sendika Bildirimleri,

Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonlara Üyelik

Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik


Madde 3. Kamu görevlileri sendikasına üye olmak isteyen kamu görevlisi, sendikanın (EK-1)de gösterilen üyeliğe başvuru belgesinden dört nüsha doldurup imzaladıktan sonra yetkili organının kabulü için sendikaya verir.

Üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin üyelik belgesinin sendikaca 15 gün içinde kamu görevlisinin çalıştığı işyerine gönderilmesi zorunludur. Üyeliğe başvuru belgesinin bir nüshası sendikada kalır. Bir nüshası da kamu görevlisinin kendisine verilir. Üyelik belgesinde, kamu görevlisinin sendika üye kayıt defterindeki sıra numarasının da belirtilmesi zorunludur.

Üyelik belgesinin bir örneği de sendikaca her yılın Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında bir liste ekinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.

Kamu işvereni, üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında herkesin görebileceği yerde ilan eder.

Üyelikler Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda ilan edilir.

Konfederasyonlara Üyelik
Madde 4. Konfederasyonlara üye olmak isteyen kamu görevlileri sendikaları, (EK-2)de gösterilen üyeliğe başvuru belgesinden iki nüsha doldurup yetkililerce imzalandıktan sonra alındı belgesi karşılığında konfederasyona verirler. Konfederasyona üyelik başvuru belgesine, üyeliğe ilişkin genel kurul kararı ile sendika yetkililerinin imza sirkülerinin eklenmesi zorunludur.

Üyeliği kesinleşen kamu görevlileri sendikasının üyeliğe başvuru belgesinin bir nüshası 15 gün içinde konfederasyonca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesi zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üyeliğin Sona Ermesi, Üyeliğe İlişkin Değişiklikler
Üyelikten Çekilme
Madde 5. Sendika üyeliğinden çekilmek isteyen kamu görevlisi örneği (EK-3)de gösterilen çekilme bildirimini doldurup imzaladıktan sonra bir örneğini sendikaya verir. Sendika görevlisi kayıt defterine işlemek ve alındığına ilişkin bir belgeyi derhal üyeye vermek zorundadır. Çekilme bildiriminin bir örneğini de dosyasında saklanmak üzere 15 gün içinde işverene gönderir. Sendika, çekilme bildirimlerinin birer örneklerini her yılın Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında bir liste ekinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na göndermek zorundadır.

Kamu işverenleri de, her yılın Mayıs ve Kasım ayı sonu itibariyle kurumlarındaki kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre dağılımlarına ilişkin isim listelerini ve sendika üyeliği sona eren veya askıya alınanlara ilişkin bilgileri bilgisayar ortamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve ilgili sendikaya gönderirler.

Üyeliğin Çekilme Dışındaki Nedenlerle Sona Ermesi
Madde 6. Kamu görevlileri sendikalarınca, çekilme dışında herhangi bir nedenle sendika üyeliği sona eren üyeleri için (EK-3)de gösterilen bildirimden iki nüsha çıkış bildirimi düzenlenir. Bildirimin birer nüshası 15 gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile kamu işverenine gönderilir.

Hizmet Kolu veya İşyeri Değişiklik Bildirimi
Madde 7. Sendika üyesi kamu görevlisinin;

a. Sendikanın kurulu bulunduğu hizmet kolunda kalmak şartıyla başka bir göreve atanması, kurum içinde nakledilmesi veya başka bir kurumdaki göreve atanması halinde atamanın yapıldığı veya nakledildiği işyerince,

b. Hizmet kolunun değişmesi halinde ayrıldığı işyerince,

(EK-3)'de gösterilen işyeri değişiklik bildirimi düzenlenerek değişikliği takip eden 15 gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili sendikaya gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt ve Defterler, Belgelerin Şekli
Kayıt ve Defterler
Madde 8. Kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyon üye kayıt defterleri, en az üyelik başvuru belgesinde bulunan bilgileri aynı sıra ile kapsayacak şekilde hazırlanır ve sayfaları birbirini izleyecek şekilde numaralanır.

Üye kayıt defterlerinin, her olağan genel kurul veya defterlerin bitimini izleyen 15 gün içinde notere onaylatılması zorunludur.

Sendika ve konfederasyonlar, genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu kararlarının numara ve tarih sırası ile yazılmasına mahsus karar defterleri; gelen ve giden evrakın tarih ve numara sırasıyla kayıt edileceği gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri; gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları; aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir; gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defterleri ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosyaları; tutmak ve düzenlemek zorundadır.

Şekil ve Ebat
Madde 9. Yönetmelik ekinde örnekleri gösterilen formlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 210/297 mm. ebadında, renkli kağıtlara bastırılarak bedeli karşılığında ilgililere zimmetli olarak dağıtılacaktır.

Formların ebadı, içereceği bilgiler ve bu bilgilerin sırası değiştirilemez.

Değişik ebat ve içerikteki formlar ile eksik doldurulmuş formlar kabul edilmez.

Yürürlük
Madde 10. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 11. Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı müştereken yürütür.

EKLER:

Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formu

Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyona üyelik Başvuru Belgesi Ek-2

Kamu Görevlileri Sendikaları Üyelikten Çekilme ve Diğer Nedenlerle Ayrılmalara İlişkin Bildirim Formu Ek-3